317126

Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự do tỉnh Tiền Giang ban hành

317126
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự do tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 92/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Thanh Đức
Ngày ban hành: 11/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 92/KH-UBND
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang
Người ký: Trần Thanh Đức
Ngày ban hành: 11/05/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 11 tháng 5 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Ngày 27 tháng 11 năm 2015, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 (sau đây gọi là Bộ luật Tố tụng hình sự). Bộ luật Tố tụng hình sự có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Thực hiện Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung của Bộ luật Tố tụng hình sự cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh bảo đảm kịp thời và hiệu quả.

- Xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tiến hành các hoạt động trong việc triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Bám sát nội dung, tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 371/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Có lộ trình cụ thể đảm bảo ngay sau khi Bộ luật Tố tụng hình sự có hiệu lực thi hành được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức hội nghị triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự ở cấp tỉnh:

- Thành phần: đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; cán bộ pháp chế và báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện Thường trực Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân, Công an và Phòng Tư pháp cấp huyện.

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đơn vị tham mưu: Sở Tư pháp; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

2. Tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành:

- Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; cán bộ, công chức tư pháp; người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; người làm công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương.

+ Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Quý III và Quý IV năm 2016.

- Công an tỉnh chủ trì, xây dựng, triển khai kế hoạch tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác điều tra hình sự, Điều tra viên; cán bộ kỹ thuật hình sự, pháp y, thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp, quản lý giam giữ…

+ Thời gian thực hiện: Quý III và Quý IV năm 2016.

- Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu cho Điều tra viên, cán bộ điều tra, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký tòa án, các công chức khác của ngành mình.

+ Thời gian thực hiện trong Quý III và Quý IV năm 2016.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác có liên quan đến hoạt động điều tra hình sự của đơn vị mình.

3. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về tố tụng hình sự:

- Rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tố tụng hình sự, thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Đơn vị tham mưu: Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Quý II/2016.

4. Rà soát các trường hợp bị can đang bị tạm giam:

- Tiến hành rà soát những bị can đang bị tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 nhưng đến ngày 01/7/2016 không được tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự mới hoặc thời hạn tạm giam vượt quá thời hạn theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự mới để hủy bỏ biện pháp tạm giam đang bị áp dụng hoặc thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự mới.

+ Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh thực hiện theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

+ Đơn vị phối hợp: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Quý II/2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự được tổ chức thực hiện có hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

- Các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự đến cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong cơ quan, đơn vị bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Sau đó, từng bước tuyên truyền, phổ biến ra nhân dân.

- Công an tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp) kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh, Sở Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền giáo dục Bộ luật Tố tụng hình sự cho các đối tượng thuộc ngành, lĩnh vực theo dõi, quản lý; phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có kế hoạch, biện pháp lồng ghép kiến thức có liên quan đến pháp luật tố tụng hình sự vào tài liệu, chương trình giảng dạy về giáo dục công dân trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác phù hợp với từng cấp học ở địa phương.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy hiệu quả của Bộ luật này trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí phục vụ Hội nghị triển khai Bộ luật Tố tụng hình sự ở cấp tỉnh được sử dụng từ nguồn kinh phí của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch và gửi báo cáo về Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp)./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản