365016

Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2017 về triển khai công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trường phổ thông năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

365016
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2017 về triển khai công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trường phổ thông năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 55/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 06/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 55/KH-UBND
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang
Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 06/03/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/KH-UBND

Hà Giang, ngày 06 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP ĐẦU CẤP TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2017-2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGD&ĐT) về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và tuyển sinh trung học phổ thông (THPT); công văn số 1258/BGDĐT-GDTrH ngày 17/3/2013 của Bộ GD&ĐT về việc không thi tuyển vào lớp 6;

Căn cứ văn bản số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc hợp nhất văn bản Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường trung học phổ thông chuyên;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT);

Căn cứ Quyết định số 3066/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;

Xét đề nghị của Sở GD&ĐT tại tờ trình số 110/TTr-SGDĐT ngày 23/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trường phổ thông trong tỉnh, năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

I. TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 TIỂU HỌC VÀ LỚP 6 THCS

1. Tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 các trường phổ thông

a) Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên địa bàn tỉnh

b) Chỉ tiêu: Phòng GD&ĐT các huyện/thành phố căn cứ chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao, tổ chức huy động tối đa học sinh vào lớp 1 và lớp 6. Cụ thể:

STT

Huyện (thành phố)

Chỉ tiêu tuyển mới

Lớp 1

Lớp 6

1

Thành phố Hà Giang

1.138

857

2

Mèo Vạc

2.290

1.691

3

Đồng Văn

2.270

1.538

4

Yên Minh

2.609

1.275

5

Quản Bạ

1.297

1.208

6

Bắc Mê

1.228

1.101

7

Vị Xuyên

2.276

1.832

8

Bắc Quang

2.146

1.777

9

Hoàng Su Phì

1.437

1.342

10

Xín Mần

1.514

1.430

11

Quang Bình

1.189

968

 

Cộng

19.394

15.019

Chú ý:

- Tuyển sinh vào lớp 6, học sinh phải đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng lớp 5 tiểu học theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 18/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất Thông tư số 30/2014/TT/BGDĐT ngày 28/8/2014 về ban hành Quy chế đánh giá học sinh tiểu học và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học kèm theo Thông tư số 30;

- Việc tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục phải đảm bảo thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên tng địa bàn; tuyển sinh đủ chỉ tiêu theo kế hoạch, không vượt quá quy định về sĩ số học sinh trên từng lớp và số lớp so với khả năng đáp ứng của nhà trường về tỷ lệ giáo viên/học sinh, điều kiện phòng học và cơ sở vật chất khác theo quy định hiện hành. Tuyệt đối không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6.

2. Tuyển sinh vào lớp 6 các trường PTDTNT huyện, cụm xã

a) Phương thức tuyn sinh: Xét tuyển

b) Đối tượng tuyển sinh:

- Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học là con em gia đình các dân tộc định cư lâu dài ít nhất từ 03 năm trở lên (tính đến thời điểm ngày 15/6/2017) tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (vùng III).

- Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học là con em dân tộc thiểu số ở các vùng khác nếu được UBND huyện quy định là vùng có nhu cầu tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thì cũng thuộc diện tuyển sinh vào học trường PTDTNT. Tỷ lệ tuyển số học sinh này do UBND huyện quy định.

- Trường PTDTNT huyện, cụm xã được phép tuyển sinh không quá 5% trong tổng số học sinh được tuyển là con em dân tộc Kinh định cư lâu dài từ 03 năm trở lên (tính đến thời điểm ngày 15/6/2017) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (vùng III).

c) Chỉ tiêu: Theo chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao

d) Số lượng học sinh tuyển theo phương án như sau:

- Tuyển thẳng vào trường PTDTNT các đối tượng sau đây: Học sinh là người dân tộc ít người, bao gồm học sinh các dân tộc Pupéo, Cờ Lao, Bố Y.

- Các dân tộc (18 dân tộc đã bao gồm cả các dân tộc Pupéo, Cờ Lao, Bố Y): 90% chỉ tiêu. Chỉ tiêu này phân theo dân số dân tộc từng xã, dân tộc này không đủ chuyển chỉ tiêu cho dân tộc khác của xã. Đặc biệt tập trung cho những xã có vùng đặc biệt khó khăn (vùng III).

- Con thương binh, liệt sỹ, bệnh binh nặng (81 % trở lên) và dân tộc thiểu số ít người sinh sống và học tập ở các xã, thị trấn còn lại trong huyện từ 03 năm trở lên được 5% chỉ tiêu. Nếu không đủ, chuyển chỉ tiêu cho đối tượng dân tộc thiểu số khác.

- Dân tộc Kinh ở các xã đặc biệt khó khăn (vùng III): 5% chỉ tiêu (trong tng số chỉ tiêu tuyn mới).

e) Yêu cầu về chất lượng: Những học sinh trúng tuyển vào trường PTDTNT huyện, cụm xã phải đạt trình độ chuẩn kiến thức, kỹ năng lớp 5 tiểu học theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 18/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất Thông tư số 30/2014/TT/BGDĐT ngày 28/8/2014 về ban hành Quy chế đánh giá học sinh tiểu học và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định đánh giá học sinh tiu học kèm theo Thông tư số 30.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/6/2017 đến ngày 10/7/2017

- Duyệt kết quả tuyển sinh vào các trường PTDTNT huyện, cụm xã: Từ ngày 20/7/2017 đến ngày 26/7/2017.

- Giao cho UBND các huyện, thành phố chủ trì, chỉ đạo hoàn thành công tác tuyn sinh và công bố công khai danh sách trúng tuyển vào lớp 1, lớp 6 chậm nhất ngày 30/7/2017; đồng thời chỉ đạo Phòng GD&ĐT báo cáo kết quả tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 về Sở GD&ĐT trước ngày 10/8/2017.

II. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

1. Phương án phân luồng học sinh (hs) sau tốt nghiệp THCS

- Tổng số học sinh đang học lớp 9 THCS năm học 2016-2017: 10.295 HS

- Dự báo học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS (98%): 10.090 HS

- Tuyển sinh vào lớp 10 THPT: 6.256 học sinh = 62,6% học sinh tốt nghiệp THCS (chỉ tiêu nhà nước giao năm 2017: tuyển mới vào lớp 10 THPT là 6.256 HS). Trong đó tuyển sinh vào THPT chuyên 290 HS; các trường PTDTNT có cấp THPT 420 HS; các trường THPT, trường có cấp THPT 5.546 học sinh.

- Học bổ túc THPT và học các trường TCCN, trường nghề: 3.834 HS

2. Phương thức tuyển sinh

a) Phương thức: Xét tuyn trên địa bàn tỉnh

b) Điểm xét tuyn: Là tng điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập 4 năm học THCS, điểm ưu tiên, điểm khuyến khích.

c) Nguyên tắc xét trúng tuyển: Theo tổng điểm của phương thức xét tuyển. Lấy điểm từ trên cao xuống thấp theo chỉ tiêu giao cho từng trường THPT, THCS&THPT sau khi đã tuyển thẳng các đối tượng ưu tiên.

d) Tuyển thẳng: Tuyn thẳng vào lớp 10 THPT các đối tượng sau đây:

- Học sinh trường PTDTNT đã tốt nghiệp THCS;

- Học sinh là người dân tộc ít người (Pupéo, Cờ Lao, Bố Y)

- Học sinh khuyết tật được đánh giá hoàn thành theo kế hoạch giáo dục cá nhân.

III. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG PTDTNT

1. Phương thc tuyển sinh: Thi tuyển kết hợp với xét tuyển

2. Môn thi: Ngữ văn và Toán

3. Hình thc thi: Tự luận

4. Ngày thi: 06/7/2017

5. Địa điểm thi: Học sinh của các huyện dự thi vào trường PTDTNT THPT tỉnh và trường PTDTNT THCS&THPT thi tại các trường PTDTNT huyện và trường PTDTNT THCS&THPT.

6. Đối tượng tuyển sinh

- Học sinh tốt nghiệp THCS tại các trường PTDTNT huyện, cụm xã. Học sinh tốt nghiệp THCS là con em các dân tộc thiểu số, con em gia đình các dân tộc định cư lâu dài từ 03 năm trở lên (tính đến thời điểm ngày 06/7/2017) tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (vùng III), có thời gian học cấp THCS ít nhất là 03 năm và tham dự xét công nhận tốt nghiệp THCS tại xã có hộ khẩu đăng ký thường trú. Học sinh là con em dân tộc Kinh định cư lâu dài từ 03 năm trở lên (tính đến thời điểm ngày 06/7/2017) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (vùng III).

- Tuyển thẳng vào lớp 10 trường PTDTNT có cấp THPT:

+ Là người dân tộc ít người (Pupéo, Cờ Lao, Bố Y) đã tốt nghiệp THCS;

+ Học sinh người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng tuyển sinh vào trường PTDTNT có cấp THPT đạt giải cấp Quốc gia trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.

7. Chỉ tiêu: Theo kế hoạch Nhà nước giao năm 2017, chỉ tiêu phân cho các huyện vào các trường như sau:

STT

Tên huyện

PTDT nội trú THPT tỉnh

PTDT nội trú THCS&THPT Bắc Quang

PTDT nội trú THCS&THPT Yên Minh

Cộng

1

Mèo Vạc

20

 

21

41

2

Yên Minh

20

 

21

41

3

Đồng Văn

20

 

21

41

4

Quản Bạ

20

 

21

41

5

Bc Mê

20

 

21

41

6

Vị Xuyên

15

28

 

43

7

Bắc Quang

15

28

 

43

8

Hoàng Su Phì

15

28

 

43

9

Xín Mần

15

28

 

43

10

Quang Bình

15

28

 

43

 

Tổng cộng

175

140

105

420

Căn cứ vào quy mô dân số từng dân tộc của từng huyện và số lượng thí sinh dự tuyển, giao cho Sở GD&ĐT xác định chỉ tiêu chi tiết cho từng huyện theo từng dân tộc, hướng dẫn, tổ chức thi, sơ duyệt kết quả và lập danh sách trình Hội đồng tuyển sinh tỉnh xét duyệt kết quả trúng tuyển vào các trường PTDTNT.

8. Nguyên tắc xét trúng tuyển

a) Xét trúng tuyển học sinh thuộc đối tượng là người dân tộc rất ít người (Pupéo, Cờ Lao, B Y), học sinh người dân tộc thiểu số đạt giải cấp Quốc gia trở lên (về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học) trong tổng chỉ tiêu giao cho từng huyện, cụ thể: Học sinh xét trúng tuyển thẳng của huyện được phân b50% chỉ tiêu học tại trường PTDTNT THPT tỉnh, 50% còn lại học tại các trường PTDTNT THCS&THPT theo vùng tuyển (giao cho Sở GD&ĐT hướng dẫn chi tiết, cụ thể).

b) Sau đó xét trúng tuyển các đối tượng theo phương thức thi tuyển kết hợp với xét tuyển đến hết chỉ tiêu được giao, cụ thể:

- Theo tổng điểm của phương thức: Thi tuyn kết hợp với xét tuyển. Lấy điểm từ cao xuống thấp theo chỉ tiêu giao cho từng huyện. Nếu tổng điểm xét tuyển bằng nhau, ưu tiên xét trúng tuyển cho học sinh học tại các trường PTDTNT huyện/cụm xã, nếu vẫn có tổng điểm xét tuyển bằng nhau lần lượt ưu tiên cho học sinh có kết quả học lực cả năm lớp 9 cao hơn, cho đối tượng học sinh nữ.

- Xét trúng tuyển vào trường PTDTNT THPT tỉnh theo điểm từ cao xuống thấp đủ chỉ tiêu giao, còn lại xét trúng tuyển tiếp vào trường PTDTNT THCS&THPT.

- Những học sinh trường PTDTNT huyện, cụm xã không trúng tuyển vào trường PTDTNT THPT tỉnh, trường PTDTNT THCS&THPT Bắc Quang và Yên Minh thì được tuyển thẳng vào học tại các trường THPT và Trung tâm GDNN-GDTX các huyện để đảm bảo phân luồng học sinh và chính sách giáo dục dân tộc.

- Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đối với các học sinh đã tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT các trường PTDTNT. Việc tuyển sinh bổ sung dựa vào kết quả thống kê của các trường PTDTNT THPT tỉnh và các trường PTDTNT THCS&THPT về số lượng, danh sách học sinh bỏ học, không nhập học theo từng huyện. Giao cho Sở GD&ĐT chỉ đạo, hướng dẫn để tuyển bổ sung kịp thời cho các huyện. Yêu cầu hoàn thành trước ngày 20/9/2017.

9. Phương án tuyển số lượng học sinh theo dân tộc

- Tuyển thẳng vào lớp 10 các trường PTDTNT học sinh là người dân tộc ít người, bao gồm học sinh các dân tộc Pupéo, Cờ Lao, Bố Y và học sinh người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng tuyển sinh vào trường PTDTNT có cấp THPT đạt giải cấp Quốc gia trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học. Tỷ lệ tuyển sinh đối với các dân tộc thiểu số (18 dân tộc, đã bao gồm cả các dân tộc Pupéo, Cờ Lao, Bố Y và học sinh là người dân tộc thiểu số đạt giải Quốc gia....): 90% chỉ tiêu. Chỉ tiêu này phân theo quy mô dân số dân tộc từng xã, nếu dân tộc này không đủ chuyển chỉ tiêu cho dân tộc khác trong cùng huyện.

- Con thương binh, liệt sỹ, bệnh binh nặng (81% trở lên): 5% chỉ tiêu. Nếu không đủ, chuyển chỉ tiêu cho đối tượng dân tộc khác.

- Dân tộc Kinh ở vùng đặc biệt khó khăn (vùng III): 5% chỉ tiêu (trong tng số chỉ tiêu tuyên mới).

- Không tuyển học sinh tại địa bàn thành phố Hà Giang.

10. Một số điểm lưu ý

- Trường PTDTNT các huyện, PTDTNT THCS&THPT chịu trách nhiệm bố trí nơi ăn, ở cho học sinh các trường PTDTNT huyện, cụm xã về dự thi.

- Kinh phí tổ chức thi do Sở GD&ĐT Hà Giang cấp.

IV. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG TÂM GDNN-GDTX

Thực hiện theo phương thức xét tuyển theo chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao năm 2017 (theo quyết định số 3066/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh) là: 1.166 học viên (hệ tập trung 921HV, hệ vừa học vừa làm 245HV)

V. TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG THPT CHUYÊN

1. Chỉ tiêu

a) Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Chuyên theo kế hoạch giao là 07 lớp chuyên, gồm: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh và Tin học với 245 chỉ tiêu.

b) Tuyển sinh 01 lớp không chuyên trong trường chuyên, với số lượng không quá 45 học sinh đã dự thi vào THPT chuyên nhưng không trúng tuyển vào các lớp chuyên.

2. Môn thi: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên

3. Hình thức thi: Tự luận (riêng môn Tin học, môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT có hướng dẫn cụ thể đảm bảo thi theo đúng quy định)

4. Lịch thi:

Ngày

Buổi thi

Môn thi

Thời  gian thi

Giờ mở túi đề thi

Giờ phát đề thi

Giờ bắt đầu làm bài

08/6/2017

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7h40

7h55

8h00

Chiều

Toán học

120 phút

14h10

14h25

14h30

09/6/2017

Sáng

Môn chuyên

150 phút

7h40

7h55

8h00

Chiều

Tiếng Anh

120 phút

14h10

14h25

14h30

5. Công tác sơ tuyển và xét trúng tuyển vào các lớp chuyên:

a) Sơ tuyn: Giao cho Sở GD&ĐT có trách nhiệm quy định cách thức xác định điểm sơ tuyển và mức điểm sơ tuyển cần đạt của các tiêu chí để chọn học sinh vào thi tuyển vòng 2 theo quy định hiện hành.

b) Xét trúng tuyển: Theo quy định tại Văn bản số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT v/v Văn bản hợp nhất Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường THPT chuyên.

6. Công tác tuyn sinh các lớp không chuyên trong trường THPT chuyên: Sở GD&ĐT quy định, hướng dẫn cụ thể việc xét chọn học sinh trúng tuyển vào các lớp không chuyên trong trường THPT chuyên, đảm bảo theo quy định hiện hành.

VI. THỜI HẠN HOÀN THÀNH CÔNG TÁC TUYỂN SINH

Thời gian hoàn thành công tác tuyển sinh và công khai danh sách các học sinh trúng tuyển vào lớp 10 (không kể tuyển sinh bổ sung), như sau:

- Chậm nhất ngày 20/6/2017 đối với trường THPT chuyên.

- Chậm nhất ngày 31/7/2017 đối với các trường THPT, trường THCS&THPT.

- Chậm nhất ngày 31/7/2017 đối với các trường PTDTNT THPT tỉnh, trường PTDTNT THCS&THPT.

- Chậm nhất ngày 15/8/2017 đối với TTGDTX-HN tỉnh và TTGDNN- GDTX các huyện.

Giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì và phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường phổ thông năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Căn cứ Kế hoạch yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố, các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTr Tỉnh ủy;
- TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở GD&ĐT (thực hiện);
- Sở Tài chính (thực hiện);
- UBND các huyện/thành phố (thực hiện);
- CVP, PCVP UBND tỉnh phụ trách KGVX;

-
Lưu: VT, KGVX.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản