373653

Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Cà Mau

373653
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 99/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 23/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 99/KH-UBND
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau
Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 23/10/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/KH-UBND

Cà Mau, ngày 23 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Luật Trợ giúp pháp lý. Nhằm triển khai thi hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý (Luật) với nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, kết quả đầu ra và trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật được kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên trên địa bàn tỉnh.

- Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc triển khai thực hiện Luật.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thi hành Luật phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, gắn với nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện đng bộ các giải pháp để bảo đảm từ ngày 01/01/2018 Luật được triển khai thi hành trong toàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý tiếp cận dịch vụ pháp lý miễn phí khi có nhu cầu.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, truyền thông về nội dung Luật và hoạt động trợ giúp pháp lý

a) Tổ chức hội nghị quán triệt những điểm mới của Luật và công tác triển khai thi hành Luật

- Sở Tư pháp chủ trì, tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và cấp huyện; Đoàn Luật sư; Hội Luật gia tỉnh; trợ giúp viên pháp lý và luật sư cộng tác viên.

- Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

b) Tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác quán triệt, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật; tài liệu tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các sở, ngành, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

- Kết quả: Tài liệu triển khai quán triệt và tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý.

Trên cơ sở tài liệu tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức biên soạn nội dung trợ giúp pháp lý lồng ghép với các nội dung tập huấn về hoạt động tố tụng.

c) Tổ chức truyền thông về nội dung cơ bản và điểm mới của Luật, các hoạt động trợ giúp pháp lý trên các phương tiện thông tin đại chúng và hình thức khác

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật cho cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và công dân.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

d) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật bằng các hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức ở các sở, ban, ngành tỉnh; cán bộ, công chức, các đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý và nhân dân ở địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan tổ chức có liên quan.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

đ) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật cho đoàn viên, hội viên của tổ chức mình.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các chương trình, kế hoạch hiện hành liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, các sở, ngành, tổ chức có liên quan trực tiếp thực hiện việc rà soát, gửi Sở Tư pháp tổng hợp kết quả rà soát, xây dựng báo cáo gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian hoàn thành:

+ Hoạt động rà soát: Quý IV năm 2017.

+ Xây dựng báo cáo: Quý I năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật.

3. Nâng cao năng lực cho đội ngũ thực hiện trợ giúp pháp lý

a) Tổ chức tập huấn các nội dung của Luật

- Tổ chức tập huấn nội dung Luật và các nội dung phối hợp trong hoạt động trợ giúp pháp lý cho đội ngũ thực hiện trợ giúp pháp lý; cán bộ, công chức của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an tỉnh và các sở, ngành, tổ chức có liên quan.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an tỉnh, Đoàn Luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và quý I năm 2018.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ trợ giúp viên pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

4. Rà soát người thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn

a) Rà soát Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm và Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước được thành lập theo quy định Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất.

b) Rà soát tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý và người tham gia trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006, tổ chức trong tên gọi có sử dụng cụm từ “trợ giúp pháp lý” trên địa bàn

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất hướng xử lý; danh sách các tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện tham gia trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

c) Rà soát luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật có đủ điều kiện tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật năm 2017 trên địa bàn

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và cập nhật trong những năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất.

d) Rà soát, thống kê người thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Cục Thống kê, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và cập nhật trong những năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất.

5. Cập nhật, công bố danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn và các thủ tục hành chính theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các sở, ngành, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên (từ năm 2018).

- Kết quả đầu ra: Danh sách và các thủ tục hành chính được công bố.

6. Tăng cường các hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí trong các vụ việc cụ thể, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý, nhất là các vụ việc tham gia tố tụng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh, các sở, ngành, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên (từ năm 2018).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện được phân công trong Kế hoạch này chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ trong phạm vi quản lý của sở, ngành và địa phương mình, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Sở Tài chính hướng dẫn Sở Tư pháp lập dự toán kinh phí để triển khai hiệu quả Luật trong năm 2018 và những năm tiếp theo, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu trợ giúp pháp lý của người thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Các sở, ngành được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.

Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2017, các sở, ngành được phân công chủ trì thực hiện có trách nhiệm lập dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách năm 2017 để tổ chức thực hiện.

3. Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tỉnh và các tổ chức có liên quan chỉ đạo quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung Luật và phối hợp hiệu quả trong công tác trợ giúp pháp lý.

4. Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các ngành, đoàn thể các cấp; Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Cục TGPL - Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục Công tác phía Nam - BTP (b/c);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQ VN t
nh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể t
nh;
- UBND các huyện Tp. Cà Mau;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- NC (Đ);
- Lưu: VT, Tu85.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hồng Quân

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản