462625

Kế hoạch 95/KH-BVHTTDL về thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

462625
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 95/KH-BVHTTDL về thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 95/KH-BVHTTDL Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 12/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 95/KH-BVHTTDL
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch
Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 12/01/2021
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 95/KH-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Bộ VHTTDL) xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục triển khai Đề án nhằm đạt được những mục đích đề ra trong Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2019-2021 của Bộ VHTTDL (ban hành kèm theo Quyết định số 3729/QĐ-BVHTTDL ngày 28/10/2019). Tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng (sau đây viết tắt là PCTN) và đạo đức liêm chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ VHTTDL.

2. Yêu cầu

Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phải được triển khai thường xuyên, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn.

Các cơ quan, đơn vị phải có sự phối hợp thường xuyên, bám sát các yêu cầu đề ra trong Kế hoạch thực hiện của Bộ VHTTDL giai đoạn 2019-2021.

II. MỤC TIÊU

Hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2019- 2021 của Bộ VHTTDL:

- Hàng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN dưới các hình thức.

- 100% cơ sở đào tạo thuộc Bộ VHTTDL đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy theo quy định tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Hình thành văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ VHTTDL trong thực thi công vụ, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với người dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN

Triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung đã đề ra trong Kế hoạch thực hiện của Bộ giai đoạn 2019-2021.

2. Các nhiệm vụ chung

Toàn thể các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai một cách đồng bộ, có chọn lọc ưu tiên các nhiệm vụ cấp thiết theo nội dung Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2019-2021 của Bộ và Đề án của Thủ tướng Chính phủ.

Các cơ quan, đơn vị đã được giao nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2019-2021 của Bộ chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của đơn vị mình, báo cáo Thứ trưởng phụ trách để triển khai trong năm 2021 và đưa vào kế hoạch công tác năm 2021 để thực hiện.

3. Các nhiệm vụ cụ thể

3.1. Thanh tra Bộ

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ:

- Chủ động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, đồng thời lồng ghép trong hoạt động chuyên môn thường xuyên, hoạt động kiểm tra, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính.

- Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL.

3.2. Vụ Pháp chế

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ:

- Tham mưu tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về văn học, nghệ thuật với PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; liêm chính trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về PCTN cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ VHTTDL. Thực hiện các nội dung tuyên truyền có chủ đề về PCTN, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động xây dựng pháp luật.

- Đưa nội dung, yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN vào các sự kiện, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam (ngày 09 tháng 11).

- Tổ chức tham gia cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về pháp luật PCTN theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp (nếu có).

3.3. Vụ Tổ chức cán bộ

Tiếp tục tổ chức và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ (nếu có).

3.4. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Triển khai và tiếp tục hướng dẫn địa phương trong việc tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày có nội dung, chủ đề về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

3.5. Cục Điện ảnh; Cục Nghệ thuật Biểu diễn

Tổ chức các cuộc liên hoan hoặc thi phim, thi nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, các cuộc thi hoặc các giải thưởng sáng tác văn học, kịch bản sân khấu có nội dung, chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

3.6. Vụ Đào tạo

Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ VHTTDL.

3.7. Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

Tiếp tục thực hiện đưa nội dung PCTN vào giảng dạy, triển khai dạy và học pháp luật trong các nhà trường đảm bảo thực hiện đúng các quy định tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

3.8. Báo Văn hóa, Trung tâm Công nghệ thông tin, Cổng thông tin điện tử và các báo, tạp chí, website của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Tăng cường triển khai các chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

3.9. Công đoàn, Đoàn thanh niên Bộ

Tiếp tục phát động, tổ chức, chỉ đạo và hướng dẫn các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trực thuộc tổ chức các phong trào, cuộc vận động, các sinh hoạt chính trị - văn hóa có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện trong Báo cáo công tác PCTN định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm (trước ngày 10 tháng cuối quý) hoặc đột xuất khi có yêu cầu gửi về Thanh tra Bộ để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

2. Giao Thanh tra Bộ chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, có gì vướng mắc báo cáo Lãnh đạo Bộ để kịp thời xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Nội chính Trung ương (để báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TTr .TG (80).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản