381415

Nghị quyết 100/NQ-HĐND năm 2017 phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2018 tỉnh Hà Giang

381415
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Nghị quyết 100/NQ-HĐND năm 2017 phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2018 tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 100/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Thào Hồng Sơn
Ngày ban hành: 08/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 100/NQ-HĐND
Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang
Người ký: Thào Hồng Sơn
Ngày ban hành: 08/12/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018 TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1916 /QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 200/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hà Giang Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vn đi ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vng trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 99/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Hà Giang thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Xét Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Hà Giang, về việc phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2018 và Báo cáo thẩm tra số 38/BC-KTNS ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2018, như sau:

1. Nguyên tắc phân bổ vốn:

a) Việc phân bổ vốn phải đảm bảo các nguyên tắc được quy định tại Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015; Nghị quyết s 106/NQ-CP ngày 10/10/2017 của Chính phủ; Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 200/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Giang Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

b) Các dự án trong kế hoạch năm 2018 phải phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

c) Vốn kế hoạch năm 2018 ưu tiên theo thứ tự sau:

- Bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến hết kế hoạch năm 2015; trong đó ưu tiên thanh toán nợ các dự án đã quyết toán.

- Bố trí vốn để thu hồi các khoản ứng trước ngân sách.

d) Vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

- Bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương, để trả các khoản vay tín dụng, tạm ứng kho bạc Nhà nước.

- Bố trí vốn cho các dự án dở dang giai đoạn 2011 - 2015, chuyển sang thực hiện giai đoạn 2016 - 2020.

- Dự án khởi công mới phải đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản 5 Điều 54 của Luật Đầu tư công; Điều 10, 13 và Điều 27 Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

2. Nguồn vốn:

a) Tổng vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương: 916,535 tỷ đồng, trong đó Trung ương giao: 749,97 tỷ đồng (Bao gồm: 668,97 tỷ đồng được giao theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Trung ương giao thu từ nguồn thu sử dụng đất 61 tỷ đồng và thu xổ s kiến thiết 20 tỷ đồng). Bội thu ngân sách địa phương, để trả nợ gốc tiền vay tín dụng ưu đãi theo Luật Ngân sách 112,8 tỷ đồng; bổ sung 14,765 tỷ đồng ngân sách địa phương giao tăng nhiệm vụ thu (trừ tăng thu tiền sử dụng đất).

b) Tổng nguồn vốn theo dự kiến tại Công văn số 8759/BKHĐT-TH ngày 25/10/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 749,97 tỷ đồng; trong đó:

- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 61 tỷ đồng

- Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 20 tỷ đồng

- Nguồn vốn trong cân đối theo tiêu chí, định mức tại Quyết định 40/QĐ-TTg ngày 14/5/2014: 668,97 tỷ đồng.

3. Phương án phân bổ nguồn vốn:

a) Vốn Ngân sách Trung ương: 2.508,854 tỷ đồng.

- Vốn trong nước: 1.387,79 tỷ đồng, trong đó:

+ Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg: 16,4 tỷ đồng.

+ Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia: 477,09 tỷ đồng.

+ Vốn đầu tư cho theo các chương trình mục tiêu: 353 tỷ đồng.

+ Vốn đầu tư cho các dự án từ nguồn vốn TPCP: 541,3 tỷ đồng.

- Vốn nước ngoài: 671,064 tỷ đồng.

b) Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: 916,535 tỷ đồng.

- Đầu tư tnguồn sử dụng đất: 100 tỷ đồng (Trung ương giao: 61 tỷ đồng).

- Đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết: 20 tỷ đồng.

- Giao tăng nhiệm vụ thu NSĐP (trừ tăng thu tiền sử dụng đất): 14,765 tỷ đồng.

- Nguồn vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ: 781,770 tỷ đồng, trong đó:

+ Trả nợ gốc tiền vay tín dụng ưu đãi theo Luật Ngân sách nhà nước (bội thu Ngân sách địa phương): 112,8 tỷ đồng.

+ Phân cấp cho các huyện, thành phố theo Nghị quyết 200/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh: 60 tỷ đồng.

+ Đầu tư và phát triển rng bền vững: 10 tỷ đồng.

+ Đối ứng các dự án ODA: 70 tỷ đồng.

+ Dự phòng và vốn chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới: 40 tỷ đồng.

+ Phân bổ chi tiết cho các dự án: 488,97 tỷ đồng.

- Danh mục các dự án khởi công mới đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2018: 11 dự án.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm rà soát, hoàn thiện danh mục dự án, mức vốn bố trí cụ thể cho từng công trình, dự án để giao chi tiết cho chủ đầu tư thực hiện. Các dự án trong kế hoạch năm 2018 phải phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết và báo cáo trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII, Kỳ họp thứ Sáu thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu, UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
-
Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TTr. T
nh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khóa XIV;
- Đại biểu HĐND tỉnh kh
óa XVII;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
- TTr. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang, Đài PTTH t
nh;
- Trung tâm Thông tin - Công báo, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản