297734

Kế hoạch 2833/KH-UBND năm 2015 thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum

297734
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 2833/KH-UBND năm 2015 thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 2833/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Hữu Hải
Ngày ban hành: 03/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2833/KH-UBND
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum
Người ký: Nguyễn Hữu Hải
Ngày ban hành: 03/12/2015
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2833/KH-UBND

Kon Tum, ngày 03 tháng 12 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI QUY TRÌNH BIÊN SOẠN SỐ LIỆU TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Triển khai thực hiện Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đi mới quy trình biên soạn số liệu tng sn phẩm trên địa bàn tnh, thành phtrực thuộc Trung ương (gọi tắt Đ án đi mới quy trình biên soạn sliệu GRDP); Công văn s 5167/BKHĐT-TCTK ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kế hoạch thực hiện Đ án đi mới quy trình biên soạn số liệu GRDP; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đán với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quQuyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thtướng Chính ph, nâng cao chất lượng số liệu tng sản phẩm trên địa bàn, đáp ứng yêu cu thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước Trung ương, của tỉnh trong việc đánh giá, dự báo tình hình kinh tế - xã hội, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và đáp ứng nhu cu thông tin của các tổ chức, cá nhân khác.

2. Các s, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan cung cấp đầy đủ thông tin cho Cục Thống kê tnh đ trin khai thực hiện hiệu quả Đ án đi mới quy trình biên soạn sliệu GRDP; đồng thời tng hp, báo cáo Tng Cục thng kê theo quy định.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH (Chi tiết tại biu đính kèm)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị thuộc tỉnh củng cvà tăng cường tổ chức bộ máy và công tác thng kê, đáp ứng yêu cu nhiệm vụ được giao trong việc trin khai thực hiện Đ án đi mới quy trình biên soạn số liệu GRDP. Căn cứ nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch, đưa vào chương trình công tác hàng năm của đơn vị, thực hiện cung cấp đầy đ, kịp thời và chính xác thông; tin đầu vào; đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp đầy đthông tin cho Cục Thống kê (Chi Cục Thng kê) đ tng hợp báo cáo Bộ Kế hoạchĐầu tư (Tng cục Thng kê) theo quy định.

2. Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm:

- Là cơ quan đầu mi, chủ trì, phi hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan trin khai, thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh; tng hợp thông tin đu vào báo cáo Tổng cc Thng kê theo quy định;

- Chủ động thực hiện biên soạn số liệu GRDP hàng quý trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Kế hoạchĐầu tư (Tng cục Thng kê) thm định và công bố; đồng thời gửi Ủy ban nhân dân tnh theo dõi, chỉ đạo.

- Hàng năm, tng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tnh báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Đề án gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tng cục Thng kê) trước ngày 31 tháng 01 theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thành Truyền hình tỉnh phối hợp với Cục Thng kê tỉnh tuyên truyền đy đmục tiêu, nội dung của Đề án đi mới quy trình biên soạn sliệu GRDP trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong quá trình trin khai thực hiện kế hoạch này, nếu có vướng mc đề nghị các Sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố phản ảnh về Cục Thống kê tỉnh Kon Tum đhướng dẫn thực hiện theo thẩm quyền hoặc báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các S
, Ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố:
- Cục Thốn
g kê:
- Đài Phát thành Truyền hình t
nh:
- Cổng thông tin điện t
tnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hải

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "ĐỔI MỚI QUY TRÌNH BIÊN SOẠN SỐ LIỆU GRDP" THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 715/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 2833/KH-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tnh Kon Tum)

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

SN PHẨM

1

Xây dựng các văn bản triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh

 

 

 

 

1.1

Xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh

 

Tháng 12/2015

Kèm theo Công văn của UBND tnh về Kế hoạch trin khai thực hiện Đề án đi mới quy trình biên soạn sliệu GRDP trên địa bàn tnh

2

Xây dựng nguồn thông tin trên địa bàn tnh phục vụ biên soạn GRDP tập trung tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

 

 

 

 

2.1

Hướng dẫn các Sở, ngành cung cấp thông tin thng kê đầu vào phục vụ biên soạn GRDP

Cục Thống kê

S, ngành

Sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành biểu mu

Văn bản hướng dẫn và biu mu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo

3

Thực hiện cung cấp thông tin đầu vào phục vụ biên soạn số liệu GRDP

 

 

 

 

3.1

Thu ngân sách nhà nước 6 tháng và c năm

Sở Tài chính

Cục Thng kê

- Kỳ ước tính: 6 tháng ngày 15/5; c năm ngày 15/11.

- Kỳ chính thức: ngày 25/9 năm sau

Theo các biu mẫu cung cấp thông tin được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mục 2.1

3.2

Chi ngân sách nhà nước 6 tháng và cả năm

Sở Tài chính

Cục Thống kê

- Kỳ ước tính: 6 tháng ngày 15/5; c năm ngày 15/11.

- Kỳ chính thức: ngày 25/9 năm sau

Theo các biểu mẫu cung cấp thông tin được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ở mục 2.1

3.3

Chi cho hoạt động trên địa bàn 6 tháng và c năm

Kho bạc Nhà nước tnh

Cục Thống kê

- Kước tính: 6 tháng ngày 15/5; cả năm ngày 15/11.

- Kỳ chính thức: ngày 25/9 năm sau

Theo các biểu mẫu cung cấp thông tin được Bộ Kế hoạchĐầu tư ban hành ở mục 2.1

3.4

Dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng phân theo ngành kinh tế

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tnh

Cục Thống kê

- Kỳ ước tính: 6 tháng ngày 15/5; cả năm ngày 15/11.

- Kỳ chính thức: ngày 25/9 năm sau

Theo các biu mu cung cấp thông tin được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mục 2.1

3.5

Tốc độ tăng dư nợ tín dụng so với cuối năm trước và cùng kỳ năm trước của các tổ chức tín dụng phân theo ngành kinh tế

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tnh

Cục Thống kê

- Kước tính: 6 tháng ngày 15/5; cả năm ngày 15/11.

- Kỳ chính thức: ngày 25/9 năm sau

Theo các biểu mẫu cung cấp thông tin được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mục 2.1

3.6

Sdư huy động vốn của các tổ chức tín dụng phân theo ngành kinh tế

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tnh

Cục Thng kê

- Kỳ ước tính: 6 tháng ngày 15/5; cnăm ngày 15/11.

- Kỳ chính thức: ngày 25/9 năm sau

Theo các biu mẫu cung cấp thông tin được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mục 2.1

3.7

Thu quỹ bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội tnh

Cục Thống kê

- Kỳ ước tính: 6 tháng ngày 15/5; cả năm ngày 15/11.

- Kỳ chính thức: ngày 25/9 năm sau

Theo các biu mu cung cấp thông tin được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mục 2.1

3.8

Thu quỹ bảo him y tế

Bo him xã hội tnh

Cục Thống kê

- Kỳ ước tính: 6 tháng ngày 15/5; cả năm ngày 15/11.

- Kỳ chính thức: ngày 25/9 năm sau

Theo các biu mẫu cung cấp thông tin được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mục 2.1

3.9

Chi bo him xã hội

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Cục Thống kê

- Kỳ ước tính: 6 tháng ngày 15/5; cả năm ngày 15/11.

- Kỳ chính thức: ngày 25/9 năm sau

Theo các biu mu cung cấp thông tin được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mục 2.1

3.10

Chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Bo him xã hội tỉnh

Cục Thống kê

- Kỳ ước tính: 6 tháng ngày 15/5: cả năm ngày 15/11.

- Kỳ chính thức: ngày 25/9 năm sau

Theo các biu mẫu cung cấp thông tin được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mục 2.1

3.11

Thu thập thông tin đầu vào trên địa bàn của các ngành kinh tế

Cục Thng kê

Sở, ngành, UBND huyện, thành phố

- Kỳ ước tính: 6 tháng ngày 15/5: c năm ngày 15/11.

- Kỳ chính thức: ngày 25/9 năm sau

Theo các biểu mẫu cung cấp thông tin được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mục 2.1

4

Tổ chức biên soạn GRDP theo nội dung Đề án

 

 

 

 

4.1

Tổng hợp thông tin đầu vào trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thng kê)

Cục Thống

Sở, ngành

- Kỳ ước tính: 6 tháng ngày 22/5; c năm ngày 22/11.

- Kỳ chính thức: ngày 30/9 năm sau

Kết quả tổng hợp thông tin đầu vào trên địa bàn tnh theo Hệ thống biểu mẫu Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

4.2

Phi hợp biên soạn sliệu ước tính GRDP trên địa bàn tỉnh 6 tháng và cả năm 2016 gi Bộ Kế hoạchĐầu tư (Tng cục Thng kê)

Cục Thống kê

Sở, ngành

Năm 2016

Kết quả biên soạn GRDP năm 2016 tập trung tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) được công bố

4.3

Từ năm 2017 trở đi thực hiện biên soạn GRDP tập trung tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tng cục Thng kê)

 

Cục Thống kê

Năm 2017

Ch tiêu GRDP và các chỉ tiêu khác có liên quan được biên soạn và công bố tập trung tại Tổng cục Thống kê

5

Nhu cầu số liệu GRDP ngoài các kỳ biên soạn và công bố theo Đề án

 

 

 

 

5.1

Thực hiện biên soạn số liệu GRDP quý trên địa bàn tỉnh gửi Bộ kế hoạch và Đầu tư (Tng cục Thống kê) thẩm định và công bố

Cục Thống kê

Sở, ngành

Kỳ ước tính: quý I ngày 15/3; quý III ngày 15/9

Cục Thng kê căn cứ các biu mẫu cung cấp thông tin được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, hướng dn các đơn vị liên thực hiện

6

Tuyên truyn mục tiêu, nội dung và tình hình trin khai thực hiện Đề án

 

 

 

 

6.1

Trin khai chương trình truyền thông và tuyên truyền do Bộ Thông tin và truyền thông xây dựng

Sở Thông tin và Truyền thông

Cục Thống kê, sở, ngành

Tháng 10-12/2015

Chương trình được phát sóng trên các kênh phát thanh, truyền hình tnh; đưa tin trên các báo in, cổng thông tin điện t tnh

7

Tổ chức theo dõi, đánh giá thực hiện Đề án trên địa bàn tnh

 

 

 

 

7.1

Tổ chức theo dõi thực hiện Đề án trong lộ trình thực hiện (2016-2020) trên địa bàn tnh

UBND tỉnh

 

31/01 hàng năm

Báo cáo tình hình và kết quthực hiện Đề án hàng năm

7.2

Sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án

UBND tỉnh

 

Năm 2018, 2020

Báo cáo sơ kết (2018), báo cáo tổng kết (2020) thực hiện Đề án.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản