441717

Kế hoạch 48/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành

441717
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 48/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 48/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Lê Hồng Vinh
Ngày ban hành: 22/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 48/KH-UBND
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An
Người ký: Lê Hồng Vinh
Ngày ban hành: 22/01/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/KH-UBND

Nghệ An, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM NĂM 2020

Thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm, hành động của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đảng viên, cán bộ, chiến sỹ nhằm huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT, tạo môi trường thuận lợi thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; bảo vệ an toàn các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2020, nhất là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh nhằm tiếp tục kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội so với năm 2019. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, bắt, giam giữ, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan, sai.

3. Việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm phải gắn liền với các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Nâng cao hơn nữa tính chủ động, sáng tạo và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội; bảo đảm việc tổ chức triển khai, thực hiện công tác phòng, chống tội phạm nghiêm túc, đạt hiệu quả cao nhất.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tội phạm, trọng tâm là: Chỉ thị số 46/CT-TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới; Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/11/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 10/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ ANQG và bảo đảm TTATXH trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020...

- Tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ thường xuyên đối với chức danh đội trưởng, phó đội trưởng dân phòng và trang bị phương tiện phòng, cháy, chữa cháy cho đội dân phòng trên địa bàn Nghệ An (thay thế Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả xóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH; Đề án nâng cao hiệu quả công tác quan lý Nhà nước về tha tù trước thời hạn có điều kiện; Đề án Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2020; Đề án tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống phản động trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2030; triển khai ứng dụng phần mềm hỗ trợ quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh. Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Nghệ An...

- Tham mưu, chỉ đạo tổ chức sơ, tổng kết các văn bản về công tác phòng, chống tội phạm, như: Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 của Chính phủ; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 10/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ ANQG và bảo đảm TTATXH trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016 - 2020”; Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020...

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, sơ, tổng kết công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

2. Công tác phòng ngừa tội phạm

2.1. Công tác phòng ngừa xã hội

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tham gia công tác phòng ngừa tội phạm, góp phần làm giảm các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. Trong đó:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, hướng mạnh hơn về cơ sở, nhất là tại các khu vực, địa bàn trọng điểm, nơi có tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội phức tạp...Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; các nghị quyết liên tịch, kế hoạch phối hợp giữa các ngành về công tác phòng, chống tội phạm...

- Căn cứ tình hình thực tế, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên tuyền cụ thể, thiết thực, tạo chuyển biến thật sự trong nhận thức và hành động của cán bộ, nhân dân, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6); Ngày toàn dân tham gia phòng, chống mua bán người (30/7) năm 2020. Trong tháng 6 và tháng 7/2020, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các báo, tạp chí địa phương phải tăng cường phát sóng và đăng tải các thông điệp về phòng chống ma túy, phòng, chống mua bán người. Trong đó, chú trọng tuyên truyền phòng, chống hoạt động buôn bán bào thai sang Trung Quốc; hoạt động đưa người đi lao động trái phép ở nước ngoài; hoạt động vi phạm pháp luật trong sử dụng “bóng cười” trên địa bàn tỉnh...

- Củng cố, nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ quần chúng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở theo hướng “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải”. Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động tuần tra nhân dân trên các tuyến, địa bàn trọng điểm về ANTT. Quan tâm bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chuyên môn cho lực lượng làm công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở (công an xã, công an viên, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố, dân phòng...), nhằm bảo đảm ANTT ngay tại cơ sở.

2.2. Công tác phòng ngừa nghiệp vụ

- Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác quản lý đối tượng có án phạt tù đang ở ngoài xã hội, các đối tượng đặc xá, tù tha về, đối tượng thuộc diện quản lý tại xã, phường, thị trấn, số thanh, thiếu niên càn quấy, trẻ em hư hỏng, làm trái pháp luật, đối tượng có tiền án, tiền sự, có điều kiện, khả năng phạm tội và vi phạm pháp luật. Làm tốt công tác khảo sát, thống kê và quản lý chặt chẽ số người nghiện ma túy trên địa bàn; nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng và cơ sở chữa bệnh bắt buộc và công tác quản lý sau cai tại cộng đồng, góp phần phòng ngừa tội phạm.

- Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhằm phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, xây dựng cơ bản, quản lý thị trường, đất đai, môi trường, lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý người nước ngoài, quản lý internet, không để tội phạm lợi dụng hoạt động. Tích cực vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

3. Công tác đấu tranh chống tội phạm

- Nâng cao hiệu quả công tác nắm, phân tích, dự báo và xử lý tình hình, nhất là tình hình nổi lên có liên quan đến các địa bàn, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, môi trường, tệ nạn xã hội, không để bị động, bất ngờ.

- Tập trung rà soát, đấu tranh quyết liệt với tội phạm hình sự nguy hiểm hoạt động theo băng, ổ nhóm, “núp bóng” doanh nghiệp để thực hiện hành vi “bảo kê”, hoạt động xiết nợ, đòi nợ thuê, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để gây án, tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực “tín dụng”, “phường, hụi”, đấu giá quyền sử dụng đất, không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Kìm giữ, làm giảm tội phạm xâm phạm TTXH ít nhất 03% so với năm 2019; phấn đấu tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự đạt từ 83% trở lên, trong đó, án rất nghiêm trọng đạt trên 95%, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; triệt xóa ít nhất 30% ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm; chuyển hóa ít nhất 10 địa bàn trọng điểm phức tạp về TTATXH. Tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn đánh bạc, mại dâm, không để hình thành các tụ điểm “nhức nhối” về tệ nạn xã hội. Tổ chức điều tra, làm rõ các vụ cháy, nổ xảy ra trên địa bàn, kịp thời bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội theo đúng quy định của pháp luật.

- Chủ động lập án đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn, xuyên quốc gia; các địa bàn, tụ điểm phức tạp, các điểm sản xuất, tụ điểm sử dụng MTTH, ma túy dạng đá...; phấn đấu triệt xóa ít nhất 20 tụ điểm phức tạp, 250 điểm bán lẻ ma túy; kìm giữ, không để phát sinh mới địa bàn phức tạp về ma túy, làm giảm người nghiện ma túy. Phối hợp thực hiện tốt công tác lập hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tại cộng đồng, phấn đấu vượt ít nhất 20% so với năm 2019; mở rộng quy mô các cơ sở có chức năng cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm tham nhũng, chức vụ, kinh tế, môi trường, tội phạm công nghệ cao; số vụ án khởi tố phải vượt 10% so với năm 2019; tài sản trong các vụ án tham nhũng được thu hồi từ 60% trở lên. Chú ý phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi “chạy tội”, “chạy án”, “tham nhũng vặt”; tội phạm và vi phạm trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, đấu thầu dự án, đầu tư xây dựng cơ bản; tội phạm và vi phạm liên quan đến pháo, sản xuất, mua bán hàng giả, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm...

- Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, phấn đấu giải quyết đạt tỷ lệ trên 95%. Thực hiện nghiêm các quy định về truy nã và các giải pháp làm giảm số đối tượng truy nã phát sinh mới. Tập trung bắt, vận động đầu thú trên 40% số đối tượng truy nã (cả hiện hành và mới phát sinh) và làm giảm ít nhất 08% so với tổng số đối tượng truy nã năm 2019. Đẩy mạnh truy bắt đối tượng trốn thi hành án; nâng cao hiệu quả phối hợp lập hồ sơ đưa người vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an - Viện kiểm sát - Tòa án nhân dân các cấp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, thi hành án hình sự, không để xảy ra oan, sai, không để can, phạm nhân trốn, tự sát, suy kiệt. Chú ý lựa chọn án điểm về tham nhũng, mua bán người, tội phạm ma túy, tội phạm hình sự nguy hiểm... để đưa ra xét xử lưu động, phục vụ công tác tuyên truyền và răn đe tội phạm.

4. Công tác phối hợp và hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm

- Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng, các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng ngừa; trao đi thông tin; phối hợp tổ chức đấu tranh triệt xóa các đường dây, ổ nhóm tội phạm lớn...

- Phối hợp tốt với các đơn vị nghiệp vụ của nước CHDCND Lào trong xác minh, truy bắt tội phạm và thực hiện hoạt động tương trợ tư pháp.

- Thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức giao ban cấp tỉnh, cấp huyện, cấp đồn, trạm với các tỉnh của nước CHDCND Lào, nhất là các tỉnh có chung đường biên giới để trao đổi thông tin, phối hợp trong phòng, chống tội phạm. Phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban hợp tác phòng, chống ma túy 08 tỉnh biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 20; Hội nghị giao ban công tác bảo đảm ANTT với các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay (Lào).

- Tiếp tục duy trì hoạt động của Văn phòng liên lạc phòng, chống tội phạm và ma túy qua biên giới với tỉnh Hủa Phăn, Lào (Văn phòng BLO). Tích cực tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ nước ngoài về khoa học - kỹ thuật trong phòng, chống tội phạm.

5. Công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị (Khoá X) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm; qua đó, phát hiện những sơ hở, thiếu sót, tồn tại, hạn chế để kịp thời kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật khác có liên quan.

6. Bố trí nguồn lực

- Tham mưu, chỉ đạo và bố trí nguồn lực triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh, Đề án của UBND tỉnh về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã nhằm tăng cường sức mạnh cho cơ sở.

- Tăng mức đầu tư ngân sách, ưu tiên đầu tư kinh phí, phương tiện, trang thiết bị cho các lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm. Có cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm từ các tổ chức kinh tế, xã hội, tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân. Hỗ trợ kinh phí tổ chức tổng kết các Chương trình, Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản lớn về công tác phòng, chống tội phạm trong năm 2020 và xây dựng triển khai các văn bản chỉ đạo triển khai giai đoạn tiếp theo.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác chuyên trách, bán chuyên trách, những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia công tác phòng, chống tội phạm; có chính sách động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích; chế độ hỗ trợ thỏa đáng cho tập thể, gia đình, cá nhân bị thương, hi sinh hoặc bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phòng, chống tội phạm.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Thực hiện tốt chức năng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh; tập trung tham mưu, chỉ đạo triển khai và phối hợp triển khai toàn diện, có hiệu quả các nội dung, giải pháp công tác phòng, chống tội phạm.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ thường xuyên đối với chức danh đội trưởng, phó đội trưởng dân phòng và trang bị phương tiện phòng, cháy, chữa cháy cho đội dân phòng trên địa bàn Nghệ An (thay thế Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh).

- Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả xóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH; Đề án nâng cao hiệu quả công tác quan lý Nhà nước về tha tù trước thời hạn có điêu kiện; Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An” giai đoạn 2017 - 2020; Đề án tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống phản động trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2030; triển khai ứng dụng phần mềm hỗ trợ quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An... Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Nghệ An...

- Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tham mưu Tỉnh ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; tổng kết thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020; tổng kết 04-NQ/TU ngày 10/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ ANQG và bảo đảm TTATXH trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020.

- Chỉ đạo lực lượng Công an triển khai toàn diện, hiệu quả các giải pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn.

- Phối hợp Sở Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch này.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chỉ đạo các Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện và các đơn vị trực thuộc phối hợp các ban, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Huy động lực lượng phối hợp triển khai thực hiện công tác đảm bảo ANTT khi có yêu cầu.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm ở khu vực biên giới, tuyến biển, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân ở địa bàn khu vực biên giới tham gia các hoạt động phòng, chống tội phạm. Phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của ngành.

4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

- Tiếp tục thực hiện các chính sách giải quyết việc làm, an sinh xã hội nhằm phòng ngừa tội phạm. Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện có hiệu quả công tác trẻ em nói chung, trong đó chú trọng công tác phòng, chống xâm hại trẻ em; công tác cai nghiện, quản lý, giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ vay vốn cho người được đặc xá, tha tù, số người sau cai nghiện ma túy, tạo điều kiện hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái phạm, nghiện ma túy; hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng.

- Tham mưu HĐND tỉnh khảo sát đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh mở rộng quy mô của các cơ sở có chức năng cai nghiện ma túy đáp ứng yêu cầu thực tế.

- Tăng cường chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra hoạt động xuất khẩu lao động; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công đảm bảo đúng quy định, phòng ngừa tội phạm lợi dụng hoạt động.

5. Sở Y tế

- Chủ trì nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp điều trị, phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy. Chỉ đạo các phòng, trung tâm y tế huyện và xã tích cực tham gia công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng, gia đình. Tổ chức sơ kết đánh giá và có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh; mở rộng điều trị bằng thuốc Buprenorphine.

- Quản lý chặt chẽ các loại tiền chất, hóa chất, các loại thuốc hướng thần gây nghiện dùng vào mục đích y tế, khám, chữa trị, nghiên cứu khoa học. Tham mưu Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tổ chức thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

6. Sở Công thương: Quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu, sử dụng, bảo quản và vận chuyển tiền chất ma tuý, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp. Tổ chức kiểm tra việc đăng ký hành nghề, hợp đồng lao động, rà soát các điều kiện kinh doanh để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và vi phạm.

7. Cục Quản lý thị trường tỉnh: Thực hiện tốt chức năng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; tăng cường quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh; chủ động nắm, dự báo tình hình, tham mưu mở các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát, phòng, chống các hành vi buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Tư pháp

- Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm tại cơ sở. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý ở phường, xã; tổ chức rà soát, củng cố đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên tại cơ sở nhằm hạn chế nguyên nhân phát sinh tội phạm do mâu thuẫn trong nhân dân.

- Chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra, trao đổi thông tin trong hoạt động cho, nhận con nuôi, hỗ trợ kết hôn, môi giới kết hôn, phòng ngừa việc lợi dụng các hoạt động này để mua bán người.

- Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm; phát hiện những sơ hở, bất cập, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

9. Sở Văn hoá - Thể thao: Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa. Tăng cường quản lý, đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hóa, nhất là kinh doanh karaoke, quán bar..., góp phần phòng ngừa tội phạm. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày toàn dân tham gia phòng, chống mua bán người; các buổi nói chuyện chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống tội phạm... nhằm nâng cao nhận thức, tạo các sân chơi lành mạnh, góp phần giảm thiểu các tệ nạn xã hội, từng bước xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh trên địa bàn toàn tỉnh.

10. Sở Du lịch: Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động du lịch. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động du lịch, kịp thời xử lý nghiêm minh các cơ sở kinh doanh du lịch có hành vi vi phạm pháp luật, nhất là trong hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch, kinh doanh lưu trú du lịch, bảo vệ môi trường du lịch...Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, phòng, chống tội phạm mua bán người, phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch.

11. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tăng cường chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc giáo dục học sinh trong nhà trường. Chỉ đạo các đơn vị cơ sở triển khai kế hoạch phối hợp với Công an cơ sở tổ chức phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên; phòng, chống bạo lực học đường, bảo vệ tốt ANTT khu vực trường học.

- Thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp quản lý, giáo dục học sinh giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương. Tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, sinh viên; nhất là các kiến thức về phòng, chống tác hại của ma túy, “bóng cười”; phòng, chống xâm hại tình dục; bạo lực học đường... trong học sinh, sinh viên.

12. Sở Giao thông vận tải: Chủ động phối hợp lực lượng Công an kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực bến, bãi, các tuyến giao thông trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động giao thông vận tải để phạm tội và các loại tội phạm hoạt động trên tuyến.

13. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh có các chương trình, dự án, hỗ trợ kinh phí cho nhân dân để trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội. Chỉ đạo lực lượng kiểm lâm, thú y, bảo vệ thực vật, quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

14. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan: Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, báo địa phương, cơ quan đại diện và phóng viên thường trú các báo Trung ương trên địa bàn Nghệ An, Phòng VH-TT các huyện, thành, thị, các Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành, thị, Đài Truyền thanh cơ sở các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, phổ biến các nội dung, kiến thức về công tác phòng, chống tội phạm. Tập trung phản ánh và cảnh báo về tình hình tội phạm, phương thức, thủ đoạn phạm tội mới; biện pháp phòng, chống tội phạm; nêu gương điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả, kinh nghiệm trong phòng, chống tội phạm.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn và cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình, diễn biến trong công tác phòng, chống tội phạm. Thực hiện cấp phép và chủ trì xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền về nội dung công tác phòng, chống tội phạm; phổ biến chính sách pháp luật phù hợp với đặc điểm từng vùng miền trên địa bàn.

15. Cục Hải quan tỉnh: Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại khu vực cửa khẩu, nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng hoá trái phép qua biên giới. Làm tốt công tác phòng, chống ma tuý, kiểm soát các loại tiền chất ma túy, chất hướng thần, chất gây nghiện tại các tuyến hàng không, tuyến đường biển và cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

16. Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ nguồn lực để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống tội phạm mua bán người.

17. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Phối hợp Công an tỉnh tham mưu Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm của các sở, ngành, địa phương. Thẩm định các văn bản dự thảo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các tài liệu phục vụ triển khai, sơ, tổng kết công tác phòng, chống tội phạm. Tham mưu hỗ trợ kinh phí đảm bảo cho các ngành, địa phương thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, gắn với làm tốt công tác thi đua, khen thưởng.

18. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp hành động về phòng, chống tội phạm, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác đảm bảo ANTT tại các địa bàn dân cư; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tổ chức kiểm tra, giám sát các chuyên đề về phòng, chống tội phạm.

19. Đề nghị Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, nghị quyết liên tịch đã ký kết về phòng, chống tội phạm. Chỉ đạo các cấp hội ở cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm; xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm trong các cấp hội, đoàn thể. Duy trì và củng cố các hoạt động thu hút cán bộ, hội viên tham gia phòng, chống tội phạm.

20. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh đẩy mạnh xây dựng phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, gắn với phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với hình thức phù hợp. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật của các tổ chức công đoàn các cấp.

21. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh

- Tập trung chỉ đạo làm tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, gắn hiệu quả công tác của ngành với hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm. Thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.

- Tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, công tác điều tra, xử lý án và việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong điều tra, xử lý tội phạm.

- Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án hình sự, đảm bảo không để quá hạn luật định, không để xảy ra kết án oan, sai, bỏ lọt tội phạm; hạn chế thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán. Tăng cường tổ chức các phiên tòa xét xử án điểm, xử lưu động nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết về pháp luật trong nhân dân và răn đe tội phạm.

22. Các sở, ban, ngành khác

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; gắn chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của ngành.

- Thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội cho cán bộ tại cơ quan, đơn vị mình.

- Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương theo quy định. Chủ động tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực ngành phụ trách.

23. UBND các huyện, thành phố, thị xã trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn của địa phương, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác phòng, chông tội phạm năm 2020. Đồng thời, đưa nội dung nhiệm vụ công tác phòng, chống tội phạm vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương và là tiêu chí để đánh giá hiệu quả, chất lượng hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở ngành, địa phương mình gửi UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh) trước ngày 05/02/2020 để theo dõi, chỉ đạo.

Định kỳ và đột xuất, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh) để theo dõi. Trong đó, báo cáo kết quả 6 tháng (từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/6/2020) gửi trước ngày 16/6/2020, báo cáo năm (từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/12/2020) gửi trước ngày 17/12/2020 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

2. Công an tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh) chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả kế hoạch này. Định kỳ hoặc đột xuất, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo 138/CP; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân triển khai thực hiện có hiệu quả; phê bình các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- BCĐ 138 Chính phủ (để báo cáo);
- Lãnh đạo Bộ Công an (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ Công an (để báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- PCT UBND tỉnh Lê Hồng Vinh;
- Chánh VP, PVP NC UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Lưu VT, NC (X. Vinh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản