448910

Kế hoạch 85/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

448910
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 85/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 85/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 30/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 85/KH-UBND
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La
Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 30/03/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/KH-UBND

Sơn La, ngày 30 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO THANH, THIẾU NIÊN” NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 288/QĐ-BTP ngày 21/02/2018 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020; Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La; UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2020 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, PBGDPL nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh; đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; xây dựng, nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL hiệu quả cho thanh, thiếu niên; tuyên truyền, PBGDPL cho thanh, thiếu niên gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện.

1.2. Phấn đấu đạt được các mục tiêu đề ra trong Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Yêu cầu

2.1. Triển khai đồng bộ, thống nhất với Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2020, Kế hoạch thực hiện các Đề án được phê duyệt trong Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 ban hành theo Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh và nhiệm vụ chính trị của các sở, ngành, địa phương.

2.2. Đề cao trách nhiệm, phát huy vai trò của các cấp, các ngành, nhất là ngành Nội vụ, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Giáo dục và Đào tạo trong triển khai thực hiện công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên.

2.3. Xác định rõ nội dung hoạt động, tiến độ thực hiện; phân công cụ thể trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; bảo đảm khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả.

2.4. Xác định rõ đối tượng cần ưu tiên PBGDPL, tập trung PBGDPL cho thanh, thiếu niên đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; thanh, thiếu niên có nguy cơ cao vi phạm pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện PBGDPL cho thanh, thiếu niên.

II. NỘI DUNG

1. Hoạt động quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án

1.1. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án năm 2020

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Trong năm 2020 hoặc theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được ban hành.

1.2. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên năm 2020

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2020 (đối với báo cáo 6 tháng). Quý IV/2020 (đối với báo cáo năm).

- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo được ban hành (được tổng hợp chung trong Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác PBGDPL năm 2020).

2. Triển khai các hoạt động PBGDPL, tăng cường tiếp cận pháp luật cho thanh, thiếu niên

2.1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 100% thanh niên là công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang. Tập trung phổ biến các văn bản pháp luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 7, thứ 8 Quốc hội khóa XIV; các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là chế độ chính sách về thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ khởi nghiệp, xây dựng nông thôn mới; các quy định trong Công ước quốc tế về nhân quyền, các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân; Luật Thanh niên, Luật Trẻ em và các chính sách, pháp luật về thanh, thiếu niên...

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố (trong phạm vi, lĩnh vực được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

- Kết quả, sản phẩm: Các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL được tổ chức (hội nghị, hội thảo, khuyến khích tổ chức các hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, ngoại khóa cho thanh niên, biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến...) phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2.2. Tập trung tuyên truyền, PBGDPL cho thanh, thiếu niên đặc thù (thuộc xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khuyết tật, nạn nhân bạo lực gia đình, lao động trong các doanh nghiệp; đang chấp hành hình phạt tù, đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo). Tập trung đối với nội dung tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ và đời sống, công việc, học tập, hòa nhập cộng đồng của từng đối tượng, từng địa bàn.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ban Dân tộc tỉnh; Sở Lao động - Thương binh - Xã hội; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố (trong phạm vi, lĩnh vực được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

- Kết quả, sản phẩm: Các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL được tổ chức (hội nghị, hội thảo, khuyến khích tổ chức các hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, ngoại khóa cho thanh, thiếu niên, biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến...) phù hợp với đối tượng, địa bàn.

2.3. Tăng cường tuyên truyền, PBGDPL cho thanh, thiếu niên tự do, sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến quyền, nghĩa vụ và đời sống, công việc của từng đối tượng, từng địa bàn.

- Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn (trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

- Kết quả, sản phẩm: Các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL được tổ chức (hội nghị, hội thảo, khuyến khích tổ chức các hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, ngoại khóa cho thanh niên, biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến...) phù hợp với đối tượng, địa bàn.

2.4. Tăng cường tuyên truyền, PBGDPL cho thanh niên thuộc diện xuất khẩu lao động được thông tin, phổ biến các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại, chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, đời sống, công việc của người lao động.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thành phố (trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

- Kết quả, sản phẩm: Các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL được tổ chức (hội nghị, hội thảo, biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến...) phù hợp với đối tượng tuyên truyền.

2.5. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, PBGDPL cho thanh, thiếu niên; chương trình, phóng sự về gương người tốt, việc tốt trong ý thức chấp hành pháp luật của thanh, thiếu niên trên các phương tiện thông tin truyền thông.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

- Kết quả, sản phẩm: Các chuyên trang/chuyên mục/phóng sự/chương trình/tin, bài được đăng hoặc phát sóng.

2.6. Tổ chức các hoạt động tìm hiểu pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh. Tập trung tìm hiểu các quy định của pháp luật về Công ước quốc tế về nhân quyền, Bộ Luật hình sự, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em, Luật Thanh niên, Luật Phòng, chống mua, bán người; chế độ, chính sách về giáo dục, đào tạo, lao động, việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên...

- Cơ quan chủ trì: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; Sở Nội vụ; các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III/2020.

- Kết quả, sản phẩm: Các hoạt động tìm hiểu pháp luật được tổ chức hoặc lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, ngoại khóa ...

2.7. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL cho thanh, thiếu niên

2.7.1. Tích cực vận động thanh, thiếu niên là học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng các Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến do Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành tổ chức.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCSHCM tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Kết quả, sản phẩm: Các hoạt động hưởng ứng cuộc thi được tổ chức.

2.7.2. Tăng cường tuyên truyền, PBGDPL cho thanh, thiếu niên trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, PBGDPL cho thanh, thiếu niên trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị địa phương, trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCSHCM tỉnh (trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Kết quả, sản phẩm: Các chuyên trang/chuyên mục/tin, bài được đăng trên các trang thông tin điện tử.

2.8. Tăng cường tuyên truyền, PBGDPL cho học sinh, sinh viên tại các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

- Kết quả, sản phẩm: Các hình thức tuyên truyền, phổ biến được tổ chức phù hợp với đối tượng, khuyến khích tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong nhà trường, các buổi ngoại khóa cho học sinh, sinh viên...

2.9. Biên soạn, cung cấp các tài liệu tuyên truyền, PBGDPL cho thanh, thiếu niên.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

- Kết quả, sản phẩm: Đề cương tuyên truyền, đĩa CD, VCD tìm hiểu pháp luật, tiểu phẩm pháp luật, câu chuyện pháp luật, tờ gấp pháp luật, tình huống pháp luật... phát trực tiếp cho thanh, thiếu niên hoặc phổ biến trên Cổng/trang thông tin điện tử, phương tiện truyền thông, thông tin.

2.10. Bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới; nâng cao kỹ năng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, cán bộ Đoàn và cán bộ quản lý, thực hiện công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên; học sinh, sinh viên thuộc các trường học trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh (trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II - IV/2020.

- Kết quả, sản phẩm: Các Hội nghị được tổ chức; đề cương tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới; tài liệu về kỹ năng, tuyên truyền, PBGDPL được biên soạn.

2.11. Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và cơ quan có thẩm quyền.

- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

2. Sở Nội vụ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Dân tộc tỉnh; Công an tỉnh; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trên cơ sở chức năng nhiệm vụ và phạm vi quản lý của ngành chủ trì triển khai các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL cho thanh thiếu niên được giao tại Kế hoạch.

3. Sở Tài chính: Phối hợp với các sở, ngành, địa phương thông báo dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo đúng quy định; hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2020 phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch (tổng hợp chung trong Báo cáo kết quả công tác PBGDPL năm 2020) về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước 16/6/2020 (đối với báo cáo 06 tháng); trước 18/11/2020 (đối với báo cáo năm).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí bảo đảm thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí trong dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2020. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh ủy;
- Ban Nội chính tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành; tổ chức, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NC, Hằng(30b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản