381609

Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình hành động 18-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới do tỉnh Sóc Trăng ban hành

381609
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình hành động 18-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới do tỉnh Sóc Trăng ban hành

Số hiệu: 95/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Lê Thành Trí
Ngày ban hành: 11/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 95/KH-UBND
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng
Người ký: Lê Thành Trí
Ngày ban hành: 11/09/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 11 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 18-CTR/TU NGÀY 23/5/2017 CỦA TỈNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ, GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ XÃ HỘI TRONG BỐI CẢNH NƯỚC TA THAM GIA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI

Thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 23/5/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành kế hoạch thực hiện với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

- Tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về hội nhập kinh tế quốc tế.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế; bảo đảm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị - xã hội. Thu hút, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức về hội nhập kinh tế quốc tế

- Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và tính tất yếu của hội nhập kinh tế quốc tế; quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế. Phổ biến các cam kết mà Việt Nam phải thực thi trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

- Nêu cao ý thức cảnh giác trước âm mưu lợi dụng quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

2. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao năng lực thực thi pháp luật

- Kịp thời cụ thể hóa, vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách của Trung ương; rà soát, kiến nghị Trung ương điều chỉnh, có chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp năng lượng tái tạo, thương mại, dịch vụ và du lịch.

- Tập trung rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định không còn phù hợp với các cam kết quốc tế, các hiệp định thương mại tự do và các quy định pháp luật hiện hành.

3. Nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh

- Đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, nhất là các công trình lớn, quan trọng, thiết yếu, có sức lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội.

- Tăng cường hợp tác, đẩy mạnh thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia hình thành và phát triển các chuỗi giá trị, nhất là các sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh.

- Tích cực cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

4. Tập trung phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

- Thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống của người dân vùng nông thôn.

- Triển khai có hiệu quả các chương trình dự án, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tăng khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững.

- Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ ngư dân đóng mới, cải hoán tàu thuyền đánh bắt xa bờ, góp phần bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo đảm an ninh, an toàn chủ quyền vùng biển.

5. Bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc; tăng cường bảo đảm về quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường; đổi mới tổ chức, hoạt động của công đoàn và quản lý chặt chẽ các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

- Giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch tâm linh, văn hóa lễ hội, du lịch sinh thái, nâng cao tầm vóc các sự kiện, lễ hội độc đáo của ba dân tộc Kinh - Hoa - Khmer, kết hợp các hoạt động quảng bá sản phẩm, xúc tiến kêu gọi đầu tư, phát triển du lịch.

- Chủ động phòng ngừa, đấu tranh vô hiệu hóa mọi hoạt động lợi dụng tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế để xâm phạm an ninh quốc gia, áp đặt về chính trị đối với nước ta hoặc gây ảnh hưởng phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư có vốn nước ngoài, nhất là các dự án lớn, bảo đảm an ninh, an toàn môi trường. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với nhu cầu thị trường trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp,...Kiểm soát, kịp thời giải quyết ổn định những vấn đề phức tạp, bức xúc, nảy sinh trong lĩnh vực lao động, việc làm nhằm bảo vệ lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động.

- Đổi mới tổ chức, hoạt động của các tổ chức công đoàn, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đảm bảo sự ra đời, hoạt động tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp theo quy định.

(Kèm theo Phụ lục phân công các nhiệm vụ cụ thể)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Kế hoạch này, các Sở ngành, địa phương chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Định kỳ 6 tháng, năm đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Công Thương để tổng hợp).

2. Giao Sở Công Thương chủ trì, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này của các Sở ngành, địa phương trong tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- MTTQ, Đoàn thể cấp tỉnh;
- Các Sở ngành tỉnh;
- Cơ quan TW đóng trên địa bàn;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: TH, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Trí

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 18-CTR/TU NGÀY 23/5/2017 CỦA TỈNH ỦY
(Kèm theo Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 11/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT

Nhiệm vụ, giải pháp

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian

I

Tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức về hội nhập kinh tế quốc tế

 

 

1

Chỉ đạo tổ chức thực hiện các chuyên mục về hội nhập kinh tế quốc tế trên Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở ngành liên quan và Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng

Hàng tháng

2

Tổ chức các lớp bồi dưỡng về hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ, công chức viên chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở Công Thương

Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

3

Phổ biến các hiệp định thương mại đa phương, song phương, các cam kết, nghĩa vụ và quyền lợi của Việt Nam khi tham gia vào các tổ chức kinh tế khu vực và thế giới

Sở Công Thương

Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Hàng quý

4

Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

 

Thường xuyên

5

Chỉ đạo lồng ghép nội dung công tác hội nhập kinh tế quốc tế vào kịch bản, chương trình hội diễn nghệ thuật quần chúng.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

II

Hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao năng lực thực thi pháp luật

 

 

 

1

Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về công bố, công khai, minh bạch thủ tục hành chính. Giám sát chặt chẽ thực hiện thủ tục hành chính nhất là liên quan đến đất đai, đầu tư, thuế.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

2

Thực hiện rà soát thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ngay khi có căn cứ rà soát, kịp thời tham mưu xử lý kết quả rà soát

Sở Tư pháp

Sở ngành liên quan

Thường xuyên

3

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa, vận dụng các cơ chế, chính sách của Trung ương; kiến nghị Trung ương điều chỉnh, có chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh thu hút đầu tư các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng, thương mại, dịch vụ

Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

4

Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển công nghiệp, thương mại như: thu hút đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp; phát triển công nghiệp nông thôn; đầu tư xây dựng, khai thác hạ tầng thương mại; khuyến khích phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sở Công Thương

Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

2017 - 2020

III

Nâng cao năng lực cạnh tranh, sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh

 

 

 

1

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và đạo đức công vụ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Sở Nội vụ

Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

2

Triển khai Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Triển khai thực hiện cải thiện chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh

Sở Nội vụ

Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

3

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, theo tiến độ sắp xếp, lộ trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đã được Thủ tướng phê duyệt

Sở Nội vụ

Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

2017 - 2020

4

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 04/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 - 2020

Sở Nội vụ

Sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

5

Tăng cường thực hiện công tác kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp năng lượng như nhiệt điện, điện gió, điện mặt trời

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

2017 - 2020

6

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phát triển khu, cụm công nghiệp phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội; ưu tiên đầu tư hạ tầng những khu, cụm công nghiệp có tiềm năng, lợi thế

Sở Công Thương

Ban Quản lý các khu công nghiệp

Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố

2017 - 2020

7

Hướng dẫn các hộ kinh doanh, cá nhân, tổ chức liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp nước ngoài và tổ chức quốc tế trao đổi, học tập kinh nghiệm, kỹ năng quản lý, điều hành, quản trị doanh nghiệp.

Sở Công Thương

Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp

Hàng năm

8

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 28/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp

 

Hàng năm

9

Đề xuất thực hiện cải thiện môi trường đầu tư và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

10

Phát triển các mô hình sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trong sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở ngành liên quan, doanh nghiệp

2017 - 2020

11

Đa dạng hóa các loài cây trồng vật nuôi gắn với bảo vệ môi trường, từng bước nâng cao sức cạnh tranh các sản phẩm nông lâm thủy sản, nâng cao giá trị sử dụng đất

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở ngành liên quan, doanh nghiệp

2017 - 2020

12

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, nhất là các công trình lớn, quan trọng, thiết yếu, có sức lan tỏa phát triển kinh tế xã hội.

Sở Giao thông vận tải

Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

2017 - 2020

13

Áp dụng các quy trình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP,....Ứng dụng công nghệ sinh học để tuyển chọn, bảo vệ các giống cây trồng, vật nuôi

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, các doanh nghiệp, Hợp tác xã

2017 - 2020

14

Tuyên truyền, tư vấn doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sản phẩm, dịch vụ. Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở ngành liên quan, doanh nghiệp.

2017 - 2020

15

Xây dựng các đề án tổ chức hội chợ, phiên chợ, thương mại điện tử, điểm bán hàng Việt thuộc Chương trình xúc tiến thương Quốc gia. Thông tin thương mại, dự báo thị trường. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, quảng bá sản phẩm, xúc tiến, thương mại

Sở Công Thương

Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp

Hàng năm

16

Tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 13/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2017 - 2020

Sở Công Thương

Sở ngành liên quan

2017 - 2020

17

Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin. Xây dựng kênh thông tin, các diễn đàn, hội thảo hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở ngành liên quan, doanh nghiệp

2017 - 2020

18

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan, đơn vị

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

2017 - 2020

19

Xây dựng Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Sóc Trăng

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

2017

IV

Tập trung phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

 

 

 

1

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

2017 - 2020

2

Triển khai các chương trình dự án, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

2017 - 2020

3

Tổ chức thực hiện việc đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng thủy lợi kết hợp giao thông nông thôn; cơ sở chế biến, bảo quản nông sản nhằm hạn chế tối đa tình trạng thất thoát sau thu hoạch

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

2017 - 2020

4

Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ ngư dân đóng mới, cải hoán tàu thuyền đánh bắt xa bờ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

2017 - 2020

5

Triển khai các chính sách hỗ trợ tích tụ tập trung ruộng đất gắn với cơ cấu lao động nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

2017 - 2020

6

Phát triển kinh tế tập thể, liên kết sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu, phục vụ chế biến xuất khẩu

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Liên minh các Hợp tác xã, Hội Nông dân, Sở Công Thương

2017 - 2020

7

Đề xuất việc phát triển chợ nông thôn, chợ đầu mối nông sản

Sở Công Thương

Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

2017 - 2020

V

Bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc

 

 

 

1

Nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước về văn hóa; đấu tranh ngăn chặn sản phẩm văn hóa không lành mạnh. Lồng ghép công tác bảo tồn, phát huy và quảng bá văn hóa trong các hoạt động hội nhập quốc tế.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Hàng năm

2

Tổ chức thực hiện các đề án phát triển văn hóa, thể thao, du lịch; Đề án phát triển Đoàn nghệ thuật Khmer; Đề án khai thác các di tích lịch sử thu hút khách du lịch. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa 03 dân tộc, các di tích lịch sử cấp quốc gia, cấp tỉnh, các tác phẩm nghệ thuật truyền thống của địa phương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

2017 - 2020

3

Huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

2017 - 2020

VI

Tăng cường quốc phòng, an ninh

 

 

 

1

Phòng ngừa, đấu tranh vô hiệu hóa mọi hoạt động lợi dụng tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế để xâm phạm an ninh quốc gia, áp đặt chính trị đối với nước ta hoặc gây ảnh hưởng phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Công an tỉnh

Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

2

Tăng cường bảo đảm an ninh, nhất là an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin và các vấn đề an ninh xã hội

Công an tỉnh

Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

3

Nâng cao hiệu lực, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp, góp phần hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh đạo. Tham mưu cho UBND tỉnh khảo sát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Nghiên cứu, đánh giá tình hình, xác định rõ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Nắm chắc các nguồn lực và khả năng huy động phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

VII

Thực hiện tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường; đổi mới tổ chức, hoạt động của tổ chức công đoàn và quản lý tốt sự ra đời của các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp

 

 

 

1

Triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chính sách bảo đảm trợ giúp xã hội cho nhóm đối tượng yếu thế.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

2017 - 2020

2

Đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với nhu cầu thị trường trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

3

Kiểm soát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

4

Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện công tác bảo vệ môi trường của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân;

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp

Hàng năm

5

Thực hiện hiệu quả và kiểm tra việc khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước, khoáng sản, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn, xâm nhập mặn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố liên quan

Thường xuyên

6

Thực hiện tốt công tác trồng, bảo vệ và chăm sóc rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ ven biển.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

7

Đổi mới tổ chức, hoạt động của tổ chức công đoàn, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động

Liên đoàn lao động tỉnh

Doanh nghiệp

Thường xuyên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản