446604

Kết luận 78-KL/TW năm 2020 về tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

446604
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kết luận 78-KL/TW năm 2020 về tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Số hiệu: 78-KL/TW Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Trần Quốc Vượng
Ngày ban hành: 10/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 78-KL/TW
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương
Người ký: Trần Quốc Vượng
Ngày ban hành: 10/06/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số 78-KL/TW

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

 

KẾT LUẬN

CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN MINH HP TÁC XÃ VIỆT NAM VÀ CẤP TỈNH NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Tại phiên họp ngày 02/6/2020, xét Tờ trình số 47-TTr/ĐĐ, ngày 26/5/2020 của Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về Đề án tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, ý kiến của các cơ quan liên quan, Ban Bí thư kết luận như sau:

1. Đồng ý trong năm 2020, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và liên minh hợp tác xã tỉnh, thành phố (cấp tỉnh) tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, bao gồm cả liên minh hợp tác xã cấp tỉnh đại hội trước thời hạn nhiệm kỳ 5 năm:

(1) Về thời gian, liên minh hợp tác xã cấp tỉnh tổ chức đại hội từ tháng 6 - 10/2020; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Đại hội trong tháng 11/2020, số lượng đại biểu chính thức là 600 người.

(2) Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025 thực hiện trên cơ sở Kết luận số 70-KL/TW, ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Thông báo số 158-TB/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận có liên quan khác của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cũng như nhu cầu và tình hình thực tiễn về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta.

(3) Về Điều lệ, cần rà soát kỹ, chỉ sửa những điểm thật sự cần thiết để phù hợp với Kết luận số 70-KL/TW, Thông báo số 158-TB/TW và pháp luật có liên quan; bảo đảm thống nhất nội dung, hình thức và hiệu lực thi hành của Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và liên minh hợp tác xã cấp tỉnh.

(4) Về nhân sự: Lựa chọn nhân sự và bầu Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và Ủy ban Kiểm tra phù hợp quy định của Đảng và Nhà nước; bảo đảm có đủ tiêu chuẩn, năng lực, tâm huyết, kiến thức, kinh nghiệm và am hiểu về kinh tế tập thể, hợp tác xã. Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là 160 người, tăng Ủy viên là Chủ tịch hội đồng quản trị (giám đốc) hợp tác xã; không tăng số lượng Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực và Ủy ban Kiểm tra so với nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương làm tốt công tác nhân sự và lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam bảo đảm trang trọng, tiết kiệm; phối hợp với tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo liên minh hợp tác xã cấp tỉnh tổ chức đại hội.

Đồng ý với đề nghị của Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về xây dựng Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát trin kinh tế tập thể trong tình hình mới, trình cơ quan có thẩm quyền.

3. Các cấp ủy đảng và chính quyền tỉnh, thành phố chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho liên minh hợp tác xã cấp tỉnh tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

4. Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 


Nơi nhận:
- Các tỉnh y, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
-
Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BAN BÍ THƯ
Trần Quốc Vượng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản