381119

Kế hoạch 814/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

381119
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 814/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Số hiệu: 814/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Bùi Quang Cẩm
Ngày ban hành: 05/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 814/KH-UBND
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam
Người ký: Bùi Quang Cẩm
Ngày ban hành: 05/04/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ
NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 814/KH-UBND

Nam, ngày 05 tháng 04 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO THANH THIẾU NIÊN" GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; Quyết định số 288/QĐ-BTP ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015” đến năm 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch triển khai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện toàn diện, đồng bộ Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015” của Thủ tướng Chính phủ.

- Đổi mới các nội dung, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); xây dựng, nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL hiệu quả cho thanh, thiếu niên; gắn công tác PBGDPL với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho thanh niên để hình thành nhân cách con người Việt Nam.

- Huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL; đề cao trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của thanh, thiếu niên.

2. Yêu cầu

- Quán triệt đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác thanh niên, thiếu niên tại Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Thanh niên và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả và bám sát với lộ trình thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

- Xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và các địa phương trong quá trình tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, phát huy đầy đủ tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật cho thanh, thiếu niên; đưa công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, trở thành nhim vụ thường xuyên nhằm phát huy đầy đủ vai trò của thanh, thiếu niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Mục tiêu cụ thể

- 100% thanh niên là công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang được tuyên truyền, ph biến về các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý, các quyền, nghĩa vụ công dân; chính sách pháp luật v thanh niên.

- Phấn đấu ít nhất 95% thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, ph biến chính sách, pháp luật.

- Gim t 15% số vi phạm pháp luật liên quan đến thanh, thiếu niên

III. NỘI DUNG

1. Hoạt động quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án

a) Ban hành Kế hoạch, văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thi gian thực hiện: Hng năm (lng ghép trong Kế hoạch công tác PBGDPL chung hng năm).

b) Đánh giá kết quả, khó khăn, vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm về công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2020.

c) Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện:

+ Kiểm tra, đánh giá kết quả: Hằng năm.

+ Tng kết, khen thưởng: Năm 2020.

2. Triển khai thực hiện PBGDPL, tăng cường tiếp cận pháp luật cho thanh, thiếu niên

a) Thực hiện PBGDPL cho thanh, thiếu niên tự do, sinh sống, lao động tại địa phương; thanh niên là công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang:

- Thông tin, phổ biến pháp luật; phản ánh thực tiễn thi hành pháp luật, kết quả, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên trên các phương tiện thông tin đại chúng

+ Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và cơ quan, đơn vị có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật cho thanh, thiếu niên; cuộc thi về giải pháp tăng cường công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên bằng hình thức trực tuyến, sân khấu hóa hoặc hình thức thi khác phù hợp với đối tượng và địa bàn.

+ Cơ quan chủ trì: Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Khuyến khích, huy động các tổ chức hành nghề về pháp luật, tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật tham gia ph biến, tư vn, trợ giúp về pháp luật cho thanh, thiếu niên (ưu tiên thanh, thiếu niên đặc thù) thông qua tổ chức các chương trình/hoạt động tình nguyện, miễn phí hướng về cơ sở.

+ Cơ quan chủ trì; Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Hng năm.

- Biên soạn, cung cấp các tài liệu về PBGDPL cho thanh, thiếu niên

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b) Thực hiện PBGDPL cho thanh niên là báo cáo viên pháp luật, cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo; thanh, thiếu niên là người học gắn với Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường”:

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm và theo tiến độ triển khai các Đề án, Kế hoạch của Trung ương.

c) Thực hiện PBGDPL cho thanh, thiếu niên đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với triển khai các chương trình, Đề án về PBGDPL:

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm và theo tiến độ triển khai các Đề án, Kế hoạch của Trung ương.

3. Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, chương trình đối thoại trao đổi, góp ý dự thảo chính sách, pháp luật để huy động, phát huy trí tuệ của thanh, thiếu niên tham gia ngay từ khâu hoạch định chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên, đồng thời PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

4. Tổ chức các lớp/hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức pháp luật mới và kỹ năng PBGDPL

- Cơ quan chủ trì: Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hng năm.

5. Thực hiện chỉ đạo điểm, nhân rộng các mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên

a) Rà soát nhân rộng một số mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên trên cơ sở chỉ đạo điểm của Đề án giai đoạn 2010 - 2015; đánh giá một số mô hình mới để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chỉ đạo điểm đến năm 2020:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

b) Hỗ trợ, triển khai thực hiện các hoạt động chỉ đạo điểm:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch.

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trn tăng cường công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên tại địa phương.

- Báo cáo tình hình kết quả thực hiện Đề án định kỳ 6 tháng (trước ngày 05/5) và báo cáo năm (trước ngày 15/11) về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) trong báo cáo công tác PBGDPL và báo cáo công tác tư pháp của cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên:

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tổ chức, thực hiện công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên.

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước, trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH tnh, Báo Hà Nam, Cổng TTĐT tnh;
- VPUB: LĐVP, HCTC, NC;
- Lưu: VT, NC(H).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản