455392

Kế hoạch 3740/KH-BVHTTDL năm 2020 thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

455392
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 3740/KH-BVHTTDL năm 2020 thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 3740/KH-BVHTTDL Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Lê Khánh Hải
Ngày ban hành: 09/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3740/KH-BVHTTDL
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch
Người ký: Lê Khánh Hải
Ngày ban hành: 09/10/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3740/KH-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 630/QĐ-TTG, NGÀY 11/5/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg, ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện nghiêm túc các nội dung, yêu cầu của Nghị quyết số 99/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 99/2019/QH14) và Quyết định 630/QĐ-TTg, ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Quyết định số 630/QĐ-TTg). Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, tạo sự chuyển biến trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH).

b) Khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác PCCC và CNCH được nêu tại Điều 2 Nghị quyết 99/2019/QH14 và Báo cáo số 41/BC-ĐGS ngày 17/10/2019 của Đoàn giám sát Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2014-2018.

2. Yêu cầu

a) Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, phổ biến các nội dung của Nghị quyết số 99/2019/QH14 và Quyết định 630/QĐ-TTg nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và ngành VHTTDL.

b) Cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp, đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phân công. Phân công, xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ và trong ngành VHTTDL. Bảo đảm các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất theo quy định.

c) Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, đảm bảo đúng lộ trình đề ra.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH

a) Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, làm tốt công tác PCCC và CNCH; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH nhằm vận động cán bộ, nhân viên, người lao động thấy rõ trách nhiệm của mình tự giác, tình nguyện tham gia công tác PCCC và CNCH.

b) Các cơ quan báo chí thuộc Bộ, thuộc các Tổng cục khi thực hiện công tác tuyên truyền cần đổi mới nội dung, biện pháp tuyên truyền, đặc biệt là kỹ năng sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu.

2. Xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH

Thực hiện nghiêm túc về việc kiện toàn ban chỉ đạo PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu thực tế; kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở và chuyên ngành theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy

3. Xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án PCCC

Các Tổng cục, các Cục, Vụ khi tham mưu, xây dựng chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực phải nghiên cứu, xem xét tới các yếu tố đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường trình lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt.

4. Bảo đảm ngân sách cho hoạt động PCCC

Các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước khi xây dựng dự toán kinh phí hàng năm phải dự trù đảm bảo đầu tư cho hoạt động PCCC, trang bị phương tiện phù hợp theo đúng quy định pháp luật.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Du lịch

Triển khai thực hiện nghiêm túc đầy đủ các nội dung, yêu cầu của Nghị quyết số 99/2019/QH14, Quyết định 630/QĐ-TTg và các nội dung cụ thể của Kế hoạch này. Báo cáo kết quả thực hiện hàng năm về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Văn phòng Bộ) trước ngày 01/9 hàng năm để tổng hợp báo cáo về Bộ Công an tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Văn phòng Bộ

a) Là cơ quan thường trực, triển khai tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về PCCC và CNCH theo yêu cầu của Nghị quyết số 99/2019/QH14, Quyết định 630/QĐ-TTg và các nội dung cụ thể của Kế hoạch này tại cơ quan Bộ VHTTDL, địa chỉ 51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

b) Giao Văn phòng Bộ là cơ quan đầu mối, tổng hợp kết quả báo cáo tình hình thực hiện của các đơn vị để xây dựng báo cáo của Bộ VHTTDL gửi Bộ Công an tổng hợp.

3. Tổng cục Thể dục Thể thao

a) Triển khai thực hiện nghiêm túc đầy đủ các nội dung, yêu cầu của Nghị quyết số 99/2019/QH14, Quyết định 630/QĐ-TTg và các nội dung cụ thể của Kế hoạch này.

b) Khi tham mưu, xây dựng chiến lược phát triển ngành thể dục, thể thao phải nghiên cứu, xem xét tới các yếu tố đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường trình lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt.

c) Chỉ đạo các báo, tạp chí thuộc Tổng cục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và CNCH; thực hiện đầy đủ các quy định về PCCC và CNCH khi tổ chức các hoạt động thể thao.

3. Tổng cục Du lịch

a) Triển khai thực hiện nghiêm túc đầy đủ các nội dung, yêu cầu của Nghị quyết số 99/2019/QH14, Quyết định 630/QĐ-TTg và các nội dung cụ thể của Kế hoạch này.

b) Khi tham mưu, xây dựng chiến lược phát triển ngành du lịch phải nghiên cứu, xem xét tới các yếu tố đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường trình lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt.

c) Chỉ đạo các báo, tạp chí thuộc Tổng cục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và CNCH: thực hiện đầy đủ các quy định về PCCC và CNCH khi tổ chức các hoạt động du lịch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ: các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Du lịch tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này, trong quá trình tổ chức thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở DL (để thực hiện);
- Lưu: VT, TH, 10.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Khánh Hải

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản