326206

Kế hoạch 70/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX

326206
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 70/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX

Số hiệu: 70/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 13/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 70/KH-UBND
Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình
Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 13/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/KH-UBND

Thái Bình, ngày 13 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 18/CT-TTG NGÀY 19/5/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH 05 NĂM (2016-2020) THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG, THI ĐUA THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI BÌNH LẦN THỨ XIX

Căn cứ Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt và triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tquốc và các đoàn thể tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và chính sách, pháp luật về khen thưởng.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX.

3. Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của tập thể, cá nhân làm công tác thi đua, khen thưởng trong triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề tại cơ quan, đơn vị để quán triệt, triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức. Chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền để tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện chính sách khen thưởng đến toàn thnhân dân. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng trong việc tham mưu triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

2. Căn cứ chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể tỉnh và địa phương tổ chức phát động các đợt thi đua có nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị địa phương, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm và Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX.

Trong năm 2016, Ban Thi đua - Khen thưởng tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát động phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”.

3. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp giữa Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thái Bình trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát hiện, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới trong các phong trào thi đua và tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông như tuyên truyền trên website, Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông tăng thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu về các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa. Hàng năm mỗi sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, huyện, thành phố giới thiệu từ 02 đến 05 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tổng hợp giới thiệu với các cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền, biểu dương trong toàn quốc.

Hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (ngày 11 tháng 6), Ban Thi đua - Khen thưởng tham mưu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các phong trào thi đua; trao tặng các hình thức khen thưởng cấp nhà nước cho các tập thể, cá nhân.

4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua hoặc tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất và chủ động tham mưu, đề nghị khen thưởng kịp thời; tăng tỷ lệ khen thưởng cho công nhân, nông dân và người lao động trực tiếp từ 50% trlên. Thực hiện lấy ý kiến nhân dân về các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước trên các phương tiện thông tin, truyền thông. Tập trung giải quyết dứt điểm việc đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và khen thưởng thành tích kháng chiến.

5. Các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành quy chế, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Quan tâm tới việc tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.

6. Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra và tham mưu giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện tại đơn vị.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nội dung Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; định kỳ 06 tháng và 01 năm báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ)./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban TĐKT Trung ương;
- TT T
nh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Hội đồng TĐKT t
nh;
- Các s
, ban, ngành đoàn thể tỉnh;
- Các doanh nghiệp thuộc Khối thi đua của tỉnh;

- Các trường đại học, cao đẳng;
- Các hội đặc thù;
- Ban TĐKT, Sở Nội vụ;

- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản