301800

Kế hoạch 3833/KH-UBND năm 2015 thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

301800
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 3833/KH-UBND năm 2015 thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số hiệu: 3833/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Đàm Văn Eng
Ngày ban hành: 31/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3833/KH-UBND
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng
Người ký: Đàm Văn Eng
Ngày ban hành: 31/12/2015
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3833/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ TRÁCH NHIỆM VỀ AN TOÀN THÔNG TIN ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

Thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đ án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Đ án. Việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin thực hiện thường xuyên, tần suất phù hợp; đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, với nội dung, hình thức phù hợp; gắn việc tuyên truyền về an toàn thông tin với tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Mục tiêu

Đến năm 2020, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thông tin với các kết quả cụ thể là:

- Trên 50% người sử dụng mạng và ứng dụng công nghệ thông tin được tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ và kỹ năng cơ bản phòng tránh mất an toàn thông tin; chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về an toàn thông tin.

- Trên 85% công chức, viên chức, cán bộ của các cơ quan, tổ chức nhà nước được tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng an toàn thông tin khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

- Trên 80% cán bộ, công nhân viên, người lao động của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin được tuyên truyền, phổ biến về nguy cơ, quy trình điều phối ứng cứu, xử lý sự cố mất an toàn thông tin; trách nhiệm và quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin.

- Trên 95% phóng viên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được phổ biến về các nguy cơ, hậu quả và trách nhiệm trong vấn đề mất an toàn thông tin; xu hướng và tình hình mất an toàn thông tin tại Việt Nam và trên thế giới.

2. Các nhiệm vụ cụ thể

a) Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội:

- Mở chuyên mục, chuyên trang trên các phương tiện thông tin đại chúng đ thực hiện các nội dung tuyên truyền;

- Sản xuất phóng sự, chương trình, trao đổi, đối thoại về an toàn thông tin trên hệ thống phát thanh, truyền hình;

- Đưa tin, bài viết trên hệ thống báo chí, báo điện tử, trang tin điện tử, diễn đàn trực tuyến, mạng xã hội;

- Tổ chức tập huấn, phổ biến cho đội ngũ phóng viên về các nội dung của Đề án.

b) Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin qua các hệ thống thông tin cơ sở:

- Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện và cơ sở;

- Tuyên truyền theo từng điểm, các địa điểm cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ mạng hoặc thiết bị công nghệ thông tin; áp dụng với các khu vực có đông người sử dụng mạng, tại các điểm sử dụng máy tính công cộng, các điểm phủ sóng mạng không dây và truy nhập Internet công cộng;

- Tuyên truyền trên cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức nhà nước các cấp.

III. KINH PHÍ

1. Ngân sách tỉnh đảm bảo kinh phí đối với các nội dung công việc do các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh thực hiện.

2. Ngân sách cấp huyện đảm bảo kinh phí đối với các nội dung công việc do các cơ quan thuộc cấp huyện thực hiện.

3. Huy động các nguồn kinh phí của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ.

4. Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các cơ quan, đơn vị dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan, đơn vị mình theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước đ thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hp với các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh.

- Hằng năm căn cứ chương trình, nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này, chủ trì, phối hp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, tổng hp dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án; định kỳ hằng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Cao Bằng

Mở chuyên mục, chuyên trang, sản xuất phóng sự, chương trình, trao đổi, đối thoại trên hệ thống phát thanh, truyền hình; đưa tin, bài, ảnh, trên báo in, trang thông tin điện tử; tăng cường thời lượng tuyên truyền thực hiện các nội dung trong Kế hoạch.

3. Sở Giáo dc và Đào to

- Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ 2 của Đ án Tuyên truyền, ph biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020 (được phê duyệt kèm theo Quyết định 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ); chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về an toàn thông tin ở các cơ sở giáo dục.

- Tích cực phi hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

4. Sở Tài chính

Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch theo quy định tại Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức tuyên truyền và phối hp tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chủ trì, chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tại địa phương.

- Bố trí ngân sách để triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền về an toàn thông tin tại địa phương.

- Phối hp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
-
Thường trực HĐND tỉnh;
-
Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
-
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
-
Các s, ban, ngành của tỉnh;
-
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
-
Báo Cao Bằng;
-
UBND các huyện, thành phố;
-
LĐVP UBND tnh;
-
Trang tâm Thông tin, VP UBND tỉnh;
-
Lưu: VT, VX (G).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Eng

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ NHIỆM VỤ THUỘC KẾ HOẠCH
(Kèm theo Kế hoạch s: 3833/KH-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh)

STT

Tên nhim v

Sản phẩm

Thi gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

01

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, các văn bản pháp luật về an toàn thông tin

Hội nghị

Hng năm từ 2016- 2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

02

Tổ chức xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về an toàn thông tin

Chuyên mục, chuyên trang

Hằng năm từ 2016- 2020

Báo Cao Bng

Sở Thông tin và Truyền thông

03

Tổ chức xây dựng các chương trình, chuyên mục tuyên truyền về an toàn thông tin

Chương trình, chuyên mục

Hằng năm từ 2016- 2020

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

04

Tập hun bi dưỡng kỹ năng biên tập, tuyên truyền về an toàn thông tin cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở

Lớp tập huấn

Hằng năm từ 2016- 2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Các huyện, thành phố

05

Biên tập, đăng tải tài liệu liên quan đến an toàn thông tin trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở

Tin, bài

Hằng năm từ 2016- 2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản