368806

Kế hoạch 4034/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý do tỉnh Gia Lai ban hành

368806
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 4034/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý do tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 4034/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 19/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4034/KH-UBND
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai
Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 19/10/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4034/KH-UBND

Gia Lai, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Thực hiện Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, kết quả đầu ra và trách nhiệm, chế phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý kịp thời, đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Xác định các nội dung công việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý một cách chi tiết, rõ ràng, gắn với nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc qun lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.

- Đảm bảo sự chỉ đạo thường xuyên, hiệu quả của Sở Tư pháp, sự phối hợp giữa Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh với các cơ quan tiến hành tố tụng; các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, truyền thông về nội dung Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý

1.1. Tổ chức Hội nghị quán triệt những điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý:

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh (Giao Sở Tư pháp thực hiện).

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Đoàn luật sư, Hội Luật gia cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017.

* Kết quả đầu ra: Các Hội nghị quán triệt được tổ chức.

1.2. Tổ chức truyền thông về nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý trên các phương tiện thông tin đại chúng và hình thức khác:

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh (Giao Sở Tư pháp chđạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thực hiện).

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tnh, Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, các cơ quan báo chí địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

- Kết quđầu ra: Các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài và các sản phẩm truyền thông khác về Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý.

1.3. Tổ chức truyền thông về Luật Trợ giúp pháp lý bằng các hình thức, nội dung phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp chđạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thực hiện.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Hội nghị và các sản phẩm truyền thông khác về những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tỉnh.

- Cơ quan phi hp: Các cơ quan có liên quan.

- Thời gian hoàn thành:

+ Hoạt động rà soát: Quý IV/2017.

+ Xây dựng báo cáo: Quý I/2018.

- Kết quả đầu ra:

+ Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật được rà soát, hồ sơ kết quả rà soát;

+ Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đbảo đảm phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.

3. Nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý

3.1. Tổ chức tập hun các nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý:

- Tổ chức tập huấn nội dung Luật Trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý và cán bộ, công chức thực hiện qun lý nhà nước về trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh (Giao Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thực hiện).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Tổ chức tập huấn các nội dung phối hợp trong hoạt động trợ giúp pháp lý cho đội ncán bộ, công chức của các Sở, ban, ngành có liên quan.

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Cơ quan phối hợp: các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và quý I năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Các lớp tập huấn hoặc lồng ghép nội dung tập huấn vào các hoạt động khác được tổ chức.

3.2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý:

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh (Giao Sở Tư pháp chỉ đạo Trung, tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thực hiện)

- Cơ quan phi hp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hng năm.

- Kết quả đầu ra: Các lớp tập huấn, bồi dưng được tổ chức.

4. Rà soát người thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn

4.1. Rà soát Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm và Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh được thành lập theo quy định Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất.

4.2. Rà soát tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý và người tham gia trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006, tổ chức trong tên gọi có sử dụng cụm từ “trợ giúp pháp lý” trên địa bàn:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất hướng xử lý; danh sách các tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện tham gia trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp năm 2017.

4.3. Rà soát luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật có đđiều kiện tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cu chiến binh, Liên đoàn lao động cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và cập nhật trong những năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất.

4.4. Rà soát, thống kê người thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thực hiện.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và cập nhật trong những năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất.

5. Cập nhật, công bố danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn và các thủ tục hành chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

-Thời gian thực hiện: Thường xuyên (từ năm 2018).

- Kết quả đầu ra: Danh sách và các thủ tục hành chính được công bố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cá nhân, tổ chức được phân công trong Kế hoạch này chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ trong phạm vi, quyền hạn của mình; bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức. Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo về Ủy ban nhân dân tnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

2. Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trong phạm vi, quyền hạn ngành, địa phương.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch:

Cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, gửi cơ quan có thm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để chỉ đạo, giải quyết.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- UBMTTQ VN t
nh;
- CA t
nh, TAND tnh, VKSND tnh;
- Đoàn Luật sư;
- Các sở, ban
, ngành;
- UBND cấp hu
yện:
- Lưu: VT,NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản