8528

Nghị quyết số 05/2000/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2000 do Chính phủ ban hành

8528
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Nghị quyết số 05/2000/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2000 do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 05/2000/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 03/04/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/04/2000 Số công báo: 16-16
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 05/2000/NQ-CP
Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ
Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 03/04/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/04/2000
Số công báo: 16-16
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2000/NQ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2000 

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 3 NĂM 2000

Trong hai ngày 29 và 30 tháng 3 năm 2000, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3 năm 2000, thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau:

I- Chính phủ đã nghe Đề án thí điểm khoán chi hành chính đối với các cơ quan, tổ chức thụ hưởng Ngân sách Nhà nước, do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình; Đề án tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp và trong các doanh nghiệp Nhà nước, do Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ trình.

Mặc dù Chính phủ đã tích cực chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế, song mấy năm gần đây, bộ máy và biên chế ở hầu hết các cơ quan trung ương và địa phương vẫn tăng lên; bên cạnh đó việc phân bổ kinh phí ngân sách cho các đơn vị hành chính sự nghiệp hiện nay còn mang tính chất bình quân, không khuyến khích các cơ quan, đơn vị sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, Chính phủ khẳng định cần phải thực hiện tinh giản biên chế và khoán chi hành chính nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm hiệu quả, hiệu lực của bộ máy; đồng thời, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị chủ động trong việc sử dụng kinh phí ngân sách, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

Giao Bộ Tài chính, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ và các đại biểu dự họp, hoàn chỉnh các đề án, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện thí điểm việc tinh giản biên chế và khoán chi phí hành chính.

II- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ để áp dụng đối với người lao động ký hợp đồng lao động trong các nông lâm trường quốc doanh thực hiện giao khoán đất sử dụng vào mục đích nông lâm nghiệp.

Do còn nhiều ý kiến khác nhau, Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính cùng các các cơ quan liên quan kiểm tra cụ thể, nghiên cứu thêm để đề xuất các giải pháp, bảo đảm đồng bộ giữa các chính sách chung với chính sách bảo hiểm xã hội cho cán bộ, công nhân nông lâm trường; bảo đảm thực hiện công bằng và thoả đáng về quyền lợi và nghĩa vụ giữa số đang làm việc với số đã nhận khoán... Sau khi hoàn chỉnh đề án, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình lại để Chính phủ xem xét, quyết định.

III- Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày Báo cáo bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch năm 1999 và thực hiện kế hoạch quý I năm 2000, Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Ngân sách Nhà nước năm 1999 và tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ Ngân sách Nhà nước năm 2000.

Chính phủ nhất trí nhận định về tình hình kinh tế - xã hội năm 1999. Những chỉ tiêu phát triển một số ngành, lĩnh vực và chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế so với số dự tính trong báo cáo đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, về cơ bản không có sự thay đổi lớn. Tuy đất nước gặp thiên tai, lũ lụt nặng nề trong những tháng cuối năm, nhưng nhờ sự chỉ đạo tập trung của Chính phủ, nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh nên một số mặt hoạt động kinh tế có khá hơn, nhất là về sản xuất nông nghiệp, xuất khẩu và thu ngân sách Nhà nước.

Tình hình kinh tế - xã hội trong quý I năm 2000 đã có dấu hiệu khả quan hơn so với cùng kỳ năm 1999, trong đó xuất khẩu, các hoạt động dịch vụ có chuyển biến khá, các vấn đề xã hội có bước chuyển biến nhất định, nhất là công tác xóa đói giảm nghèo, cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, công tác từ thiện, thực hiện Kế hoạch dự phòng và khắc phục sự cố máy tính năm 2000. Tuy nhiên, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài,... chưa có chuyển biến đáng kể; việc thực hiện chủ trương và các giải pháp "kích cầu" đầu tư và tiêu dùng chưa thực sự có hiệu quả, tình hình giảm giá hàng tiêu dùng vẫn chưa được khắc phục.

1- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tiếp thu các ý kiến tại Phiên họp, hoàn chỉnh các báo cáo trên, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 của Quốc hội;

2- Các Bộ, ngành, địa phương cần đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện các giải pháp đã được đề ra để chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2000 trong các tháng tiếp theo, trong đó đặc biệt chú ý các vấn đề sau đây:

- Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, thực hiện các giải pháp đồng bộ để tiêu thụ sản phẩm thông qua xuất khẩu và kích thích tiêu dùng trong nước;

- Đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ bản: cho phép kéo dài thực hiện nguồn vốn bổ sung năm 1999 đến hết quý II năm 2000; đồng thời uỷ quyền cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều hòa vốn còn dư của các dự án chưa thực hiện hết cho các dự án khác, tập trung vốn cho các dự án chuyển tiếp, đặc biệt là các dự án hoàn thành trong năm 2000. Khẩn trương triển khai các chương trình quốc gia và các chương trình mục tiêu khác, phối hợp và lồng ghép các chương trình trên cùng một địa bàn, bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra. Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị và kết luận của hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá VIII, bảo đảm nguồn vốn đầu tư phát triển từ Ngân sách Nhà nước không thấp hơn năm 1999;

- Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ công tác điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2000 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Thường trực để thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình và kiến nghị Chính phủ thực hiện các giải pháp, bảo đảm điều hành thắng lợi nhiệm vụ năm 2000 và các chỉ tiêu đã đề ra.

- Các thành viên Chính phủ tiếp tục thực hiện việc theo dõi các địa phương theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, ít nhất trong 6 tháng phải có một lần làm việc trực tiếp với lãnh đạo địa phương về tình hình thực hiện kế hoạch.

IV- Chính phủ thông qua dự án Luật phòng, chống ma túy do Bộ trưởng Bộ Công an trình và dự án Luật Bảo vệ di sản văn hóa dân tộc do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin trình.

Giao Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Luật, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký trình Quốc hội và thay mặt Chính phủ báo cáo để Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7; đồng thời khẩn trương dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành và thực hiện các công việc tiếp theo để Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội thông qua các Luật này tại kỳ họp thứ 8 vào cuối năm 2000.

V- Chính phủ đã nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình bày Báo cáo một số vấn đề về công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ quý I năm 2000.

Trong 3 tháng đầu năm, công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ có một số chuyển biến tích cực. Chính phủ đã chủ động điều hành các hoạt động kinh tế xã hội và hoàn thành một khối lượng lớn công việc, hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, then chốt; đã xây dựng và ban hành được một số văn bản thể chế quan trọng, nhất là các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp, các dự án Luật trình Quốc hội... Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính còn tiến hành chậm, chế độ thông tin, báo cáo chưa được thực hiện nghiêm túc, kỷ cương kỷ luật hành chính cần được tăng cường.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương trong các tháng tiếp theo cần đẩy mạnh cải cách hành chính và đổi mới sự chỉ đạo điều hành, triển khai nhanh việc phân công, phân cấp hợp lý, hướng việc điều hành vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản về cơ chế, chính sách mới đã được ban hành; rà soát để sửa đổi, bổ sung các văn bản không phù hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho các hoạt động kinh tế xã hội; cải tiến việc hội họp, xây dựng và thực hiện chương trình công tác hàng quý, hàng tháng; tăng cường công tác kiểm tra; thực hiện chế độ báo cáo, thông tin trung thực; đề cao tinh thần chấp hành kỷ luật hành chính giữa các cấp chính quyền, có biện pháp nghiêm minh đối với những trường hợp không tuân thủ pháp luật và quyết định của cấp trên.

VI- Chính phủ thông qua Báo cáo tổng kết công tác khắc phục sự cố máy tính năm 2000 do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình và nhất trí kết thúc việc thực hiện Kế hoạch dự phòng và khắc phục sự cố máy tính năm 2000 (Y2K), giải thể Ban Chỉ đạo khắc phục sự cố này. Giao các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục giải quyết những vấn đề còn tồn tại liên quan đến sự cố Y2K trong phạm vi Bộ, ngành, địa phương mình./.

 


Nơi nhận:

- Thường vụ Bộ Chính trị,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương,
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Cơ quan TW của các đoàn thể,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ,
Cục, đơn vị trực thuộc,
- Lưu: TH (5), VT.

TM.CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
 Phan Văn Khải

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản