Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Nghị quyết số 02/2004/NQ-TLĐLĐVN về đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận và hoạt động khoa học trong tổ chức công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 02/2004/NQ-TLĐLĐVN Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Cù Thị Hậu
Ngày ban hành: 05/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Số công báo:
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 02/2004/NQ-TLĐLĐVN
Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Người ký: Cù Thị Hậu
Ngày ban hành: 05/10/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo:
Số công báo:
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN
LAO ĐỘNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2004/NQ-TLĐLĐVN

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2004 

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM (KHOÁ IX) VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN VÀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

I. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN VÀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN THỜI GIAN QUA

Trong những năm qua quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về công tác nghiên cứu lý luận, hoạt động khoa học trong thời kỳ đổi mới, công tác nghiên cứu lý luận và hoạt động khoa học của tổ chức công đoàn đã được quan tâm chỉ đạo và đầu tư nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu về công nhân và công đoàn, về chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ của CNVCLĐ, về môi trường, vệ sinh an toàn lao động đã góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, tham gia xây dựng chính sách pháp luật, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, xây dựng GCCN, tổ chức công đoàn vững mạnh

Chất lượng công tác nghiên cứu khoa học trong hệ thống Công đoàn đã được nâng lên một bước. Nhiều sản phẩm nghiên cứu đã góp phần quan trọng, làm cơ sở cho việc đề ra mục tiêu, phương hướng, giải pháp hoạt động công đoàn các cấp. Một số đề tài nghiên cứu có tính dự báo, tính khoa học và giá trị thực tiễn cao, giúp cho Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tham gia có hiệu quả vào xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Trước yêu cầu của tình hình mới, bên cạnh những yêu điểm, công tác nghiên cứu lý luận, hoạt động khoa học trong tổ chức Công đoàn còn bộc lộ một số tồn tại. Nhận thức vai trò của công tác nghiên cứu khoa học trong tổ chức công đoàn có lúc, có nơi còn hạn chế. Đầu tư kinh phí cho hoạt động khoa học chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. Công tác quản lý, tổ chức chỉ đạo nghiên cứu chưa đồng bộ. Năng lực, trình độ của một số cán bộ nghiên cứu chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Chất lượng một số đề tài nghiên cứu chưa cao. Một số vấn đề lý luận về giai cấp công nhân và tổ chức, hoạt động công đoàn chưa được làm sáng tỏ. Việc nghiên cứu nhằm đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức, nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn còn chậm. Nhiều kết quả nghiên cứu chưa được ứng dụng trong thực tiễn gây lãng phí. Chưa có chính sách nhằm khơi dậy tiềm năng, tập hợp trí tuệ của đội ngũ cán bộ và đoàn viên công đoàn trong hoạt động khoa học.

Để đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân, hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ra nghị quyết về đẩy mạnh nghiên cứu lý luận và hoạt động khoa học trong tổ chức công đoàn thời gian tới với các mục tiêu, nội dung và các giải pháp chủ yếu sau đây:

II. MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN VÀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN.

1. Mục tiêu

Tạo bước chuyển biến mới, tích cực trong công tác nghiên cứu lý luận, hoạt động khoa học của tổ chức công đoàn, nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về GCCN, về vị trí vai trò chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong giai đoạn cách mạng mới, góp phần xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn lớn mạnh, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”

Gắn công tác nghiên cứu lý luận và hoạt động khoa học trong tổ chức công đoàn với ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công đoàn, chăm lo bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, bảo vệ môi trường.

2. Những định hướng chủ yếu của công tác nghiên cứu lý luận và hoạt động khoa học trong tổ chức công đoàn trong thời gian tới

- Chủ động nghiên cứu và phối hợp nghiên cứu về giai cấp công nhân, góp phần làm rõ vai trò vị trí, sứ mệnh lịch sử và vấn đề liên minh công – nông – trí trong giai đoạn mới; Nghiên cứu về thành phần, cơ cấu, sự phân tăng xã hội trong giai cấp công nhân; dự báo xu hướng biến động, đề xuẩt giải pháp xây dựng, phát huy vai trò GCCN đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Nghiên cứu những vấn đề về công đoàn, làm sáng tỏ địa vị pháp lý, vai trò đại diện, chức năng và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Giải pháp để không ngừng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động yêu cầu phong trào công nhân, công đoàn trong giai đoạn mới; Cải tiến, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy đào tạo cán bộ công đoàn phù hợp với các loại hình cơ sở.

- Nghiên cứu và chủ động tham gia xây dựng các chính sách kinh tế, chính sách xã hội có liên quan tới người lao động, nhất là chính sách về việc làm, về tiền lương, chính sách an ninh xã hội; chính sách đối với người lao động khi thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước; cơ chế đảm bảo quyền dân chủ của người lao động ở cơ sở; Nghiên cứu và triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ kỹ thuật công nghệ nhằm cải thiện môi trường và điều kiện làm việc, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động.

- Nghiên cứu vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm của phong trào công nhân, hoạt động công đoàn các nước trong khu vực và thế giới vào phong trào công nhân, công đoàn Việt Nam.

III. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN, HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.

1.Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên công đoàn về sự cần thiết phải đẩy mạnh nghiên cứu lý luận và hoạt động khoa học, ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong tổ chức công đoàn. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của công đoàn các cấp đối với các hoạt động khoa học. Đưa công tác nghiên cứu lý luận và hoạt động khoa học vào chương trình công tác toàn khoá của các công đoàn ngành Trung ương, Liên đoàn Lao động địa phương và Tổng Liên đoàn.

2.Nâng cao năng lực nghiên cứu của các đơn vị làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, các Ban của Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, các Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc.

Tiến hành rà soát công tác tổ chức, bố trí sắp xếp cán bộ nghiên cứu, để hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học.

Tiếp tục xây dựng, củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ nghiên cứu của Viện nghiên cứu khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động, tăng cường năng lực một số trung tâm nghiên cứu để có thể thực hiện dự án, các đề tài khoa học lớn trong và ngoài nước, xứng đáng là Viện đầu ngành quốc gia về khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động.

Có chiến lược xây dựng và phát triển Viện Công nhân và Công đoàn. Bổ sung biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, từng bước tăng cường cơ sở vật chất, tạo điều kiện để Viện có đủ năng lực tổ chức nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân, hoạt động công đoàn trong giai đoạn cách mạng mới.

Xây dựng Trường Đại học công đoàn thành một trung tâm đào tạo chất lượng cao, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực nghiên cứu, tạo điều kiện để giáo viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. Chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác đào tạo sau đại học, trước mắt là đào tạo thạc sĩ, tiến tới đào tạo tiến sĩ để có đội ngũ cán bộ công đoàn chất lượng cao, tăng cường cho các đơn vị làm công tác nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu của phong trào công nhân, công đoàn.

3. Đổi mới nội dung, phương pháp nghiên cứu và sử dụng kết quả nghiên cứu, định kỳ sơ kết tổng kết, rút kinh nghiệm.

Hoàn thiện các biện pháp tổ chức quản lý tốt các đề tài nghiên cứu khoa học, từ khâu lựa chọn đề tài cho đến tổ chức nghiên cứu, nghiệm thu và dưa vào ứng dụng. Để nội dung nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu thực tiễn của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, công tác tổ chức nghiên cứu phải được đổi mới theo hướng năng động, linh hoạt, có trọng tâm trọng điểm, nhằm khai thác, phát huy tiềm lực nghiên cứu của cá nhân, tập thể trong và ngoài hệ thống công đoàn, phục vụ cho phong trào công nhân, , hoạt động công đoàn. Kết qủa nghiên cứu cần được thông tin rộng rãi trong hệ thống công đoàn.

Hai năm rưỡi tổ chức sơ kết và 5 năm một lần tổng kết công tác nghiên cứu khoa học ở cấp Tổng Liên đoàn nhằm phổ biến kinh nghiệm và nhân điểm hình tiên tiến trong nghiên cứu khoa học.

4. Có chính sách khuyến khích và tăng cường kinh phí cho nghiên cứu lý luận và hoạt động khoa học.

Có chính sách khuyến khích và phát huy mọi tiềm năng trí tuệ của cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia nghiên cứu khoa học về công nhân và công đoàn. Tạo điều kiện cho những người có năng lực, trình độ (kể cả cán bộ lão thành công đoàn) tham gia nghiên cứu. Thực hiện chế độ cộng tác viên; liên kết với các viện, học viện, nhà trường phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học về công nhân, công đoàn. Hàng năm các cấp công đoàn cần dành một khoản kinh phí đáp ứng cho nghiên cứu và hoạt động khoa học , nhất là các công trình trọng điểm, các đề tài phục vụ cho công tác chỉ đạo và tham gia quản lý của công đoàn các cấp.

5. Tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu lý luận và hoạt động khoa học.

Mở rộng hợp tác với công đoàn các nước trong khu vực và thế giới, với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận và khoa học về công nhân, công đoàn. Tranh thủ sự giúp đỡ về tài chính của công đoàn các nước và các tổ chức quốc tế cho nghiên cứu lý luận, khoa học và đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Tổng Liên đoàn

- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của mình, các Ban, các Viện Nghiên cứu và Trường đại học Công đoàn có kế hoạch tổ chức triển khai ở đơn vị mình và tham gia đề xuất với Đoàn Chủ tịch ban hành các quy chế, quy định để triển khai Nghị quyết này.

- Giao cho Viện Công nhân và Công đoàn là đầu mối giúp Đoàn Chủ tịch tham mưu, tư vấn và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học trong hệ thống công đoàn từ ngân sách công đoàn. Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động là đầu mối của Đoàn Chủ tịch TLĐ trong tham mưu, tư vấn và quản lý các đề tài nghiên cứu từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học do Nhà nước cấp.

- Phân công một số ủy viên Đoàn Chủ tịch phụ trách một số lĩnh vực nghiên cứu lý luận và hoạt động khoa học. Khi cần thẩm định và nghiệm thu các đề tài, công trình nghiên cứu sẽ thành lập Hội đồng Khoa học chuyên ngành để nghiệm thu và tự giải tán khi hoàn thành nhiệm vụ.

- Có kế hoạch nâng cấp, cải tạo, hiện đại hoá mạng thông tin trong hệ thống công đoàn, tạo điều kiện cho cán bộ nghiên cứu dễ dàng truy cập, khai thác thông tin phục vụ nghiên cứu. Hiện đại hoá việc lưu giữ tài liệu, giúp cho công tác tra cứu tài liệu nhanh chóng, dễ dàng và thuận tiện.

2. Đối với Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn Ngành trung ương, công đoàn Tổng công ty trực thuộc

Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc TLĐ phân công đồng chí Phó chủ tịch phụ trách công tác nghiên cứu khoa học và có cán bộ giúp việc Ban thường vụ theo dõi, quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học trong phạm vi của mình; Kết hợp chặt chẽ việc chỉ đạo hoạt động nghiên cứu khoa học với đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong CNVCLĐ. Củng cố và làm tốt công tác thông tin khoa học. Định kỳ sơ kết, tổng kết; hàng năm báo cáo kết quả hoạt động khoa học của ngành, địa phương mình gửi về Tổng Liên đoàn.

Nghị quyết này được phổ biến tới công đoàn cơ sở.

 

 

T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN
CHỦ TỊCH 
Cù Thị Hậu

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản