220615

Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Khánh Hòa

220615
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 05/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Trần An Khánh
Ngày ban hành: 06/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 05/2008/NQ-HĐND
Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa
Người ký: Trần An Khánh
Ngày ban hành: 06/05/2008
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2008/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 06 tháng 5 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC; XÂY DỰNG NGUỒN CÁN BỘ QUY HOẠCH DỰ BỊ DÀI HẠN VÀ THU HÚT NHÂN TÀI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1352/TTr-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 02/BC-BKTNS ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài.

Điều 2. Nghị quyết này thay thế các nghị quyết: Nghị quyết số 20/2005/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức và các đối tượng không hưởng lương từ ngân sách được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực và chế độ hỗ trợ đào tạo nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn; Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi Nghị quyết số 20/2005/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2005; Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 02 tháng 02 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung Nghị quyết số 20/2005/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2005.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà khoá IV, kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC; XÂY DỰNG NGUỒN CÁN BỘ QUY HOẠCH DỰ BỊ DÀI HẠN VÀ THU HÚT NHÂN TÀI
 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND ngày 06 tháng 5 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà)

PHẦN I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng được áp dụng:

1. Cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành trong tỉnh (kể cả cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách Nhà nước) được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm:

a) Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tương ứng với công việc đang đảm nhận.

b) Đạt các tiêu chuẩn quy định đối với từng ngạch công chức, từng chức vụ cán bộ quản lý đã được nhà nước quy định.

c) Cán bộ xã là người dân tộc thiểu số học văn hóa.

2. Cán bộ cấp xã, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không hưởng lương từ ngân sách.

3. Học sinh các trường trung học phổ thông thuộc tỉnh có học lực giỏi và học sinh dân tộc thiểu số có học lực khá, có cam kết tham gia vào lực lượng nguồn quy hoạch dự bị dài hạn của tỉnh.

4. Sinh viên có hộ khẩu gia đình thường trú ở Khánh Hòa học tại các trường đại học hệ chính quy có cam đoan tham gia vào lực lượng nguồn quy hoạch dự bị dài hạn của tỉnh.

5. Cán bộ, công chức thuộc Tòa án, Viện Kiểm sát, Cơ quan Thi hành án; cán bộ Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh đi học các lớp quản lý hành chính nhà nước, lý luận chính trị.

6. Những chuyên gia đầu ngành giỏi mà tỉnh có nhu cầu và tình nguyện về tỉnh Khánh Hoà công tác. Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, có nguyện vọng công tác tại Khánh Hòa.

Điều 2. Thẩm quyền quyết định:

1. Các đối tượng quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 1 của quy định này được các cơ quan sau đây quyết định hoặc phê duyệt:

a) Đối với cấp tỉnh: Được một trong các cơ quan sau đây quyết định hoặc phê duyệt:

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

- Ủy ban nhân dân tỉnh

- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ (đối với cán bộ, công chức được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ uỷ quyền quản lý)

- Sở Nội vụ (đối với cán bộ, công chức được Ủy ban nhân dân tỉnh uỷ quyền quản lý).

b) Đối với cấp huyện, cấp xã: Được một trong các cơ quan sau đây quyết định hoặc phê duyệt:

- Thường vụ huyện uỷ, thị uỷ và thành uỷ

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thành phố

2. Các đối tượng quy định tại khoản 3, 4 và 6 Điều 1 của Quy định này phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Mục đích, yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng:

- Chính sách, chế độ đãi ngộ của tỉnh Khánh Hoà quy định tại Quy định này được áp dụng để đào tạo nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn của tỉnh và xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ quản lý cho địa phương trong giai đoạn thực hiện công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

- Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải đúng ngành nghề đang công tác (ngoại trừ đào tạo chính trị, hành chính, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học); sinh viên, học sinh có cam kết tham gia lực lượng quy hoạch dự bị dài hạn sau khi tốt nghiệp phải chấp hành sự phân công của tổ chức.

PHẦN II

CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC

Điều 4. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng chính trị, hành chính quản lý Nhà nước, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng (kể cả cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể đi học bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn):

1. Học tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng (các học viện, phân viện).

a) Học tập trung: Trợ cấp thêm 450.000 đồng/tháng/người

b) Học tại chức: Trợ cấp thêm 220.000 đồng/tháng/người

2. Học ở các tỉnh khác:

a) Học tập trung: Trợ cấp thêm 350.000 đồng/tháng/người

b) Học tại chức: Trợ cấp thêm 200.000 đồng/tháng/người

Điều kiện để để hưởng theo chế độ tập trung phải có thời gian tập trung trên 3 tháng, các trường hợp tập trung dưới 3 tháng hưởng theo chế độ tại chức.

3. Học trong tỉnh:

a) Cán bộ, công chức hưởng lương được cử đi đào tạo, bồi dưỡng:

- Học không tập trung dưới 3 tháng tại Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Chính trị huyện, thành phố, thị xã:

+ Cự ly đi lại dưới 20 km được trợ cấp 4.000 đồng/ngày học/người

+ Cự ly từ 10 km trở lên đối với miền núi, hải đảo; từ 20 km trở lên đối với các vùng còn lại được trợ cấp 10.000 đồng/ngày học/người

- Học tập trung tại Trường Chính trị tỉnh có thời gian tập trung từ 3 tháng trở lên được trợ cấp 120.000 đồng/tháng/người

b) Cán bộ không hưởng lương được cử đi học được trợ cấp 20.000 đồng/ngày học/người

Điều 5. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc địa phương quản lý được cử đi đào tạo các lớp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Quy định này hưởng như sau:

1. Học ngoài tỉnh

- Học tập trung được trợ cấp 350.000 đồng/tháng/người

- Học tại chức, bồi dưỡng được trợ cấp 220.000 đồng/tháng/người

Điều kiện để để hưởng theo chế độ tập trung phải có thời gian tập trung trên 3 tháng. Các trường hợp tập trung, bồi dưỡng dưới 3 tháng hưởng theo chế độ tại chức.

2. Học trong tỉnh

- Học tập trung (kể cả chính quy và chuyên tu) từ 3 tháng trở lên được trợ cấp 120.000 đồng/tháng/người

- Học tại chức dưới 3 tháng được trợ cấp 70.000 đồng/tháng/người

Điều 6. Cán bộ dân tộc thiểu số ở cấp xã đi học để nâng cao trình độ văn hóa được trợ cấp mức 100.000 đồng/người/tháng học.

Điều 7. Trợ cấp thực hiện và bảo vệ luận án tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ, chuyên khoa cấp I, cấp II ngành y tế:

1. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học thạc sĩ, tiến sĩ được trợ cấp bảo vệ luận án tốt nghiệp như sau:

- Tiến sĩ: 25 triệu đồng; nếu là người dân tộc thiểu số: 30 triệu đồng;

- Thạc sĩ: 17 triệu đồng; nếu là người dân tộc thiểu số: 20 triệu đồng;

2. Trợ cấp đào tạo chuyên khoa ngành Y tế:

Cán bộ, công chức, viên chức trong ngành y tế của tỉnh được cử đi đào tạo chuyên khoa I, chuyên khoa II được trợ cấp như sau:

- Bác sỹ, dược sỹ chuyên khoa I: 14 triệu đồng; nếu là người dân tộc thiểu số: 17 triệu đồng.

- Bác sỹ, dược sỹ chuyên khoa II: 22 triệu đồng; nếu là người dân tộc thiểu số: 25 triệu đồng.

3. Các khoản trợ cấp được quy định tại khoản 1 và 2 Điều này chỉ được thanh toán khi đã có bằng tốt nghiệp.

Điều 8. Trợ cấp khuyến khích tự đào tạo:

Trợ cấp khuyến khích cán bộ, công chức học ngoại ngữ; cán bộ, công chức là người Kinh học tiếng dân tộc thiểu số.

1. Cán bộ, công chức tự túc học ngoại ngữ có trình độ C trở lên 1 trong 5 ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung mà không hưởng chế độ hỗ trợ của tỉnh, được hưởng 2.000.000 đồng.

2. Cán bộ là người Kinh đang công tác tại hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và các xã miền núi của các huyện đồng bằng nếu tự học thông thạo một ngôn ngữ bất kỳ của đồng bào dân tộc thiểu số thuộc địa bàn công tác được hưởng 2.000.000 đồng (việc đánh giá thông thạo tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số sẽ qua cuộc sát hạch do cấp huyện tổ chức).

3. Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả cán bộ, công chức thuộc Tòa án, Viện Kiểm sát, Cơ quan Thi hành án, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh) tự học thạc sĩ, tiến sĩ, bác sỹ, dược sỹ chuyên khoa I, chuyên khoa II khi có bằng tốt nghiệp và cam kết tiếp tục công tác ở đơn vị cũ ít nhất 5 năm thì được trợ cấp theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 7 quy định này.

Điều 9. Các chế độ khác

1. Cán bộ, công chức, viên chức do địa phương quản lý khi được cử đi học ngoài những chế độ quy định trên còn được hưởng các chế độ sau:

a) Tiền học phí, lệ phí thi, tiền mua tài liệu theo quy định chính thức của nơi đào tạo

b) Tiền tàu xe 2 lượt (đi và về) bằng phương tiện thông thường đối với các trường hợp học tập theo đợt; đối với trường hợp học tập dài hạn ngoài tiền thanh toán đợt đi và về theo đợt còn được thanh toán tiền tàu xe lượt đi và về trong dịp nghỉ hè, nghỉ tết.

c) Cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 1 quy định này khi đi học được hỗ trợ tiền thuê chỗ ở (ký túc xá) của trường theo mức nhà trường quy định. Trường hợp nhà trường không có ký túc xá (phải có xác nhận) được hỗ trợ 20.000 đồng/ngày học/người đối với đi học ngoài tỉnh và được hỗ trợ 10.000 đồng/ngày học/người đối với đi học trong tỉnh (mức hỗ trợ trên đây áp dụng trong thời gian học).

2. Cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số ngoài những quy định trên còn trợ cấp thêm 100.000 đồng/người/tháng.

PHẦN III

CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO NGUỒN CÁN BỘ DỰ BỊ DÀI HẠN

Điều 10. Khen thưởng thành tích học tập

Đối tượng được quy định tại khoản 3 và 4 Điều 1 của Quy định này được khen thưởng thành tích học tập như sau:

1. Học sinh phổ thông lớp 11 và 12 có thành tích học tập giỏi, đạo đức tốt đối với người kinh và có thành tích học tập khá, đạo đức tốt đối với học sinh người dân tộc thiểu số được thưởng 300.000 đồng/học kỳ.

2. Sinh viên có thành tích học khá, giỏi, đạo đức tốt được thưởng như sau: học tập loại khá 500.000 đồng/năm, học tập loại giỏi 800.000 đồng/năm.

3. Trong quá trình học tập nếu đạt thành tích trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế được thưởng như sau:

- Đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc:

+ Giải nhất                            : 05 triệu đồng

+ Giải nhì                              : 03 triệu đồng

+ Giải ba                               : 01 triệu đồng

+ Khuyến khích                      : 0,5 triệu đồng

- Đạt giải các kỳ thi quốc tế:

+ Giải nhất                            : 20 triệu đồng

+ Giải nhì                              : 15 triệu đồng

+ Giải ba                               : 10 triệu đồng

+ Khuyến khích                      : 05 triệu đồng

Điều 11. Chế độ hỗ trợ học tập

1. Đối tượng là học sinh được quy định tại khoản 3 Điều 1 Quy định này khi trúng tuyển vào các trường đại học hệ chính quy đạt điểm thủ khoa được tỉnh cử và cấp kinh phí đi học nước ngoài và khi tốt nghiệp ra trường về lại địa phương công tác.

2. Sinh viên thuộc nguồn quy hoạch dự bị dài hạn của tỉnh có hộ khẩu gia đình thường trú ở Khánh Hoà học tại các trường đại học hệ chính quy được hưởng chế độ như sau:

a) Được hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng (mỗi năm 10 tháng trong thời gian học); nếu học tại các trường Đại học tại thành phố Hồ Chí Minh được tạo điều kiện ở ký túc xá sinh viên của tỉnh (tại thành phố Hồ Chí Minh) và được hỗ trợ 800.000 đồng/tháng (mỗi năm 10 tháng trong thời gian học).

b) Tốt nghiệp đạt loại giỏi, xuất sắc được thưởng 10 triệu đồng, được bố trí công tác và ưu tiên tuyển dụng vào làm việc. Khi có nhu cầu được xem xét cấp kinh phí để đi đào tạo thạc sĩ, hoặc tiến sĩ theo đúng chuyên ngành (trong nước hoặc ngoài nước) với điều kiện cam kết về Khánh Hòa công tác lâu dài sau khi tốt nghiệp.

c) Tốt nghiệp ra trường được tiếp tục đào tạo chính trị, quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng tại Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa

d) Được bố trí về đơn vị công tác theo hình thức hợp đồng chờ thi tuyển công chức theo quy định của pháp luật, các chế độ chính sách được hưởng như công chức Nhà nước, đồng thời được trợ cấp khoản chênh lệch tập sự. Khi tham gia thi tuyển công chức nếu trúng tuyển sẽ được trợ cấp 2.500.000 đồng.

3. Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số:

a) Nếu là đối tượng có tham gia lực lượng quy hoạch dài hạn của tỉnh được hỗ trợ thêm 200.000 đồng/tháng (mỗi năm 10 tháng trong thời gian học tập).

b) Đối với học sinh là người dân tộc thiểu số ở 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và các xã miền núi thuộc các huyện đồng bằng sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học không có điều kiện học tiếp lên đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thì cấp ủy, chính quyền địa phương (huyện, thị xã) có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối tượng này cho chính quyền cơ sở (xã, thị trấn). Chế độ được hưởng như cán bộ xã, phường, thị trấn đi học.

4. Cán bộ, công chức, viên chức (dưới 35 tuổi) thuộc đối tượng quy hoạch nguồn dự bị dài hạn tốt nghiệp đại học hệ chính quy, có triển vọng phát triển, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt được chọn, cử đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài với chuyên ngành phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và có cam kết khi tốt nghiệp về lại địa phương công tác thì được cấp học bổng toàn phần (bao gồm học phí và các chi phí ăn, ở đi lại trong suốt thời gian học).

PHẦN IV

CHẾ ĐỘ THU HÚT NHÂN TÀI

Điều 12. Đối với những sinh viên không thuộc diện quy hoạch dài hạn của tỉnh:

1. Sinh viên tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi, trúng tuyển trở thành công chức, viên chức thuộc địa phương quản lý thì được thưởng 20 triệu đồng. Khi có nhu cầu, được xem xét cấp kinh phí để đi đào tạo nâng cao trình độ theo đúng chuyên ngành (trong nước, hoặc nước ngoài).

2. Sinh viên tốt nghiệp đại học y khoa tiếp tục học bác sĩ nội trú, trúng tuyển trở thành công chức, viên chức thuộc địa phương quản lý thì được thưởng 20 triệu đồng. Khi có nhu cầu, được xem xét cấp kinh phí để đi đào tạo nâng cao trình độ (trong nước, hoặc nước ngoài).

Điều 13. Đối với sinh viên đi học đại học sau đó chuyển tiếp nghiên cứu sinh, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và trúng tuyển trở thành công chức, viên chức thuộc địa phương quản lý thì được thưởng 50 triệu đồng và ở nhà công vụ theo quy định. Được trợ cấp thêm cho đủ tổng thu nhập một tháng bằng năm (5) lần mức lương tối thiểu tại thời điểm Chính phủ quy định.

Điều 14. Những chuyên gia đầu ngành giỏi mà tỉnh có nhu cầu và tình nguyện về Khánh Hoà công tác được hỗ trợ như sau:

1. Trợ cấp ban đầu 50 triệu đồng, được cấp 01 căn hộ chung cư và được chuyển quyền sử dụng sau năm (5) năm công tác, đồng thời tạo điều kiện cho gia đình (vợ, chồng, con) ổn định công tác và học tập tại Khánh Hoà.

2. Trợ cấp thêm cho đủ tổng thu nhập một tháng bằng 10 (mười) lần mức lương tối thiểu tại thời điểm Chính phủ quy định.

PHẦN V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng các quy định cụ thể về: bồi thường thiệt hại; cử cán bộ, công chức đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài; thực hiện trợ cấp khuyến khích tự đào đạo, hỗ trợ học tập; thực hiện chế độ thu hút nhân tài.

Điều 16. Nguồn kinh phí:

1. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc địa phương quản lý sử dụng trong dự toán được giao hàng năm của đơn vị để chi trả các nội dung quy định trên đây. Ngân sách các cấp bổ sung tiền trợ cấp bảo vệ luận án tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ, chuyên khoa cấp I và II ngành y tế.

2. Cán bộ không hưởng lương thuộc cấp nào quyết định cử đi học tập, bồi dưỡng thì cấp đó chi trả theo chế độ quy định trên đây.

3. Học sinh, sinh viên thuộc nguồn quy hoạch dự bị dài hạn của tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức trong lực lượng quy hoạch nguồn dự bị dài hạn của tỉnh được cử đi đào tạo sau đại học và cán bộ chuyên gia đầu ngành có học vị tiến sĩ tình nguyện về Khánh Hòa công tác do ngân sách tỉnh chi trả thông qua Sở Nội vụ.

4. Đối với cán bộ, công chức thuộc ngành tòa án, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án thuộc cấp tỉnh do ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ; thuộc cấp huyện do ngân sách cấp huyện hỗ trợ.

5. Đối với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Đội biên phòng tỉnh sử dụng trong dự toán giao hàng năm để chi trả. 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản