444327

Kế hoạch 5134/KH-BNV năm 2019 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ

444327
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 5134/KH-BNV năm 2019 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ

Số hiệu: 5134/KH-BNV Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Lê Vĩnh Tân
Ngày ban hành: 22/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 5134/KH-BNV
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
Người ký: Lê Vĩnh Tân
Ngày ban hành: 22/10/2019
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 5134/KH-BNV

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BỘ NỘI VỤ

Năm 2020, kỷ niệm 75 năm thành lập Bộ Nội vụ (28/8/1945 - 28/8/2020). Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của Bộ và ngành Nội vụ qua 75 xây dựng và phát triển; tạo động lực, cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy truyền thống, đề cao trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo và phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của Bộ và ngành Nội vụ.

2. Biểu dương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ qua các thời kỳ; các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp đối với Bộ, ngành Nội vụ.

3. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ gắn với việc chào mừng những ngày kỷ niệm, sự kiện trọng đại của đất nước, đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, lãng phí; thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại, đón tiếp khách nước ngoài và Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

a) Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trong ngành về truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển.

b) Xuất bản đặc san Tạp chí Tổ chức nhà nước.

c) Biên soạn đề cương tuyên truyền 75 năm Bộ Nội vụ.

d) Trang trí khánh tiết tại trụ sở Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ.

2. Công tác thi đua, khen thưởng

a) Phát động phong trào thi đua.

b) Suy tôn tập thể, cá nhân, gương điển hình tiên tiến.

c) Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Bộ Nội vụ lần thứ IV kết hợp mít tinh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ.

3. Tổ chức hoạt động thể thao, văn nghệ

Tổ chức giao hữu thể thao, Hội diễn văn nghệ.

4. Các hoạt động khác

a) Chỉnh trang, sửa chữa trụ sở chính của Bộ.

b) Chỉnh trang Khu di tích của Bộ tại tỉnh Tuyên Quang; bổ sung tư liệu, hiện vật Phòng Truyền thống.

c) Dâng hương tại Khu Di tích của Bộ tại Tuyên Quang.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

a) Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trong ngành về truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển của Bộ Nội vụ; kết quả thực hiện nhiệm vụ, các hoạt động, sự kiện nổi bật của Bộ Nội vụ năm 2020.

- Thời gian: Từ tháng 1 - 8/2020.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí được giao cho các đơn vị năm 2020 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

b) Xuất bản đặc san Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Thời gian: tháng 8/2020.

- Đơn vị chủ trì: Tạp chí Tổ chức nhà nước.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí được giao cho Tạp chí Tổ chức nhà nước năm 2020 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

c) Biên soạn Đề cương tuyên truyền 75 năm xây dựng và trưởng thành, định hướng phát triển của Bộ Nội vụ.

- Thời gian: Hoàn thành trong tháng 6/2020.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

d) Trang trí khánh tiết tại trụ sở Bộ và trụ sở các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian: Tháng 8/2020.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ và Văn phòng các đơn vị.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí được giao cho Văn phòng Bộ và các các đơn vị năm 2020; các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Công tác thi đua, khen thưởng

a) Phát động phong trào thi đua

Phát động đợt thi đua đặc biệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ, hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ (28/8/1945 - 28/8/2020); Đại hội Đảng bộ các cấp; Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Nội vụ lần thứ IV.

- Thời gian: Tháng 10 - 11/2019

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

b) Tiến hành suy tôn tập thể, cá nhân, gương điển hình tiên tiến

Thực hiện theo kế hoạch số 3962/KH-BNV ngày 19/8/2019 của Bộ Nội vụ về Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước Bộ Nội vụ lần thứ IV.

c) Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Bộ Nội vụ lần thứ IV và kỷ niệm 75 năm thành lập Bộ

Triển khai công tác chuẩn bị, xây dựng nội dung, chương trình của Đại hội

- Thời gian: Tháng 8/2020

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị, tổ chức thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí thi đua, khen thưởng của Bộ Nội vụ năm 2020 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

3. Hoạt động thể thao, văn nghệ

Tổ chức giao hữu thể thao, Hội diễn văn nghệ của công chức, viên chức ngành Nội vụ theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả để lựa chọn các hạt nhân văn nghệ, thể thao phục vụ Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV của Bộ Nội vụ.

- Thời gian: Hoàn thành trong tháng 7/2020

- Đơn vị chủ trì: Công đoàn Bộ

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ, các đơn vị liên quan.

- Kinh phí thực hiện: Công đoàn Bộ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

4. Các hoạt động khác

a) Chỉnh trang trụ sở Bộ tại số 8 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội

Sửa chữa, chỉnh trang các hạng mục đã xuống cấp của công trình trụ sở Bộ.

- Thời gian: Hoàn thành trong tháng 7/2020.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí được giao cho Văn phòng Bộ năm 2020 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

b) Chỉnh trang Khu di tích của Bộ Nội vụ tại tỉnh Tuyên Quang; bổ sung tư liệu, hiện vật Phòng Truyền thống.

- Thời gian: Hoàn thành trong tháng 7/2020.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang và các đơn vị liên quan.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí giao cho Văn phòng Bộ năm 2020 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

c) Dâng hương tại Khu Di tích của Bộ Nội vụ tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

- Thời gian: Tháng 8/2020.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị, tổ chức thuộc, trực thuộc Bộ và Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí được giao cho Văn phòng Bộ năm 2020 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì lập kế hoạch, dự trù kinh phí, nội dung, phương án chi tiết triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, tham mưu, tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt dự toán kinh phí bổ sung (nếu có) đối với các nội dung trên để triển khai thực hiện.

3. Trong quá trình triển khai, các đơn vị báo cáo thường xuyên, kịp thời với Lãnh đạo Bộ phụ trách, đồng thời gửi Văn phòng Bộ (qua Phòng Thi đua, khen thưởng và Truyền thông) để báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng;
- Các đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Các đơn vị, tổ chức thuộc, trực thuộc Bộ (để t/h);
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố (để phối hợp);
- Lưu: VT, VP(TĐKT&TT, NS).

BỘ TRƯỞNG
Lê Vĩnh Tân

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản