381050

Kế hoạch 912/KH-UBND năm 2018 triển khai Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

381050
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 912/KH-UBND năm 2018 triển khai Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Số hiệu: 912/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Bùi Quang Cẩm
Ngày ban hành: 16/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 912/KH-UBND
Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam
Người ký: Bùi Quang Cẩm
Ngày ban hành: 16/04/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 912/KH-UBND

Hà Nam, ngày 16 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN NĂM 2018 - 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Để thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp được quy định tại Quyết đnh số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật.

b) Xác định cụ thể nội dung công việc và trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, các tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án.

2. Yêu cầu

a) Bám sát các mục tiêu của Đề án, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp được nêu tại Đề án.

b) Đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đồng thời bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa Sở Tư pháp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai hiệu quả Đề án.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đổi mới công tác theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung: Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí cụ thể, định lượng để xác định mức độ thực thi pháp luật, cũng như đánh giá chính xác, toàn diện, tác động của văn bản quy phạm pháp luật trong thực tin.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan thực hiện: Sở, Ban, ngành, các cơ quan chuyên môn theo từng lĩnh vực quản lý.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2022.

2. Tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức, thi hành pháp luật

- Nội dung: Xác lập quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cơ quan tổ chc, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật một cách thống nhất, có hệ thống rõ ràng, minh bạch. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan trong việc phối hợp với Sở Tư pháp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp, người dân, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ngành; UBND các huyn, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2019.

- Kết quả:

+ Xây dựng kế hoạch phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về tình hình theo dõi thi hành pháp luật trên cơ sở chương trình chung của Trung ương ban hành.

+ Triển khai khảo sát tình hình thi hành pháp luật, tiếp nhận phn ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức.

3. Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật

- Nội dung; Tăng cường theo dõi, kiểm tra công tác thi hành pháp luật, đặc biệt là các lĩnh vực trọng tâm, phức tạp, nâng cao hiệu lực và hiệu quả của công tác thi hành pháp luật; từng bước khắc phục được những hạn chế, bất cập trong tổ chức thi hành pháp luật. Duy trì trật tự, kỷ cương trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác tổ chức thi hành pháp luật. Nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả: Kế hoạch triển khai theo dõi thi hành pháp luật hàng năm.

4. Sắp xếp, bố trí biên chế pháp chế chuyên trách tại các Sở, ngành

- Nội dung: Rà soát, bố trí biên chế trong tổng biên chế được giao để thực hiện nhiệm vụ pháp chế nói chung và công tác tổ chức thi hành pháp luật nói riêng tại các Sở, ngành; tăng cường công tác đào tạo, bi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật cho các bộ làm công tác pháp chế; Phòng Tư pháp và cán bộ Tư pháp - Hộ tịch.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố.

5. Về kinh phí cho công tác tổ chức thi hành pháp luật

Xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo cho hoạt động thi hành pháp luật và triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài Chính

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả: Dự toán kinh phí cho hoạt động theo dõi thi hành pháp luật.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các đơn vị liên quan tham mưu tổng hợp kinh phí hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để thực hiện các hoạt động tổ chức thi hành pháp luật.

3. Thủ trưởng các Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố trên cơ sở nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Kế hoạch này.

Yêu cầu Thtrưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung trên; nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTT
U; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐVP, NC,
- Lưu; VT, NC (H)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Quang Cẩm

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản