10430

Kế hoạch số 16/KH-UB về việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

10430
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch số 16/KH-UB về việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Số hiệu: 16/KH-UB Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 22/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 16/KH-UB
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội
Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 22/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/KH-UB

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2006 

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2006

Năm 2006 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thành phố 5 năm 2006-2010, là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội, Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng đồng bằng sông Hồng của Bộ Chính trị, Pháp lệnh Thủ đô, tạo đà phát triển nhanh và bền vững, thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006, UBND Thành phố xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

Phát huy tối đa lợi thế, nguồn lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kinh tế để đạt mức tăng trưởng cao và vững chắc; chủ động thực hiện lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế; kết hợp chặt chẽ, hài hòa, hợp lý giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; tăng cường quản lý và xây dựng hạ tầng nông thôn ngoại thành; giữ vững an ninh, quốc phòng, bảo đảm ổn định trật tự xã hội.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Đổi mới mạnh mẽ trong điều hành thực hiện kế hoạch: tập trung, cụ thể hơn, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ban ngành; có chế tài xử lý nghiêm vi phạm, đảm bảo giải quyết công việc đúng thời hạn, có chất lượng, hiệu quả, đổi mới trong chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp, các lĩnh vực để vừa duy trì tốc độ tăng trưởng cao, vừa tạo bước chuyển mạnh hơn về chất lượng phát triển.

2. Chú trọng công tác quy hoạch: Triển khai xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Tổ chức rà soát, điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng và Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2010 phù hợp với Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch phát triển - xã hội vùng Thủ đô, hoàn thành xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 sơ sở cho các định hướng đầu tư phù hợp với yêu cầu phát triển mới. Tập trung rà soát, điều chỉnh, xây dựng các quy hoạch xây dựng đúng theo mục tiêu, tiến bộ. Triển khai xây dựng quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị các khu vực thuộc khu Đô thị mới Bắc sông Hồng (giai đoạn 1), quy hoạch 2 bên bờ sông Hồng gắn với hành lang thoát lũ sông Hồng được Chính phủ phê duyệt, quan tâm quy hoạch xây dựng chi tiết các khu đô thị quan trọng, các dự án lớn, trọng điểm. Đổi mới phương thức làm quy hoạch với việc giao nhiệm vụ, tiến độ cụ thể cho từng đơn vị chủ trì, nghiên cứu xây dựng cơ chế thuê tư vấn nước ngoài xây dựng một số quy hoạch quan trọng. Nhanh chóng ban hành quy định về phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng trên địa bàn.

3. Tiếp tục cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh, môi trường đầu tư: Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời các cơ chế, chính sách, phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, khuyến khích mọi thành phần kinh tế, mọi người dân mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong huy động nguồn lực cho phát triển. Xây dựng cơ chế ưu đãi đầu tư phù hợp với Pháp lệnh Thủ đô, Nghị định 92/2005/NĐ-CP để thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài. Công bố công khai danh mục và địa điểm các dự án đầu tư để kêu gọi đầu tư trong và nước ngoài. Thực hiện cơ chế “một đầu mối” trong giải quyết các thủ tục liên quan đến cấp phép và hỗ trợ hoạt động đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước. Duy trì tiếp xúc thường xuyên của lãnh đạo Thành phố với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Mở rộng thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục đào tạo, thể dục thể thao, du lịch, cung cấp dịch vụ đô thị. Áp dụng rộng rãi hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất và đấu thầu cung cấp sản phẩm, đặt hàng cung cấp dịch vụ, nhất là các dịch vụ công cộng.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính: Khẩn trương rà soát các thủ tục hành chính, kiên quyết bãi bỏ các quy định gây bức xúc trong đời sống và cản trở doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh; đảm bảo tất cả thủ tục hành chính đều thực hiện theo cơ chế một cửa. Triển khai tích cực dự án “Xây dựng Chính phủ điện tử”, đẩy mạnh việc áp dụng quản lý hành chính nhà nước theo tiêu chuẩn ISO và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước. Tập trung củng cố, kiện toàn và có giải pháp nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy chính quyền địa phương để đảm bảo tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

5. Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng, chống tham nhũng: Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách. Rà soát mục tiêu đầu tư phát triển sử dụng ngân sách nhà nước, xác định rõ các mục tiêu trọng tâm để ưu tiên đầu tư và tập trung chỉ đạo. Xây dựng và thực hiện các quy định với chế tài đủ mạnh về trách nhiệm của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn trong các dự án sử dụng vốn ngân sách để góp phần nâng cao hiệu lực quản lý, sử dụng vốn. Tăng cường công tác giám sát cộng đồng đối với đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách.

Đẩy mạnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo tinh thần Chỉ thị số 09-CT/TW, đặc biệt là giải quyết các đơn thư tố cáo về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực: đầu tư xây dựng, quản lý tài chính, quản lý đất đai, thuế, xuất nhập khẩu, cấp phép xây dựng, đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất… kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

6. Tạo bước đột phá trong phát triển văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chủ động hội nhập khu vực và quốc tế: Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh và tuyên truyền thường xuyên, liên tục nhằm góp phần chuyển biến nhận thức thành hành động tự giác của các tầng lớp nhân dân. Xây dựng nếp sống văn hóa từ trong gia đình, thôn, xóm, tổ dân phố, cơ quan, trường học, doanh nghiệp và mọi giai tầng xã hội. Đưa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là hoạt động thường xuyên, thiết thực, đi vào chiều sâu; đảm bảo bố trí ngân sách xây dựng và nâng cấp các cơ sở văn hóa thiết yếu xứng tầm Thủ đô. Triển khai thực hiện Luật Giáo dục, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục đào tạo của Thủ đô, xóa bỏ tình trạng học thêm, dạy thêm tại các trường phổ thông. Đầu tư cơ sở vật chất để xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển hệ thống các cơ sở dạy nghề với hình thức, nội dung chương trình học hợp lý; chú trọng đào tạo các nghề trình độ cao. Triển khai thực hiện các chỉ thị của Thành ủy về giáo dục đào tạo, y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình, thể dục thể thao và có kế hoạch giảm nghèo, đề án phát triển Thị trường lao động, thị trường khoa học công nghệ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các sở, ban, ngành, quận, huyện, ngoài việc thực hiện tốt các công việc thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của mình cần đặc biệt quan tâm thực hiện các nhiệm vụ công tác sau:

1- Triển khai quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng tại tất cả các sở, ngành, quận, huyện, đơn vị trên địa bàn Thành phố. Giao Văn phòng UBND Thành phố là đầu mối theo dõi, đôn đốc, thường xuyên tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

2- Tập trung huy động nguồn lực cho phát triển:

+ Hoàn thành kê khai, rà soát, phân loại tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố trong tháng 6/2006 để triển khai xử lý, sắp xếp, điều chuyển trong 6 tháng cuối năm

+ Đẩy mạnh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, thu hồi bổ sung cho ngân sách Thành phố 2300 tỷ đồng.

+ Tiếp tục phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô để huy động vốn cho các công trình trọng điểm triển khai đúng tiến độ.

3- Khẩn trương hoàn thành xây dựng các cơ chế chính sách quan trọng trong quý I/2006:

+ Chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - y tế - văn hóa - thể dục thể thao.

+ Cơ chế đấu thầu, đặt hàng các dịch vụ đô thị.

+ Cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo giai đoạn 2006-2010.

+ Cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp trên địa bàn Thành phố.

+ Quy chế đấu thầu dự án có sử dụng đất.

+ Quy định sửa đổi cơ chế phân cấp cho UBND các Quận, Huyện quyết định đầu tư, ủy quyền quyết định đầu tư và phân công giám định đầu tư cho các Sở thuộc Thành phố.

+ Quy định phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn.

+ Quy định cơ chế 1 cửa, 1 đầu mối trong cấp phép đầu tư nước ngoài.

4- Triển khai 3 cụm công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2006-2010 tập trung, dứt điểm, tránh dàn trải, đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Trong quý I/2006, Thành phố thành lập các Ban chỉ đạo để điều hành, đôn đốc triển khai, giao Sở Kế hoạch và đầu tư là cơ quan thường trực, phối hợp với các sở, ngành liên quan cân đối các nguồn lực để thực hiện. Các chủ đầu tư các công trình khẩn trưởng xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện, báo cáo Thành phố trong tháng 3/2006.

5- Xây dựng nội dung các Chương trình công tác của Thành ủy khóa XIV và kế hoạch triển khai thực hiện của UBND Thành phố, hoàn thành đúng tiến độ và yêu cầu được phân công (các sở: Nội vụ, văn hóa thông tin, Xây dựng, Kế hoạch và đầu tư. Thương mại, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Khoa học công nghệ, Công an Thành phố)

6- Lập kế hoạch triển khai các đề án phát triển các thị trường vốn, khoa học và công nghệ lao động, bất động sản trong quý I/2006 (các sở: Tài chính, Khoa học công nghệ, Lao động - thương binh và xã hội, Tài nguyên - môi trường và nhà đất)

7- Xây dựng kế hoạch hành động của Thành phố thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng chống tham nhũng trong quý I/2006 (Sở Tài chính và Thanh tra Thành phố).

8- Xây dựng và triển khai Chương trình hành động của Thành phố về tăng cường công tác bảo vệ môi trường Thủ đô trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xây dựng Chương trình phát triển Quỹ nhà ở xã hội đến 2010 và khởi công 1 dự án thí điểm (tháng 4/2006) chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ X (Sở Tài nguyên - môi trường và nhà đất)

9- Xây dựng Chương trình giảm ùn tắc giao thông của Thành phố đến năm 2020 (Sở Giao thông công chính, Công an Thành phố).

10- Hoàn thành Đề án kiện toàn, nâng cao năng lực của các ban quản lý dự án trong quý I và triển khai thực hiện trong năm 2006 (Sở Nội vụ).

11- Xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 (Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội).

12- Hoàn thành Quy định khung chỉ tiêu quy hoạch Khu đô thị mới Bắc sông Hồng (giai đoạn I) trong quý I/2006; lập quy hoạch chung xây dựng khu vực 2 bên bờ sông Hồng (Sở Quy hoạch kiến trúc).

UBND Thành phố yêu cầu Thủ tướng các Sở, Ban, Ngành và chủ tịch UBND các Quận, Huyện có kế hoạch cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ các công việc được giao, tập trung chỉ đạo các đơn vị và cán bộ xử lý công việc đúng thời hạn, có chất lượng, hiệu quả và báo cáo kết quả kịp thời với UBND Thành phố./.

Nơi nhận
- TTTU, TTHĐND TP
- Chủ tịch UBND TP
- Các đc PCT UBND TP
- Thành viên UBND Thành phố
- UBMTTQ Thành phố
- Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện
- VP: TU, HĐND, Đoàn ĐBQH HN
- Các Báo, Đài thuộc TP
- C.PVP, các tổ CV, THKT
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH 
Nguyễn Quốc Triệu

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TRIỂN KHAI NHỮNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA CÁC SỞ, NGÀNH THÀNH PHỐ
(Kèm theo Kế hoạch số 16/KH-UB ngày 22/3/2006 của UBND Thành phố Hà Nội) 

 

TT

Đơn vị chủ trì

Nhiệm vụ công tác trọng tâm và thời hạn hoàn thành

1

Sở Tài chính

- Xây dựng và triển khai Đề án phát triển đô thị trường vốn - quý I/2006;
- Xây dựng chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - y tế - văn hóa - thể dục thể thao, cơ chế đấu thầu, đặt hàng các dịch vụ đô thị - quý I/2006;
- Chuẩn bị cho việc phát hành Trái phiếu xây dựng Thủ đô;
- Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2004-2006 để tiếp tục phân cấp ngân sách cho thời kỳ ổn định giai đoạn 2007-2010 theo quy định của Luật NSNN

2

Cục Thuế Hà Nội

- Rà soát để tiếp tục phân cấp về quản lý thu cho các quận, huyện, tăng cường ủy nhiệm thu cho xã, phường;
- Tập huấn, đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ thuế các cấp trong bảo đảm thu đúng, thu đủ.

3

Quỹ đầu tư phát triển Thành phố

- Thực hiện các hình thức huy động vốn, cho vay hợp vốn với các tổ chức tín dụng để xây dựng nhà ở, phát triển hạ tầng đô thị, tham gia vào các dự án xã hội hóa, cho vay đầu tư các dự án nhà tái định cư;
- Thực hiện thu hồi, quản lý nguồn thu bán nhà tái định cư để quy vòng đầu tư xây dựng, đặt hàng mua nhà tái định cư có hiệu quả và hoàn trả vốn tạm ứng Kho bạc nhà nước.

4

Sở Khoa học và công nghệ

- Tổ chức triển khai Đề án phát triển thị trường khoa học công nghệ; cơ chế hỗ trợ tạo sản phẩm mới có sức cạnh tranh.
- Phối hợp kiểm tra, đánh giá thực trạng năng lực công nghệ của các doanh nghiệp Thành phố và đề xuất cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới thương binh, công nghệ trong quý I/2006.
- Triển khai dự án khu công nghệ Hà Nội.
- Tập huấn, đào tạo, hướng dẫn các sở, ngành, quận, huyện triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO.
- Dự thảo nội dung Chương trình công tác của Thành ủy khóa XIV về phát triển khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo, báo cáo Ban cán sự Đảng UBND Thành phố trong quý II/2006

5

Sở Quy hoạch kiến trúc

- Hoàn thành xây dựng, trình UBND Thành phố phê duyệt quy định phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn. Tổ chức tập huấn các quận, huyện.
- Hoàn thành Quy định khung chỉ tiêu quy hoạch Khu đô thị mới Bắc sông Hồng (giai đoạn I) trong quý I/2006: đề xuất các khu vực kêu gọi đầu tư, các khu đất dự trữ phát triển, thi tuyển quy hoạch trung tâm Phương Trạch để đẩy nhanh đô thị hóa khu vực Bắc sông Hồng. Nghiên cứu, đề xuất phương thức lựa chọn tư vấn lập quy hoạch chung xây dựng khu vực 2 bên bờ sông Hồng.
- Phối hợp xây dựng Quy hoạch vùng Thủ đô, chủ động xem xét việc điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Thủ đô Hà Nội gắn với Chương trình phát triển tổng thể đô thị Thủ đô Hà Nội (do JICA tài trợ)

6

Sở Xây dựng

- Tăng cường kiểm tra, quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn;
- Hoàn thành xây dựng quy định quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố trình UBND Thành phố trong quý I/2006
- Dự thảo nội dung Chương trình công tác của Thành ủy khóa XIV về xây dựng, phát triển và quản lý đô thị, báo cáo Ban cán sự Đảng UBND Thành phố trong quý II/2006.

7

Sở Kế hoạch và đầu tư

- Xây dựng chương trình hợp tác với các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và lân cận, Vùng đồng bằng sông Hồng.
- Dự thảo nội dung chương trình công tác của Thành ủy khóa XIV về đẩy mạnh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế Thủ đô, báo cáo Ban cán sự Đảng UBND Thành phố trong quý II/2006/
- Hoàn thành xây dựng các cơ chế phân cấp cho UBND các quận, huyện quyết định đầu tư, ủy quyền quyết định đầu tư và phân công giám định đầu tư cho các Sở thuộc Thành phố Hà Nội trong quý I/2006; Cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp; quy định chế tài xử lý các công trình triển khai chậm vi phạm thủ tục đầu tư trong quý II/2006.
- Xây dựng cơ chế “một cửa, một đầu mối” trong cấp phép đầu tư nước ngoài.

8

Sở Du lịch

- Xây dựng các cơ chế: đấu thầu khai thác dịch vụ tại một số công viên, điểm du lịch; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư cùng khai thác các dự án thành phần trong khu di tích Cổ Loa và khu du lịch quốc gia Sóc Sơn, trình UBND Thành phố phê duyệt trong quý I/2006;
- Xây dựng quy hoạch các cơ sở lưu trú phục vụ khách du lịch trên địa bàn. Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các đơn vị có liên quan bảo đảm nơi lưu trú phụ vụ Hội nghị APEC.

9

Sở Thương mại

- Thường trực triển khai kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế của HN
- Dự thảo nội dung chương trình công tác của Thành ủy khóa XIV về phát triển một số ngành dịch vụ trình độ, chất lượng cao, báo cáo Ban cán sự Đảng UBND Thành phố trong quý II/2006.
- Xây dựng đề án phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị hiện đại trên địa bàn Thành phố đến năm 2010;
- Phối hợp với các tỉnh, thành phố khai thác có hiệu quả thị trường Vân Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc;
- Thực hiện các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp của Thành phố xây dựng thương hiệu.

10

Sở Công nghiệp

- Chủ trì phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan để cơ bản hoàn thành bản giao hệ thống điện nông thôn cho ngành điện quản lý và bán điện trực tiếp cho các hộ sử dụng.
- Triển khai chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố.

11

Sở Nông nghiệp và phát triển NT

- Chủ động phòng, chống, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ bệnh cúm gia cầm; Triển khai và tổ chức thực hiện đề án giết mổ gia cầm tập trung.
- Phối hợp với UBND các Huyện chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn.
- Tiếp tục xây dựng và phát huy hiệu quả các khu nông nghiệp công nghệ cao, chỉ đạo phát triển các nghề và làng nghề truyền thống.
- Dự thảo nội dung Chương trình công tác của Thành ủy khóa XIV về phát triển kinh tế ngoại thành và hiện đại hóa nông thôn, báo cáo Ban cán sự Đảng UBND Thành phố quý I/2006.

12

Sở Giao thông công chính

- Triển khai đấu thầu và khai thác 6 tuyến buýt mới, 5 bến bãi đỗ xe; thực hiện phân cấp quản lý sử dụng, duy tu, duy trì hè phố trên địa bàn 2 quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng. Thực hiện xã hội hóa đầu tư hệ thống mạng và các nhà máy, trạm cấp nước.
- Phối hợp với Công an Thành phố, các sở, ngành, đơn vị liên quian tổ chức các biện pháp đảm bảo trật tự kỷ cương, văn minh đô thị, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, đặc biệt trong thời gian diễn ra Hội nghị APEC.
- Xây dựng Chương trình giảm ùn tắc giao thông của Thành phố đến năm 2020.

13

Sở Tài nguyên môi trường và nhà đất

- Hoàn thành xây dựng Đề án quản lý và phát triển thị trường bất động sản; Cơ chế thu hồi đất của các dự án triển khai chậm hoặc không triển khai, trình UBND Thành phố phê duyệt trong quý I/2006.
- Xây dựng và triển khai Chương trình hành động cùa Thành phố về tăng cường công tác bảo vệ môi trường Thủ đô trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Xây dựng Chương trình phát triển Quỹ nhà ở xã hội đến 2010 và khởi công 1 dự án thí điểm (tháng 4/2006) chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ X.
- Lập Đề án cải tạo các khu chung cư cũ, cải tạo, xây dựng lại các nhà nguy hiểm. Thực hiện dự án cải tạo khu chung cư Nguyễn Công Trứ.
- Hoàn thành tổng kiểm tra, rà soát và xây dựng cơ chế quản lý bất động sản thuộc sở hữu của Thành phố trong các doanh nghiệp, cơ quan hành chính, sự nghiệp, dịch vụ công ích.
- Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2006 của Thành phố, đặc biệt là triển khai các dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm theo kế hoạch, phấn đấu thu ngân sách 2.300 tỷ đồng.

14

Sở Nội vụ

- Xây dựng quy định cụ thể về trách nhiệm và thời hạn phối hợp giải quyết thủ tục hành chính tại các sở, ngành, quận, huyện, đơn vị thuộc Thành phố.
- Xây dựng đề án củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lượng các Ban quản lý dự án trực thuộc các sở, ngành, UBND các quận, huyện, báo cáo UBND Thành phố trong quý I và triển khai trong năm 2006.
- Dự thảo nội dung Chương trình công tác của Thành ủy khóa XIV về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực của chính quyền các cấp báo cáo Ban cán sự Đảng UBND Thành phố quý I/2006.

15

Sở Bưu chính viễn thông

- Hoàn thành các quy định về thẩm định tổng dự toán các dự án công nghệ thông tin trong quý I/2006;
- Tập trung tirển khai dự án phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Thành phố Hà Nội, tạo điều kiện xây dựng Chính phủ điện tử ở Hà Nội, góp phần cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi, nhanh chóng hơn cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

16

Sở Lao động thương binh - xã hội

- Tổ chức triển khai Đề án phát triển thị trường lao động.
- Nghiên cứu xây dựng phương án quản lý tăng dân số cơ học và lao động ngoại tỉnh, trình UBND Thành phố phê duyệt quý II/2006.

17

Sở Văn hóa thông tin

- Hoàn thành xây dựng Cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và khai thác một số khu vui chơi giải trí công cộng theo quy hoạch, trình UBND Thành phố phê duyệt trong quý I/2006.
- Dự thảo nội dung Chương trình công tác của Thành ủy khóa XIV về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, báo cáo Ban cán sự Đảng UBND Thành phố trong quý II/2006.
- Chuẩn bị hồ sơ, phối hợp với Bộ Văn hóa thông tin thực hiện các thủ tục đề nghị UNESCO công nhận khu di tích Thành Cổ - Hoàng Thành và khu di tích phố cổ Hà Nội là di sản văn hóa thế giới.
- Triển khai Quy hoạch văn hóa thông tin trên địa bàn thành phố; chấn chỉnh tình trạng quảng cáo trái phép.

18

Sở Thể dục thể thao

- Thực hiện xã hội hóa đầu tư một số hạng mục thuộc Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Mỹ Đình; chuyển sang cơ chế tự hạch toán hoặc đầu tư khai thác sử dụng có thời hạn nhà thi đấu Cầu Giấy, sân vận động Hàng Đẫy;
- Chuẩn bị tốt cho đội ngũ vận động viên thành tích cao tham gia ASIAD 2006 có kết quả.
- Hoàn thành quy hoạch ngành Thể dục thể thao trên địa bàn Thành phố trong quý II/2006.

19

Sở Giáo dục đào tạo

- Hướng dẫn, phối hợp với các Quận, huyện chuyển trường mầm non công lập sang đơn vị sự nghiệp có thu toàn phần.
- Phối hợp cùng các quận, huyện xây dựng thêm 64 trường đạt chuẩn quốc gia.

20

Sở Y tế

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp đồng bộ nhằm ngăn ngừa và phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch cúm ở người.
- Tổ chức triển khai nâng tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế lên 82%.
- Chuyển đổi mô hình hoạt động bệnh viện bán công Hòe Nhai; thực hiện xã hội hóa đầu tư trang thiết bị y tế tại các bệnh viện Thanh Nhàn, Tim, Phụ sản.

21

Sở Tư pháp

- Xây dựng Kế hoạch ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của UBND Thành phố năm 2006, trình UBND Thành phố phê duyệt trong quý I
- Đôn đốc thực hiện Kế hoạch ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của UBND Thành phố năm 2006.
- Triển khai xây dựng cơ chế phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương thực hiện Nghị định 92/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội.

22

Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Thành phố

Phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị liên quan hoàn thành kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước theo phương án được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 94/2005/CT-TTg ngày 05/5/2005.

23

Viện NC phát triển KT-XH

Xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050

24

BQL ĐT&XD đô thị mới HN

Xây dựng Quy chế khuyến khích đầu tư xây dựng khu đô thị mới Bắc sông Hồng, trình UBND Thành phố phê duyệt trong quý II/2006

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản