381046

Kế hoạch 815/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

381046
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 815/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Số hiệu: 815/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Bùi Quang Cẩm
Ngày ban hành: 05/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 815/KH-UBND
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam
Người ký: Bùi Quang Cẩm
Ngày ban hành: 05/03/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 815/KH-UBND

Hà Nam, ngày 05 tháng 03 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIN KHAI THC HIN Đ ÁN “TĂNG CƯNG CÔNG TÁC PH BIN, GIÁO DC PHÁP LUT NHM NÂNG CAO Ý THC PHÁP LUT CHO THANH THIU NIÊN” NĂM 2018 TRÊN ĐA BÀN TNH HÀ NAM

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; Quyết định số 652/QĐ-BTP ngày 05/3/2018 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên.

- Nắm bắt, đánh giá đúng nhu cầu, tiếp tục đi mới nội dung, xây dựng các mô hình điểm, nhân rộng, đa dạng hóa các mô hình, hình thức ph biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) hiệu quả cho từng nhóm đối tượng thanh, thiếu niên.

- Huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên; đề cao trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiu pháp luật của thanh, thiếu niên.

2. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, bám sát lộ trình thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

- Xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan; tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

II. NỘI DUNG

1. Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án năm 2018

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cuối tháng 3/2018.

2. Đánh giá kết quả, khó khăn, vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm về công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

3. Triển khai thực hiện PBGDPL, tăng cường tiếp cận pháp luật cho thanh, thiếu niên

a) Xây dựng, thực hiện các chương trình, phóng sự truyền thông PBGDPL, tiếp cận pháp luật; tọa đàm về tình hình, thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả PBGDPL cho thanh, thiếu niên; đăng tải các tin, bài thông tin về tình hình PBGDPL, chấp hành pháp luật trong thanh, thiếu niên:

- Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật cho thanh, thiếu niên trong nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

c) Khuyến khích, huy động các tổ chức hành nghề về pháp luật, tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật tham gia phổ biến, tư vấn, trợ giúp về pháp luật cho thanh, thiếu niên (ưu tiên thanh, thiếu niên đặc thù) thông qua tổ chức các chương trình/hoạt động tình nguyện, miễn phí hướng về cơ sở:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

d) Biên soạn, cung cấp các tài liệu về PBGDPL cho thanh, thiếu niên:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2018.

4. Thực hiện PBGDPL cho thanh niên là báo cáo viên pháp luật, cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo; thanh, thiếu niên là người học gắn với Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường”

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Đảm bảo theo tiến độ triển khai Đề án, Kế hoạch của Trung ương.

5. Thực hiện PBGDPL cho thanh, thiếu niên đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với triển khai các chương trình, Đề án về PBGDPL

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ triển khai các Đề án, Kế hoạch của Trung ương.

6. Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, chương trình đối thoại trao đổi, góp ý dự thảo chính sách, pháp luật để huy động, phát huy trí tuệ của thanh, thiếu niên tham gia ngay từ khâu hoạch định chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên, đồng thời PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

7. Tổ chức các lớp/hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức pháp luật mới và kỹ năng PBGDPL

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

8. Hỗ trợ, triển khai thực hiện các hoạt động chỉ đạo điểm

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch.

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tăng cường công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên tại địa phương.

- Báo cáo tình hình kết quả thực hiện Đề án, báo cáo 6 tháng (trước ngày 5/5) và báo cáo năm (trước ngày 15/11) về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) lồng ghép trong báo cáo công tác PBGDPL và báo cáo công tác tư pháp của cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên:

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tổ chức, thực hiện công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên.

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí tư ngân sách nhà nước, trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tnh và các tổ chức thành viên;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Hà Nam, Cổng TTĐT tnh;
- VPUB: LĐVP, NC, HCTC;
- Lưu: VT, NC(H).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản