326239

Kế hoạch 69/KH-UBND triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới\" năm 2016 tỉnh Thái Bình

326239
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 69/KH-UBND triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới\" năm 2016 tỉnh Thái Bình

Số hiệu: 69/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Thị Lĩnh
Ngày ban hành: 10/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 69/KH-UBND
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình
Người ký: Nguyễn Thị Lĩnh
Ngày ban hành: 10/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/KH-UBND

Thái Bình, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI” NĂM 2016 TỈNH THÁI BÌNH.

Căn cứ Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Công văn số 1464/LĐTBXH-BĐG ngày 04/5/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016; Quyết định s 1145/QĐ-LĐTBXH ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016;

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016” (sau đây gọi tắt là Tháng hành động) với những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thu hút sự quan tâm và tham gia của các cá nhân, cơ quan, tổ chức và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Vận động toàn xã hội cùng góp sức tích cực nhằm thực hiện có hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Thúc đẩy thực hiện luật pháp, chính sách, vận động xã hội về bình đẳng giới và phòng, chng bạo lực trên cơ sở giới.

- Khuyến khích, kêu gọi mọi người cùng lên tiếng, cùng hành động để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

2. Yêu cầu

Các hoạt động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

II. CHỦ ĐỀ, THÔNG ĐIỆP VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Chủ đề: “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”

2. Các thông điệp

- Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016!

- Hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2016!

- Phụ nữ và trẻ em gái hãy lên tiếng khi bị bạo lực!

- Cùng chung tay để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!

- Bình đẳng giới là chìa khóa để xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!

- Hãy lên tiếng khi bạn chứng kiến bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!

- Đừng im lặng, hãy chia sẻ khi bạn là nạn nhân của bạo lực đi với phụ nữ và trẻ em gái!

- Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là vi phạm pháp luật!

- Quyền của phụ nữ là quyền con người!

- Hãy hành động để chấm dứt ngay bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!

3. Thời gian của Tháng hành động: Từ ngày 15/11/2016 đến ngày 15/12/2016.

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai thực hiện Tháng hành động do ngân sách Nhà nước cấp trong dự toán của các cơ quan, đơn vị và lồng ghép trong các chương trình, hoạt động khác.

III. NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, các thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị, những trục đường chính và khu vực đông dân cư.

2. Tổ chức hội nghị tập huấn cho thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, địa phương về nội dung bình đng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, các nội dung liên quan đến hoạt động của Tháng hành động.

3. Xuất bản và phát hành rộng rãi các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

4. Vận động xã hội thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

5. Xây dựng tin, bài, chuyên mục truyền hình tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trên Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương hướng dẫn, triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 trên phạm vi toàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 trên địa bàn toàn tỉnh.

- Đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai các hoạt động của Tháng hành động.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về giới, giới tính, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới trong học sinh, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trong trường học, trong các cơ sở giáo dục.

- Tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu văn nghệ dành cho học sinh và giáo viên về chủ đề của Tháng hành động nhm nâng cao nhận thức về công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA ngày 15/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an về truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục.

3. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cảnh báo và chủ động kiểm soát, giải quyết các nguyên nhân sâu xa làm mất cân bằng giới tính ở trẻ sơ sinh.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc tuyên truyền trong Tháng hành động: Bố trí các điểm treo băng rôn, pa nô, áp phích, khu hiệu tuyên truyền.

- Tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ tuyên truyền về công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; nhân rộng mô hình “Xây dựng, sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới”.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh và đi mới hoạt động phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đng giới; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động về thông tin, báo chí, xuất bn liên quan đến bình đẳng giới; xử lý nghiêm những hành vi xuất bản các ấn phẩm, sản phẩm thông tin có định kiến giới.

6. Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí để triển khai các hoạt động trong Tháng hành động theo quy định.

7. Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Công an các cấp triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống tội phạm buôn bán người, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng cơ chế phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc liên quan đến bạo lực giới ngay từ cơ sở.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình: Tăng thời lượng phát sóng, số lượng bài viết, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, về chủ đề, thông điệp của Tháng hành động năm 2016.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cho các hội viên, đoàn viên.

10. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan triển khai Tháng hành động; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, diễn đàn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên, thành viên các câu lạc bộ, các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng.

11. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động trong Tháng hành động năm 2016.

- Bố trí kinh phí và huy động nguồn lực tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động phù hợp với điều kiện của địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2016 tỉnh Thái Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị, địa phương về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/12/2016 để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐ-TBXH;
- Thường trực Tnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT
, KGVX, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Lĩnh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản