220606

Kế hoạch 90/KH-UBND năm 2008 thực hiện Chương trình thúc đẩy và phát triển doanh nghiệp do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

220606
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 90/KH-UBND năm 2008 thực hiện Chương trình thúc đẩy và phát triển doanh nghiệp do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 90/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 24/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 90/KH-UBND
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 24/12/2008
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Số: 90/KH-UBND

Huế, ngày 24 tháng 12 năm 2008

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH THÚC ĐẨY VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 04/12/2008 của Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế; Nghị quyết số: 11a/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2009; thực hiện Chương trình công tác năm 2009 của UBND tỉnh; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy và phát triển doanh nghiệp với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt các thủ tục hành chính có liên quan đến hoạt động đầu tư, xây dựng... đưa công tác cải cách hành chính có liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh vận hành một cách đồng bộ, có hiệu quả nhằm thu hút nhiều nhà đầu tư lớn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tạo điều kiện tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu và doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm;

2. Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cho lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn. Huy động và bố trí các nguồn lực hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng về quản lý cho khoảng từ 150-200 doanh nghiệp trong năm 2009 về các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp;

3. Hỗ trợ các doanh nghiệp có dự án đầu tư triển khai thuận lợi nhằm góp phần đạt mục tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội và thu ngân sách đạt kế hoạch năm 2009 đã đề ra.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Rà soát, điều chỉnh các quy định, thủ tục hành chính theo hướng tạo thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp, nhất là thủ tục về xây dựng, tiếp cận đất đai, vay vốn, thuế, hải quan.... Ban hành đầy đủ, đồng bộ các qui trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện chưa ban hành. Trước mắt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội:

- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước chủ trì phối hợp Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai việc tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu và doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm.

- Cục Thuế tỉnh chủ trì phối hợp Sở Tài chính chỉ đạo thực hiện:

+ Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý 4/2008 và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2009 đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

+ Thực hiện giãn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 9 tháng đối với số thuế phải nộp năm 2009 của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (70% số thuế còn lại sau khi giảm) và của các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông, lâm, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử.

+ Tạm hoàn 90% số thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa thực xuất khẩu trong trường hợp doanh nghiệp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng và hoàn tiếp 10% khi có chứng từ thanh toán.

2. Củng cố các Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng đối với các huyện/thành phố Huế để đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả giải phóng mặt bằng giao cho các nhà đầu tư thực hiện dự án.

3. Công khai hoá các Quy hoạch được duyệt, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nghiên cứu cơ hội đầu tư.

4. Ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư cùng với chính sách cụ thể khuyến khích đầu tư cho từng dự án đó.

5. Tiếp tục đẩy nhanh công tác sắp xếp, cổ phần hoá, chấn chỉnh công tác quản lý, giám sát hiệu quả sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

6. Đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các dự án trọng điểm như Dự án hạ tầng ngoài hàng rào, đền bù, giải phóng mặt bằng nhà máy xi măng Nam Đông; Dự án ngoài hàng rào Nhà máy xi măng Đồng Lâm; các dự án hỗ trợ hạ tầng KCN Phú Bài, KCN Phong Thu, Tứ Hạ; Cụm CN-TTCN làng nghề Thuỷ Phương, Dương Hoà, Tứ Hạ...

7. Đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ quản lý doanh nghiệp; nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng đủ nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.

8. Khuyến khích phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức đa dạng, nhất là ở khu vực nông thôn.

9. Nghiên cứu sớm thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Về nguồn lực

- Tổng nguồn vốn ngân sách dự kiến huy động để thực hiện các chương trình, đề án thuộc Chương trình thúc đẩy phát triển doanh nghiệp là: 40 tỷ đồng, bố trí chủ yếu cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trọng điểm.

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Huế căn cứ nhiệm vụ được giao, lập kế hoạch vốn gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Đối với hỗ trợ đào tạo về quản lý cho doanh nghiệp: Tranh thủ các nguồn tài trợ khác nhau phối hợp với các Sở, ngành để tổ chức các lớp đào tạo về quản trị doanh nghiệp, khởi sự doanh nghiệp, nâng cao năng lực kinh doanh, marketing... cho các giám đốc và chủ doanh nghiệp. Tổ chức các đợt tham quan, học hỏi kinh nghiệm các mô hình doanh nghiệp làm ăn giỏi, điển hình. Tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ một phần ngân sách cho các khoá đào tạo, tập huấn.

2. Phân công thực hiện

a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm chính phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Chương trình này, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25 tháng 01 năm 2009; theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25 tháng cuối quý.

b) Giao trách nhiệm các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình triển khai, thực hiện Chương trình.

Định kỳ vào ngày 15 của tháng cuối quý, các sở, ngành, địa phương có liên quan báo cáo tiến độ thực hiện công việc được phân công, phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Văn phòng UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

c) Yêu cầu lãnh đạo Sở, ngành, địa phương nắm bắt kịp thời những vướng mắc của các doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ giải quyết các vướng mắc phát sinh liên quan đến cơ chế, chính sách, thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về UBND tỉnh để giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- TVTU;
-TT.HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CN NHNN; CN NHPT tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Huế;
- VP: LĐ và CV;
- Lưu VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

DANH MỤC

CÁC NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CÁC SỞ, BAN, NGÀNH
(Ban hành kèm theo Kế hoạch thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển doanh nghiệp số 90/KH-UBND ngày 24/12/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm hoàn thành

Thời gian hoàn thành

01

- Hoàn thiện, điều chỉnh quy trình một cửa, một cửa liên thông cấp đăng ký kinh doanh, cấp quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng

UBND các huyện/thành phố Huế

Quyết định

Tháng 3/2009

 

- Ban hành đầy đủ các quy trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện chưa ban hành

Sở Văn hoá Thể thao, Du lịch; Sở Công thương; Sở Tài nguyên Môi trường, Y tế

Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan

Bộ Qui trình cấp Giấy chứng nhận

Tháng 3/2009

 

- Kế hoạch tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho các doanh nghiệp.

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển

Kế hoạch

Tháng 2/2009

+ Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý 4/2008 và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2009 đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cục Thuế tỉnh

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

 

Số doanh nghiệp được giảm

 

Thường xuyên

 

+ Thực hiện giãn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 9 tháng đối với số thuế phải nộp năm 2009 của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (70% số thuế còn lại sau khi giảm) và của các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông, lâm, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử.

Cục Thuế tỉnh

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

 

Số doanh nghiệp được giảm

 

Thường xuyên

 

+ Tạm hoàn 90% số thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa thực xuất khẩu trong trường hợp doanh nghiệp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng và hoàn tiếp 10% khi có chứng từ thanh toán.

Cục Thuế tỉnh

 

Sở Tài chính

 

Số doanh nghiệp được hoàn thuế

 

Thường xuyên

02

Kiện toàn, củng cố các Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng đối với các huyện/thành phố để đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả giải phóng mặt bằng giao cho các nhà đầu tư thực hiện dự án

UBND các huyện, thành phố Huế

//

Quyết định kiện toàn

Tháng 2/2009

03

Công khai hoá các Quy hoạch được duyệt, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nghiên cứu cơ hội đầu tư

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

//

Niêm yết Quy hoạch tại trụ sở cơ quan

Thường xuyên

04

Ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư cùng với chính sách cụ thể khuyến khích đầu tư cho từng dự án

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành liên quan

Danh mục dự án

Tháng 3/2009

05

Rà soát, xây dựng Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước năm 2009

Ban ĐMPTDN

Các Sở, ngành liên quan

Quyết định phê duyệt

Tháng 1

06

Đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các dự án xây dựng cơ bản trọng điểm

Các chủ đầu tư

Các Sở, ngành

Báo cáo tiến độ các dự án XDCB trọng điểm

Thường xuyên

07

Đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ quản lý doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hội DN tỉnh

Các khoá đào tạo, tập huấn

Thường xuyên

08

Khuyến khích phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức đa dạng, nhất là ở khu vực nông thôn

Liên minh các HTX

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố Huế

Quyết định ban hành Qui chế

Tháng 3/2009

09

Thành lập Quỹ Hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp

Sở Tài chính

Các sở, ngành liên quan, Hội doanh nghiệp

Quyết đinh + Qui chế hoạt động

Tháng 3/2009

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản