317127

Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2016 tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự do tỉnh Tiền Giang ban hành

317127
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2016 tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự do tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 93/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Thanh Đức
Ngày ban hành: 11/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 93/KH-UBND
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang
Người ký: Trần Thanh Đức
Ngày ban hành: 11/05/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 11 tháng 5 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Bộ luật Tố tụng dân sự được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.

Thực hiện Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 5 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 362/QĐ-BTP ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự; đồng thời để tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự được kịp thời, thực hiện đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, và nhân dân trên địa bàn tỉnh, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; giáo dục mọi người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

- Giúp các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhất là cán bộ, công chức trong ngành tư pháp kịp thời nắm vững những quy định mới của pháp luật từ đó áp dụng thực hiện đúng quy định bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức triển khai thực hiện phải được tiến hành kịp thời, đồng bộ, toàn diện, thống nhất, hiệu quả.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện.

- Việc tuyên truyền, phổ biến Bộ luật là nhiệm vụ thực hiện thường xuyên và liên tục. Nội dung và hình thức tuyên truyền phổ biến cụ thể, kết hợp tuyên truyền chung trên diện rộng phù hợp với từng đối tượng, địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Tố tụng dân sự ở cấp tỉnh:

a) Tổ chức Hội nghị cấp tỉnh:

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Sở Tư pháp - Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự trên địa bàn tỉnh.

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo và cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Thẩm phán trung cấp của Tòa án nhân dân tỉnh; Kiểm sát viên trung cấp của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Chấp hành viên của Cục thi hành án dân sự tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tư pháp, Hội Luật gia, Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: quý 2/2016

b) Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền Bộ luật Tố tụng dân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng:

Đề nghị Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Bộ luật trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở để nhân dân nắm vững thực hiện đúng quy định của Bộ luật. Đồng thời, thường xuyên phản ánh, biểu dương, đề xuất khen thưởng những gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong công tác triển khai, thi hành Bộ luật.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

2. Tập huấn chuyên sâu nội dung Bộ luật Tố tụng dân sự:

a) Cử cán bộ dự Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên sâu Bộ luật Tố tụng dân sự do Bộ Tư pháp tổ chức:

- Sở Tư pháp làm đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc lập danh sách đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên sâu Bộ luật Tố tụng dân sự do Bộ Tư pháp tổ chức nhằm phục vụ cho việc tuyên tuyền, phổ biến Bộ luật trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng tham dự: Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện các phòng nghiệp vụ có liên quan của Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành có liên quan (Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, Cục thi hành án dân sự tỉnh; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận; Hội Luật gia; Đoàn Luật sư.

Các sở, ban, ngành tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp trong việc lựa chọn đội ngũ cán bộ, công chức, báo cáo viên thuộc cơ quan, đơn vị mình dự Hội nghị tập huấn theo yêu cầu.

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

b) Tổ chức tập huấn chuyên sâu nội dung Bộ luật Tố tụng dân sự cho đội ngũ Thẩm phán, Kiểm sát viên, Chấp hành viên, Luật sư, Luật gia:

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh chủ trì tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức của ngành theo kế hoạch.

- Đề nghị Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu nội dung của Bộ luật cho đội ngũ Luật sư trên địa bàn tỉnh.

- Đề nghị Hội Luật gia tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu nội dung của Bộ luật cho đội ngũ hội viên Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: sau hội nghị triển khai của tỉnh.

c) Tổ chức tập huấn chuyên sâu nội dung Bộ luật Tố tụng dân sự cho đội ngũ làm công tác trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp và trợ giúp pháp lý:

Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức tập huấn chuyên sâu Bộ luật cho các đơn vị, cá nhân đang thực hiện các hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp khác (Công chứng viên, thừa phát lại…) và trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý (trợ giúp viên…)

Thời gian thực hiện: sau hội nghị triển khai của tỉnh.

d) Tập huấn chuyên sâu nội dung Bộ luật Tố tụng dân sự cho Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên và hòa giải viên ở cơ sở:

Sở Tư pháp, phòng Tư pháp có trách nhiệm tổ chức tập huấn chuyên sâu nội dung của Bộ luật cho lực lượng Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở để nhằm bổ sung kiến thức pháp luật mới trong việc tuyên truyền và hòa giải ở cộng đồng dân cư.

Thời gian thực hiện: trong năm 2016.

3. Tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Tố tụng dân sự ở cấp huyện và cấp xã:

- Trên cơ sở Hội nghị triển khai của cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm:

+ Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai Bộ luật trong các phòng, ban, đơn vị cấp huyện và tất cả các xã, phường, thị trấn ở địa phương.

+ Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn chuyên sâu cho Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên cơ sở.

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Bộ luật trong cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, tổ chức và nhân dân ở địa phương bằng các hình thức phù hợp.

+ Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn trong công tác triển khai, thi hành Bộ luật ở xã, phường, thị trấn.

+ Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, cơ quan cấp tỉnh trong việc triển khai thi hành Bộ luật ở địa phương.

Thời gian thực hiện: sau hội nghị triển khai cấp tỉnh.

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến Bộ luật trong cán bộ, công chức và nhân dân ở địa phương. Trong đó, cần tập trung tuyên truyền, phổ biến Bộ luật sâu rộng trong nhân dân và tuyên truyền, phổ biến thường xuyên trên phương tiện truyền thanh ở cơ sở.

Thời gian thực hiện: sau hội nghị triển khai cấp tỉnh.

4. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Bộ luật Tố tụng dân sự:

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật Tố tụng dân sự thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân:

- Cơ quan chủ trì: cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; gửi kết quả rà soát về Sở Tư pháp tổng hợp, kịp thời trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự phối hợp với Sở Tư pháp trong việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Kết quả rà soát gửi về Sở Tư pháp trước ngày 25/6/2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch và gửi báo cáo về Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Giao Sở Tư pháp làm đầu mối thực hiện kế hoạch này, có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, kịp thời tổng hợp tình hình thực hiện và đề xuất phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Kinh phí tổ chức hội nghị triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự được bảo đảm trong kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp.

Đối với hoạt động tập huấn chuyên sâu của các ngành, đơn vị, các cấp thì kinh phí thực hiện liên quan đến nhiệm vụ của ngành nào, cấp nào sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngành đó, cấp đó và nguồn kinh phí khác theo quy định pháp luật./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản