236001

Kế hoạch 29/KH-UBND kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014

236001
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 29/KH-UBND kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014

Số hiệu: 29/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 27/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 29/KH-UBND
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 27/05/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 29/KH-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 27 tháng 05 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU NĂM 2014

Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh.

Để nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ và xây dựng Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống tại các cơ quan, tổ chức của tỉnh giai đoạn 2014-2010, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2014, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Kiểm tra công tác văn thư trên địa bàn tỉnh đối với các cơ quan hành chính nhà nước (các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn) là nhằm đánh giá lại việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ trước đây theo các nội dung: công tác chỉ đạo điều hành; công tác triển khai thực hiện áp dụng văn bản QPPL; tổ chức bộ máy; thực hiện chế độ chính sách; công tác nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ và những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện làm cơ sở cho việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án của UBND tỉnh nhằm nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh theo Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Yêu cầu

Để đoàn kiểm tra của tỉnh đánh giá đúng chất lượng thực tế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện nghiêm túc nội dung của Đề cương kiểm tra ban hành kèm theo Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Xây dựng báo cáo theo đề cương gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước 10 ngày theo lịch kiểm tra.

II. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH KIỂM TRA

1. Thời gian và đối tượng kiểm tra

a) Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh

- Trong quý II năm 2014: bao gồm các sở, ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động - Thương binh và Xã hội; Giao thông vận tải; Tư Pháp; Công Thương; Xây dựng; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Trong quý III và IV năm 2014: bao gồm các sở, ngành: Thanh tra tỉnh; Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư.

b) UBND huyện, thành phố

- Trong quý II năm 2014: bao gồm các huyện: UBND huyện Đất Đỏ và 01 xã; UBND huyện Châu Đức và 01 xã; UBND huyện Côn Đảo.

- Trong quý III và IV năm 2014: bao gồm các huyện, thành phố: UBND thành phố Bà Rịa và 01 phường; UBND huyện Xuyên Mộc và 01 xã; UBND huyện Tân Thành và 01 xã; UBND thành phố Vũng Tàu và 01 phường.

Căn cứ vào tình hình thực tế, thời gian và đơn vị kiểm tra sẽ được điều chỉnh hoặc bổ sung do Trưởng đoàn kiểm tra quyết định.

(Lịch và thời gian cụ thể Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thông báo sau).

2. Nội dung kiểm tra

Theo Đề cương kiểm tra ban hành kèm theo Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

3. Hình thức kiểm tra

- Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định của UBND tỉnh (Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của UBND tỉnh).

- Thực hiện việc kiểm tra thực tế tại đơn vị, địa phương; ghi nhận các ý kiến kiến nghị; tổng hợp nội dung, báo cáo UBND tỉnh.

4. Kinh phí thực hiện

Giao Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh) có trách nhiệm dự trù kinh phí tổ chức đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ của UBND tỉnh theo quy định gửi Sở Tài chính xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Nguồn kinh phí: Trích từ nguồn ngân sách tỉnh

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc đối tượng kiểm tra

- Tổ chức quán triệt và triển khai tốt các nội dung thuộc trách nhiệm của đơn vị trong việc áp dụng và triển khai thực hiện Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ vào nội dung Đề cương kiểm tra đã được UBND tỉnh phê duyệt, xây dựng báo cáo chi tiết về tình hình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại đơn vị; những kiến nghị, đề xuất (nếu có) gửi về Đoàn kiểm tra trước 10 ngày theo lịch kiểm tra.

2. Đối với Sở Nội vụ

- Chủ trì và phối hợp với các sở, ngành là thành viên đoàn kiểm tra của UBND tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Xây dựng lịch kiểm tra cụ thể. Thực hiện việc tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra về Bộ Nội vụ và UBND tỉnh theo quy định.

- Chỉ đạo Chi cục Văn thư - Lưu tỉnh lập dự toán kinh phí đảm bảo cho đoàn kiểm tra của UBND tỉnh hoạt động, gửi về Sở Tài chính xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt. Đảm bảo các điều kiện về vật chất để đoàn kiểm công tác văn thư, lưu trữ của UBND tỉnh thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

3. Đối với Sở Tài chính

Có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, thẩm định kinh phí bảo đảm hoạt động của đoàn kiểm tra theo đề nghị của Sở Nội vụ trình UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt, Sở Tài chính có trách nhiệm cấp phát kinh phí cho Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh) để triển khai thực hiện.

4. Đối với các sở, ngành có thành viên tham gia Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bố trí công chức là thành viên tham gia Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh (Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của UBND tỉnh) đảm bảo đúng thành phần và điều kiện thời gian tham gia đoàn kiểm tra.

Căn cứ vào Kế hoạch kiểm tra. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiêm túc thực hiện đúng nội dung Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để được xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính;
- Chi cục VTLT tỉnh;
- Các thành viên Đoàn kiểm tra;
- Lưu: VT, P. QLVTLT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản