369351

Kế hoạch 2956/KH-UBND năm 2017 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2017-2020

369351
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 2956/KH-UBND năm 2017 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2017-2020

Số hiệu: 2956/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 16/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2956/KH-UBND
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng
Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 16/05/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH LÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2956/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 16 tháng 05 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA IX VỀ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị khóa IX; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ.

2. Giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và người Lâm Đồng ở nước ngoài nói riêng hiểu sâu hơn về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Lâm Đồng đối với họ. Từ đó, nêu cao tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, giữ gìn truyền thống văn hóa và hướng về cội nguồn, dòng tộc, gắn bó với gia đình, quê hương; đồng thời, là cầu nối quan trọng để tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng với các quốc gia, các địa phương trên thế giới.

3. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh trong quá trình thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX và Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI; Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ đến các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh.

2. Thực hiện đại đoàn kết, hòa hp dân tộc với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

- Gắn kết chặt chẽ người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đất nước qua việc khuyến khích, tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư sản xuất, kinh doanh tại địa phương, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng; hỗ trợ, tạo điều kiện cho kiều bào trở về thăm quê, hồi hương và tham gia các hoạt động hướng về cội nguồn, tâm linh.

- Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài để giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu văn hóa, tinh thần của bà con theo truyền thống của người Việt Nam và phù hợp với đặc điểm văn hóa dân tộc, pháp luật của nước sở tại.

3. Tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ kiều bào ổn định cuộc sống, hội nhập vào đời sống xã hội nước sở tại.

- ng hộ và khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài tôn trọng pháp luật và hội nhập sâu rộng vào xã hội nước sở tại.

- Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Lâm Đồng ở nước ngoài; quản lý tốt lao động có thời hạn và du học sinh ở nước ngoài, người Việt Nam trên địa bàn kết hôn với người nước ngoài.

4. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về người Việt Nam ở nước ngoài.

- Rà soát hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, trong đó, tập trung đơn giản hóa các thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, thường trú, kết hôn, đăng ký khai sinh, hộ tịch, sở hữu nhà ở...

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài khi về tỉnh Lâm Đồng sinh sống và đầu tư sản xuất, kinh doanh.

5. Huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương.

- Triển khai thực hiện chính sách, cơ chế khuyến khích để thu hút người Việt Nam, người Lâm Đồng ở nước ngoài tham gia đầu tư sản xuất, kinh doanh; nghiên cứu khoa học và công nghệ... tại tỉnh Lâm Đồng; ưu tiên thu hút tham gia thực hiện 04 chương trình trọng tâm (gồm: Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển dịch vụ du lịch chất lượng cao; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao) và 12 dự án, công trình trọng điểm (gồm: Đường Cao tốc Dầu Giây - Liên Khương; hệ thống cấp, thoát nước, xử lý nước thải thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận; Khu công nghiệp, nông nghiệp Tân Phú; Khu công nghệ thông tin tập trung; các khu du lịch: Đan Kia - Suối vàng, hồ Đại Ninh, hồ Tuyền Lâm; các dự án thủy lợi: Đạ Sị, Đông Thanh, KaZam; khu Trung tâm Hòa Bình - thành phố Đà Lạt, Trung tâm Văn hóa - Thể thao Lâm Đồng), thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu về trí thức, chuyên gia là người Việt Nam, người Lâm Đồng ở nước ngoài và tạo điều kiện cho đội ngũ này phát huy trí tuệ và khả năng làm việc đóng góp cho tỉnh.

- Tăng cường kết nối doanh nhân Lâm Đồng với doanh nhân nước ngoài; khuyến khích trao đổi, cung cấp thông tin về môi trường kinh doanh, thị hiếu, công nghệ... trong tỉnh, trong nước với nước ngoài.

6. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

- Tranh thủ và phát huy hiệu quả của các phương tiện truyền thông đại chúng nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho người Việt Nam ở nước ngoài về tình hình đất nước, tỉnh Lâm Đồng và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

- Tăng cường tiếp xúc, vận động những cá nhân, tổ chức có uy tín, ảnh hưởng lớn trong cộng đồng để đẩy mạnh tuyên truyền và vận động bạn bè quốc tế công nhận thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam; đồng thời, giúp những người còn định kiến, mặc cảm từng bước thay đổi suy nghĩ, tiến đến xóa bỏ mặc cảm, định kiến với đất nước và con người Việt Nam.

- Tham gia tuyên truyền trực tiếp về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

- Thiết lập các kênh thông tin để tiếp nhận những ý kiến đóng góp, tâm tư, nguyện vọng của người Việt Nam ở nước ngoài đối với tỉnh Lâm Đồng.

7. Đa dạng hoá và nâng cao hiệu quả các hình thức tập hợp, vận động người Việt Nam ở nước ngoài.

- Tổ chức các hoạt động dành cho người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân như gặp mặt kiều bào nhân dịp Tết cổ truyền, các buổi tọa đàm, giao lưu... nhằm tạo sự gắn kết, giao lưu giữa người Việt Nam ở nước ngoài với nhân dân, chính quyền tỉnh Lâm Đồng; đồng thời, qua đó tiếp xúc, tranh thủ sự ủng hộ của những cá nhân có uy tín, ảnh hưởng lớn trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

- Tiếp tục khen thưởng, động viên người Việt Nam ở nước ngoài có những đóng góp tích cực với đất nước và với tỉnh Lâm Đồng.

8. Kiện toàn bộ máy tổ chức làm công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

- Kiện toàn tổ chức, bố trí nhân sự, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho tổ chức thực hiện công tác về người Việt Nam ở nước ngoài tại tỉnh và các địa phương thuộc tỉnh theo quy mô, mức độ phù hợp.

- Tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn.

- Đổi mới phương thức và cơ chế phối hợp hoạt động trong quá trình triển khai công tác về người Việt Nam ở nước ngoài theo nguyên tắc thu gọn đầu mối, rõ chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; đảm bảo không tăng biên chế.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Ngoại vụ:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh; thực hiện các hoạt động liên quan đến người Lâm Đồng ở nước ngoài và định kỳ, đột xuất tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này, báo cáo cấp có thẩm quyền theo yêu cầu.

- Thiết lập các kênh thông tin tiếp nhận ý kiến của người Lâm Đồng ở nước ngoài để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ hoặc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước có người Lâm Đồng sinh sống nhằm hỗ trợ bà con bảo đảm cuộc sống lâu dài nơi cư trú; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Lâm Đồng tại nước ngoài.

- Tham mưu tổ chức các hoạt động dành cho người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương (Gặp mặt kiều bào nhân dịp Tết cổ truyền hàng năm; phối hợp thẩm định, đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài có đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...)

- Tổ chức tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền quan điểm, chủ trương, phương hướng và nội dung nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết số 36-NQ/TW và Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và kết quả công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài của tỉnh Lâm Đồng.

- Đổi mới nội dung thông tin, nâng cao chất lượng báo chí, đặc biệt là bản tin đối ngoại để thông tin đến các cơ quan đại diện Việt Nam và người Lâm Đồng ở nước ngoài.

3. Sở Tư pháp:

- Phối hợp rà soát hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài; kịp thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi, xây dựng mới các văn bản theo hướng bảo đảm quyền và lợi ích của người Việt Nam ở nước ngoài khi ở nước ngoài và khi về nước.

- Hướng dẫn, tạo điều kiện cho người Lâm Đồng ở nước ngoài và người nước ngoài đến tỉnh đăng ký kết hôn, hộ tịch, khai sinh.

4. Công an tỉnh:

- Tăng cường quản lý, theo dõi đảm bảo an ninh và định kỳ, đột xuất tổng hợp tình hình người Việt Nam ở nước ngoài nhập cảnh, cư trú tại địa phương theo yêu cầu.

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính về xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, đăng ký thường trú đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Triển khai thực hiện Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là Người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

- Đxuất những biện pháp khai thác và phát huy tiềm năng tri thức, công nghệ, kỹ thuật của kiều bào kể cả những công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về đội ngũ trí thức, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài; đề xuất và thực hiện các biện pháp thu hút trí tuệ, tận dụng năng lực làm việc của đội ngũ này đóng góp cho địa phương.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Đẩy mạnh hoạt động đưa lao động Lâm Đồng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, ưu tiên đến các nước phát triển; đồng thời, tổ chức quản lý chặt chẽ số lao động đang làm việc tại nước ngoài.

- Tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ lao động có thời hạn ở nước ngoài trở về hòa nhập với cộng đồng; phát huy kiến thức, kinh nghiệm học tập ở nước ngoài và vốn đã tích lũy để phát triển kinh tế hộ gia đình, tham gia xây dựng quê hương Lâm Đồng.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Rà soát, tham mưu bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách và pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài tham gia đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư nhằm thu hút đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài vào các chương trình trọng tâm; công trình trọng điểm dự án mà tỉnh đang thu hút đầu tư.

- Tổ chức theo dõi tình hình hoạt động của doanh nghiệp do người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư trên địa bàn tỉnh, chủ động hỗ trợ hoặc đề xuất biện pháp giải quyết vướng mắc, khó khăn; phối hợp thẩm định, đề xuất khen thưởng các doanh nghiệp của người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tới cộng đồng người Việt Nam, công dân Lâm Đồng ở nước ngoài; tập trung vào các hàng hóa, sản phẩm có thương hiệu mạnh.

- Tăng cường kết nối doanh nhân Lâm Đồng với doanh nhân ngoài nước; tăng cường thông tin về tình hình phát triển kinh tế, cơ hội kinh doanh trong nước, trong tỉnh để hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư, kinh doanh tại Lâm Đồng.

9. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch:

- Tổ chức xúc tiến, mời gọi các nhà đầu tư là người Việt Nam ở nước ngoài về đầu tư tại tỉnh từ đó thắt chặt mối quan hệ gắn bó với quê hương, đất nước.

- Đổi mới phương thức xúc tiến để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; tư vấn, hướng dẫn, cung cấp đầy đủ thông tin; hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp của người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư vào tỉnh.

10. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Căn cứ Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ, chủ động tổ chức triển khai các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý; định kỳ hàng năm đánh giá tình hình thực hiện, gửi Sở Ngoại vụ tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

- Đưa các mục tiêu, nhiệm vụ đối với người Việt Nam ở nước ngoài vào kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của sở, ban, ngành, địa phương để tổ chức thực hiện.

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương.

- Dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong dự toán ngân sách hằng năm, gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình phê duyệt theo quy định.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên:

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phổ biến, tuyên truyền và triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo hệ thống tổ chức và giám sát chính quyền các cấp thực hiện Kế hoạch này.

- Kiện toàn Ban Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài của tỉnh và các địa phương; chỉ đạo đổi mới phương thức và tăng cường hoạt động, phát huy vai trò là cầu nối giữa đồng bào trong tỉnh với người Việt Nam ở nước ngoài./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Ngoại giao;
- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NV
2.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản