380309

Kế hoạch 9556/KH-UBND triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

380309
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 9556/KH-UBND triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Số hiệu: 9556/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành: 23/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 9556/KH-UBND
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng
Người ký: Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành: 23/11/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9556/KH-UBND

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Nhằm triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 20 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 (sau đây gọi là Luật TGPL); Căn cứ Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Đà Nng với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phổ biến sâu rộng Luật TGPL nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi người dân trên địa bàn thành phố hiểu, nắm vững nội dung cơ bản của Luật, qua đó sớm đưa các quy định của Luật TGPL vào thực tế cuộc sống.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức có liên quan trong triển khai thi hành Luật TGPL, đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, góp phần phổ biến, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành quy định của Luật TGPL.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật TGPL.

- Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa Sở Tư pháp với các cơ quan, đơn vị liên quan, kịp thời tháo gỡ nhng vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện Luật TGPL trên địa bàn thành phố nhằm thực hiện đúng nội dung, tiến độ đã nêu trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền về nội dung Luật TGPL và hoạt động trợ giúp pháp lý

a) Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Luật TGPL

- Ở thành phố:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Công an thành phố, Đoàn Luật sư thành phố, Hội Luật gia thành phố; các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

+ Kết quả đầu ra: Các Hội nghị quán triệt được tổ chức.

- Ở quận, huyện:

+ Cơ quan chủ trì: UBND quận, huyện

+ Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân quận, huyện; Viện Kiểm sát nhân dân quận, huyện; Công an quận, huyện; Chi Hội Luật gia quận, huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Quý I, quý II năm 2018.

+ Kết quả đầu ra: Các Hội nghị quán triệt được tổ chức.

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản và điểm mới của Luật TGPL và hoạt động trợ giúp pháp lý trên các phương tiện thông tin đại chúng và hình thức khác

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Tòa án nhân dân thành phố, Viện kim sát nhân dân thành phố, Công an thành phố, Đoàn Luật sư thành phố, Hội Luật gia thành phố; Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nng; Báo Đà Nng; UBND các quận, huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017, năm 2018 và các năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài và các sản phẩm truyền thông khác về Luật TGPL và hoạt động trợ giúp pháp lý.

2. Nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý

a) Tổ chức tập hun chuyên sâu các nội dung của Luật TGPL và các văn bản hướng dẫn

- Tổ chức tập huấn chuyên sâu nội dung của Luật TGPL và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý; cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Công an thành phố, Đoàn Luật sư thành phố, Hội Luật gia thành phố; các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Các lớp tập huấn hoặc lồng ghép nội dung tập huấn vào các hoạt động khác được tổ chức.

Trên cơ sở Luật TGPL và các văn bản hướng dẫn thi hành, đề nghị các ngành thành viên trong Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Công an thành phố) phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn nội dung Luật TGPL lồng ghép với các nội dung tập huấn về hoạt động tố tụng tại ngành mình quản lý.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Các lớp tập huấn, bồi dưỡng được tổ chức.

3. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của thành phố liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý; xây dựng báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật TGPL

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Công an thành phố, Đoàn Luật sư thành phố, Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành:

+ Hoạt động rà soát: Quý I năm 2018.

+ Xây dựng báo cáo: Quý II năm 2018.

- Kết quả đầu ra:

+ Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật được rà soát, hồ sơ kết quả rà soát.

+ Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật TGPL.

4. Rà soát người thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn.

a) Rà soát danh sách Trợ giúp viên pháp lý được bnhiệm theo quy định Luật trợ giúp pháp lý năm 2006.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất.

b) Rà soát tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý và người thực hiện giúp pháp lý theo quy định Luật TGPL, tổ chức trong tên gọi có sử dụng cụm từ “trợ giúp pháp lý” trên địa bàn.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư thành phố, Hội Luật gia thành phố, Hội Nông dân thành phố, Hội liên hiệp phụ nữ thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố, Liên đoàn lao động thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018 và cập nhật những năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất.

c) Rà soát Luật sư, tổ chức hành nghề Luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật có đủ điều kiện tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định Luật TGPL trên địa bàn.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư thành phố, Hội Luật gia thành phố, Hội Nông dân thành phố, Hội liên hiệp phụ nữ thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố, Liên đoàn lao động thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất.

d) Rà soát, thống kê người thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định Luật TGPL trên địa bàn

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động Thương binh và Xã hội; UBND các quận, huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và cập nhật những năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất.

5. Cập nhật, công bố danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn và các thủ tục hành chính theo quy định của Luật TGPL và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân thành phố, Viện kim sát nhân dân thành phố; Công an thành phố, Đoàn Luật sư thành phố, Hội Luật gia thành phố; các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên (từ năm 2018).

- Kết quả đầu ra: Danh sách và các thủ tục hành chính được công bố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các s, ban, ngành, UBND các quận, huyện

- Các sở, ban, ngành căn cứ nội dung Kế hoạch này chủ động tổ chức triển khai thực hiện; phối hợp với Sở Tư pháp trong công tác quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố.

- UBND các quận, huyện chủ động xây dựng Kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ.

2. S Tư pháp

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thi hành Luật TGPL.

- Báo cáo UBND thành phố và Bộ Tư pháp kết quả triển khai thực hiện Luật TGPL.

3. Sở Tài chính

Đảm bảo kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch.

Các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật TGPL, gi cơ quan thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hằng năm theo quy định của pháp luật. Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2017 các cơ quan được giao chủ trì thực hiện có trách nhiệm lập dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách năm 2017 để tổ chức thực hiện.

4. Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Đnghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Đoàn Luật sư thành phố, Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan chỉ đạo các tổ chức trực thuộc quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung Luật TGPL và phối hợp hiệu quả trong triển khai thực hiện Luật TGPL.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TAND TP, VKSND TP;
- Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Trung tâm TGPLNN;
- Báo Đà N
ng, Báo CAĐN;
- Đài PT-TH Đà N
ng;
- Lưu: VT, NC, STP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Huỳnh Đức Thơ

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản