450701

Kế hoạch 2528/KH-BVHTTDL về tổng kết Nghị quyết 16/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

450701
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 2528/KH-BVHTTDL về tổng kết Nghị quyết 16/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 2528/KH-BVHTTDL Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Lê Khánh Hải
Ngày ban hành: 09/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2528/KH-BVHTTDL
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch
Người ký: Lê Khánh Hải
Ngày ban hành: 09/07/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2528/KH-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT SỐ 16/NQ-CP NGÀY 14/1/2013 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08-NQ/TW NGÀY 01/12/2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, TẠO BƯỚC PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ VỀ THỂ DỤC, THỂ THAO ĐẾN NĂM 2020

Ngày 14 tháng 01 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 (sau đây gọi là Nghị quyết). Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Nghị quyết như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, nêu rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân của thành công, hạn chế trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn tiếp theo.

- Thông qua tổng kết Nghị quyết tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe thể lực, tầm vóc của người Việt Nam, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Yêu cầu:

- Việc tổng kết thực hiện Nghị quyết tiến hành từ xã, phường, quận, huyện, đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành ở Trung ương;

- Nội dung tổng kết phán ánh đúng thực tế, khách quan, trung thực, toàn diện, đánh giá cụ thể theo các nội dung mà Nghị quyết đề ra; không làm theo hình thức thống kê, báo cáo thành tích.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔNG KẾT

1. Nội dung:

- Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết tiến hành tổng kết và xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết (Đề cương, phụ lục báo cáo kèm theo). Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tổng kết Nghị quyết theo quy định.

Nội dung báo cáo cần tập trung:

+ Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá tình triển khai thực hiện Nghị quyết và sự chuyển biến về nhận thức, hành động; về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

+ Đánh giá việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, công tác xây dựng các văn bản chỉ đạo (Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Quyết định, Kế hoạch hành động…) thực hiện Nghị quyết của địa phương;

+ Phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện 06 nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết; có so sánh, đối chiếu với mục tiêu đề ra, từ đó, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém; phân tích những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, yếu kém, những khó khăn, thách thức; những bài học kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết.

+ Kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền những nhiệm vụ, giải pháp đột phá mới để phát triển thể dục thể thao cho phù hợp với tình hình hiện nay.

- Tổ chức khảo sát, tìm hiểu, trao đổi, nắm bắt tình hình thực tiễn ở một số địa phương; phát hiện, nhân rộng các mô hình triển khai thực hiện tốt Nghị quyết, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Tổ chức tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết và đề xuất, kiến nghị các giải pháp để phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trong giai đoạn tiếp theo.

2. Hình thức tổng kết

Các Bộ, ngành ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, ngành, các cấp chính quyền tại địa phương tiến hành đánh giá, tổng kết tại đơn vị mình (có thể lồng ghép với các Hội nghị tổng kết về lĩnh vực thể dục thể thao khác trong cùng thời điểm).

Các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao xây dựng kế hoạch, đánh giá, báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết.

Căn cứ kết quả báo cáo tổng kết Nghị quyết của các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết số16/NQ-CP, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

3. Thời gian tổng kết

- Các Bộ, ngành ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tổng kết trước ngày 15/10/2020.

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ: dự kiến tháng 12/2020.

III. TIẾN ĐỘ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Tiến độ thực hiện

Thời gian

Nhiệm vụ

Phân công đơn vị thực hiện/phối hợp

Tháng 7/2020

Trình lãnh đạo Bộ phê duyệt, ban hành Kế hoạch tổng kết

Tổng cục Thể dục thể thao/Văn phòng Bộ

Văn bản gửi các Bộ, ngành, UBND các tỉnh/thành, các cơ quan, tổ chức liên quan tiến hành tổng kết Nghị quyết

Tổng cục Thể dục thể thao/Văn phòng Bộ

Tháng 7,8/2020

Tổ chức đoàn khảo sát, làm việc với một số địa phương

Tổng cục Thể dục thể thao/Văn phòng Bộ

Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập

Tổng cục Thể dục thể thao/Văn phòng Bộ

Tháng 8 đến

15/10/2020

Các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành, các đơn vị liên quan thuộc Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT tổ chức Tổng kết và gửi báo cáo về Bộ VHTTDL (qua Tổng cục TDTT)

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các địa phương; các Bộ ngành, đơn vị liên quan

Tháng 10, 11/2020

Tổng hợp, xây dựng, hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết

Ban soạn thảo, tổ biên tập

Tháng 12/2020

Tổ chức tổng kết Nghị quyết

Tổng cục Thể dục thể thao/Văn phòng Bộ

Tháng 12/2020

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Tổng cục Thể dục thể thao/Văn phòng Bộ

2. Kinh phí thực hiện:

- Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch (Tổng cục Thể dục thể thao) chịu trách nhiệm kinh phí tổng kết Nghị quyết tại Bộ.

- Các Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp, các đơn vị, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm kinh phí tổng kết Nghị quyết tại địa phương, đơn vị.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Tổng cục Thể dục thể thao:

- Chủ trì xây dựng báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết; tổ chức khảo sát, trao đổi, tọa đàm với các chuyên gia, tổng hợp, xử lý các số liệu, báo cáo tổng kết của các Bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể, đơn vị liên quan và địa phương, xây dựng báo cáo tổng kết Nghị quyết của Bộ.

- Làm đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể, đơn vị liên quan và địa phương tiến hành tổng kết Nghị quyết và gửi báo cáo.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết Nghị quyết.

2. Đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và các nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết và Kế hoạch này tiến hành tổng kết Nghị quyết và gửi báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Tổng cục Thể dục thể thao) đảm bảo các yêu cầu về nội dung và thời gian theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Căn cứ nhiệm vụ, nội dung của Nghị quyết và Kế hoạch này tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo tổ chức tổng kết Nghị quyết từ cơ sở và gửi báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Tổng cục Thể dục thể thao) đảm bảo các yêu cầu về nội dung và thời gian theo quy định.

Các Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh/thành xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức tổng kết từ cơ sở; tổng hợp, xây dựng báo cáo tổ chức tổng kết cấp tỉnh/thành.

4. Các Vụ, đơn vị thuộc Bộ, các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia và các đơn vị liên quan:

Căn cứ các nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết và Kế hoạch này tiến hành tổng kết Nghị quyết và gửi báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Tổng cục Thể dục thể thao) đảm bảo yêu cầu về nội dung và thời gian theo quy định.

Căn cứ Kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020, Tổng cục Thể dục thể thao, các cơ quan, đoàn thể, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện và kịp thời báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện để xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan;
- Sở VHTTTTDL, Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh/thành;

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, TCTDTT, C.250.

KT BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Khánh Hải

 

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 16/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08-NQ/TW NGÀY 01/12/2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, TẠO BƯỚC PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ VỀ TDTT ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch số 2528/KH-BVHTTDL ngày 09 tháng 07 năm 2020)

Phần thứ I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Công tác triển khai Nghị quyết

a) Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 08-NQTW và Nghị quyết số 16/NQ-CP (Ghi rõ những hình thức tuyên truyền, phổ biến, số cuộc, số người tham dự …).

b) Công tác cụ thể hóa các Nghị quyết, Chương trình hành động của Chính phủ thành Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch hành động gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị (tên, số lượng, nội dung văn bản)

c) Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết.

2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thể dục thể thao

a) Công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thể dục thể thao.

b) Rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan quản lý, các đơn vị sự nghiệp thể dục thể thao.

c) Xây dựng, đổi mới cơ chế, chính sách trong lĩnh vực thể dục thể thao.

- Trong huy động các nguồn lực để đầu tư, tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên, huấn luyện viên và xây dựng cơ sở vật chất thể dục, thể thao.

- Trong hỗ trợ tổ chức nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ vào hoạt động thể dục thể thao và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, công nghệ thể dục thể thao.

- Trong phát triển kinh tế thể thao, khuyến khích hoạt động kinh doanh, sản xuất, tổ chức dịch vụ thể dục, thể thao.

- Trong sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách cho đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên.

d) Xây dựng cơ chế, chính sách phát huy vai trò của các tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể dục thể thao trong quản lý, điều hành các hoạt động thể dục thể thao; xây dựng quy chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể dục thể thao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao.

e) Hướng dẫn và kết quả thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đất cho hoạt động thể dục thể thao, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ tập luyện thể dục, thể thao của nhân dân giai đoạn 2011 - 2020.

f) Chỉ đạo, triển khai thực hiện đấu tranh phòng chống tiêu cực trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học.

a) Việc đổi mới chương trình và phương pháp giáo dục thể chất, gắn giáo dục thể chất với giáo dục ý chí, đạo đức, giáo dục quốc phòng, giáo dục sức khỏe và kỹ năng sống của học sinh, sinh viên.

b) Kết quả công tác giáo dục thể chất theo chương trình nội khóa và phát triển các hoạt động thể thao ngoại khóa của học sinh, sinh viên.

c) Công tác thành lập và hoạt động của các câu lạc bộ thể thao trường học, thực hiện chương trình phổ cập dạy và học bơi đối với học sinh phổ thông.

d) Công tác phát triển các trường, lớp năng khiếu thể thao nhằm phát hiện, đào tạo tài năng thể thao quốc gia.

e) Công tác bồi dưỡng, phát huy năng lực của đội ngũ giáo viên thể dục, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, hướng dẫn viên thể dục, thể thao trường học.

f) Công tác đầu tư xây dựng, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác giáo dục thể chất trong nhà trường và việc sử dụng các công trình thể thao trên địa bàn phục vụ hoạt động thể thao ngoại khóa của học sinh, sinh viên.

g) Đánh giá vai trò, trách nhiệm, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học nói riêng, phục vụ thực hiện chiến lược xây dựng con người và phát triển văn hóa nói chung.

4. Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động thể dục, thể thao quần chúng

a) Công tác phát triển đa dạng các loại hình tổ chức tập luyện thể dục thể thao, phát triển các câu lạc bộ thể dục, thể thao cấp cơ sở, dịch vụ tập luyện thể dục thể thao; công tác đào tạo và xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao cơ sở; công tác bảo tồn, phát triển các môn thể thao dân tộc và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong các hoạt động thể dục thể thao.

b) Quan tâm, phát triển phong trào thể dục, thể thao trong các đối tượng người cao tuổi, người khuyết tật, công chức, viên chức và người lao động.

c) Phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang và dân quân tự vệ.

d) Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thể dục, thể thao công cộng.

5. Nâng cao hiệu quả đào tạo tài năng thể thao

a) Xây dựng, đào tạo và phát triển lực lượng vận động viên thể thao thành tích cao nói chung và các môn thể thao trọng điểm.

b) Công tác tổ chức thi đấu thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp, nâng cao thành tích thể thao.

c) Đổi mới tổ chức, quản lý thể thao thành tích cao theo hướng chuyên nghiệp; đẩy mạnh việc huy động nguồn lực của xã hội cho phát triển thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp.

d) Công tác giáo dục văn hóa, chính trị tư tưởng, đạo đức, tác phong cho huấn luyện viên, vận động viên, hạn chế tiêu cực, bạo lực trong thi đấu thể thao.

e) Công tác bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực khác ngoài ngân sách nhà nước đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao.

6. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ.

a) Công tác tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, huấn luyện viên, giáo viên thể dục, thể thao. b) Công tác đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong quản lý, nghiên cứu khoa học, y học thể thao, phục vụ tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, chữa trị phục hồi chức năng và đảm bảo dinh dưỡng cho vận động viên.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá chung về kết quả đạt được.

2. Hạn chế, tồn tại

3. Nguyên nhân:

- Phân tích nguyên nhân của những mặt đã đạt được.

- Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.

4. Những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết.

IV. BẢNG BIỂU THỐNG KÊ SỐ LIỆU (Phụ lục kèm theo)

Phần thứ II

KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Kiến nghị, đề xuất đối với Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kiến nghị, đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cần chỉ đạo thực hiện để phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trong giai đoạn 2021-2030.

2. Các kiến nghị, đề xuất khác.

 


Nơi nhận:
- ............;
- Lưu: tại đơn vị.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC THỐNG KÊ SỐ LIỆU THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 16-NQ/CP
(Kèm theo Kế hoạch số  /BVHTTDL-TCTDTT ngày  tháng  năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

ĐƠN VỊ………..…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Phụ lục 1.

Tổng hợp số lượng văn bản đã ban hành để triển khi thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 16-NQ/CP của Chính phủ

ĐVT: Số văn bản

TT

Loại văn bản

Cấp tỉnh/thành

Cấp quận/huyện/thị

Cấp xã/phường/thị trấn

Tỉnh ủy/ thành ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Huyện ủy/ Quận ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Đảng ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

1.

Nghị quyết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Chỉ thị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Chương trình hành động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Hướng dẫn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Các văn bản khác (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ………..…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Phụ lục 2.

Tổng hợp ngân sách chi cho hoạt động sự nghiệp TDTT giai đoạn 2011-2020

ĐVT: Triệu đồng

TT

Chỉ tiêu

 

 

 

 

 

Năm

Ngân sách chi cho hoạt động sự nghiệp thể dục, thể thao

Trong đó:

Ngân sách trung ương

Ngân sách địa phương

Kinh phí ngoài ngân sách nhà nước

Tổng số

Chi thường xuyên (nếu có)

Chi đầu tư xây dựng cơ bản (nếu có)

Tổng số

Chi thường xuyên

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

Tổng số

Chi thường xuyên

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

1.

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

2020 (ước đạt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ………..…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Phụ lục 3.

Tổng hợp chỉ tiêu phát triển thể dục thể thao quần chúng giai đoạn 2011-2020

ĐVT: %

TT

Chỉ tiêu

 

 

 

Năm

Số người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên hàng năm (tỷ lệ % dân số)

Số gia đình luyện tập thể dục thể thao thường xuyên

Ghi chú

Toàn tỉnh, thành phố

Vùng đồng bào dân tộc và miền núi

Toàn tỉnh, thành phố

Vùng đồng bào dân tộc và miền núi

1.

2011

 

 

 

 

 

2.

2012

 

 

 

 

 

3.

2013

 

 

 

 

 

4.

2014

 

 

 

 

 

5.

2015

 

 

 

 

 

6.

2016

 

 

 

 

 

7.

2017

 

 

 

 

 

8.

2018

 

 

 

 

 

9.

2019

 

 

 

 

 

10.

2020 (ước đạt)

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ………..…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Phụ lục 4.

Tổng hợp công trình thể thao giai đoạn 2011-2020

ĐVT: Số công trình

TT

Chỉ tiêu

 

 

 

 

 

Năm

Nhà tập luyện, thi đấu thể thao đa năng

Nhà tập luyện, thi đấu thể thao đơn môn

Bể bơi 50m

Bể bơi 25m

Các loại bể bơi khác

Sân vận động có khán đài

Sân vận động không có khán đài (Sân bóng đá 11 ng)

Sân bóng đá mini

Sân bóng chuyền

Sân bóng rổ

Sân cầu lông

Sân quần vợt

Các loại sân tập luyện thi đấu thể thao khác

1.

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

2020 (ước đạt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ………..…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Phụ lục 5.

Tổng hợp số cộng tác viên thể dục, thể thao giai đoạn 2011-2020

ĐVT: Số người

STT

Chỉ tiêu

Năm

Số cộng tác viên thể dục, thể thao

Ghi chú

Tổng số

Trong đó: Nữ

1.

2011

 

 

 

2.

2012

 

 

 

3.

2013

 

 

 

4.

2014

 

 

 

5.

2015

 

 

 

6.

2016

 

 

 

7.

2017

 

 

 

8.

2018

 

 

 

9.

2019

 

 

 

10.

2020 (ước đạt)

 

 

 

 

ĐƠN VỊ………..…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Phụ lục 6.

Tổng hợp cơ sở, tổ chức hoạt động thể dục thể thao giai đoạn 2011-2020

ĐVT: Cơ sở

TT

Chỉ tiêu

 

 

Năm

Cơ sở, tổ chức hoạt động thể dục thể thao người khuyết tật

Cơ sở hoạt động thể thao, Câu lạc bộ thể thao (không nhằm mục đích kinh doanh)

Cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao

Ghi chú

1.

2011

 

 

 

 

2.

2012

 

 

 

 

3.

2013

 

 

 

 

4.

2014

 

 

 

 

5.

2015

 

 

 

 

6.

2016

 

 

 

 

7.

2017

 

 

 

 

8.

2018

 

 

 

 

9.

2019

 

 

 

 

10.

2020 (ước đạt)

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ………..…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Phụ lục 7.

Tổng hợp xã, phường, thị trấn dành đất cho hoạt động TDTT giai đoạn 2010-2020

ĐVT: %

TT

Chỉ tiêu

 

Năm

Xã, phường, thị trấn dành đất cho hoạt động TDTT

Xã, phường, thị trấn có bể bơi, sân bóng đá, nhà tập luyện TDTT

Ghi chú

1.

2011

 

 

 

2.

2012

 

 

 

3.

2013

 

 

 

4.

2014

 

 

 

5.

2015

 

 

 

6.

2016

 

 

 

7.

2017

 

 

 

8.

2018

 

 

 

9.

2019

 

 

 

10.

2020 (ước đạt)

 

 

 

 

ĐƠN VỊ………..…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Phụ lục 8.

Tổng hợp vận động viên thành tích cao giai đoạn 2011-2020

ĐVT: Lượt người

TT

Chỉ tiêu

 

 

 

Năm

VĐV năng khiếu cấp tỉnh, thành, ngành

VĐV trẻ cấp tỉnh, thành, ngành

VĐV đội tuyển tỉnh, thành, ngành

VĐV được triệu tập vào đội tuyển trẻ quốc gia (lượt VĐV)

VĐV được triệu tập vào đội tuyển quốc gia (lượt VĐV)

VĐV cấp kiện tướng

VĐV đạt đẳng cấp I

Ghi chú

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

1.

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

2020 (ước đạt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ………..…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Phụ lục 9.

Tổng hợp huấn luyện viên và trọng tài thể thao thành tích cao giai đoạn 2011-2020

ĐVT: Người

TT

Chỉ tiêu

 

Năm

Huấn luyện viên

Trọng tài

Ghi chú

Tổng số

Cấp tỉnh, thành

Cấp quốc gia

Tổng số

Cấp quốc gia

Cấp quốc tế

1.

2011

 

 

 

 

 

 

 

2.

2012

 

 

 

 

 

 

 

3.

2013

 

 

 

 

 

 

 

4.

2014

 

 

 

 

 

 

 

5.

2015

 

 

 

 

 

 

 

6.

2016

 

 

 

 

 

 

 

7.

2017

 

 

 

 

 

 

 

8.

2018

 

 

 

 

 

 

 

9.

2019

 

 

 

 

 

 

 

10.

2020 (ước đạt)

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ………..…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Phụ lục 10.

Tổng hợp Số giải thể thao giai đoạn 2011-2020

ĐVT: Giải thể thao

TT

Chỉ tiêu

 

 

 

 

 

 

Năm

Số giải thể thao tổ chức và đăng cai tổ chức hàng năm

Tổng số

Trong đó:

Quốc tế

Quốc gia

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

Giải chính thức

Giải mở rộng

Tổng số người tham gia

Giải thành tích cao

Giải TDTT quần chúng

Tổng số người tham gia

Giải thành tích cao

Giải TDTT quần chúng

Tổng số người tham gia

Giải thể thao tổ chức

Tổng số người tham gia

Giải thể thao tổ chức

Tổng số người tham gia

1.

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

2020 (ước đạt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ………..…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Phụ lục 11.

Tổng hợp số lượng huy chương quốc tế giai đoạn 2011-2020

ĐVT: Chiếc

TT

Chỉ tiêu

 

 

 

Năm

Tổng số huy chương

Huy chương vàng

Huy chương bạc

Huy chương đồng

Chia ra

Chia ra

Chia ra

Chia ra

Tổng số

Thế giới

Châu Á

Đông Nam Á

Thế giới

Châu Á

Đông Nam Á

Thế giới

Châu Á

Đông Nam Á

Thế giới

Châu Á

Đông Nam Á

nam giàn h

nữ giàn h

nam giành

nữ giành

nam giành

nữ giành

nam giành

nữ giành

nam giành

nữ giành

nam giành

nữ giành

nam giành

nữ giành

nam giành

nữ giành

nam giành

nữ giành

nam giành

nữ giành

nam giành

nữ giành

nam giành

nữ giành

nam giành

nữ giành

1.

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

2020 (ước đạt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ………..…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Phụ lục 12.

Tổng hợp số lượng huy chương quốc gia giai đoạn 2011-2020

ĐVT : Chiếc

TT

Chỉ tiêu

 

 

 

Năm

Số huy chương quốc gia

 

Tổng số

Trong đó:

Giải thể thao thành tích cao

Giải thể thao quần chúng

Giải vô địch

Giải vô địch trẻ

Cúp Câu lạc bộ

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng

số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

 

 

 

 

Vàng

Bạc

Đồng

 

Vàng

Bạc

Đồng

 

Vàng

Bạc

Đồng

 

Vàng

Bạc

Đồng

1.

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

2020 (ước đạt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ………..…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Phụ lục 13.

Tổng hợp Liên đoàn, Hiệp hội thể thao của địa phương, đơn vị giai đoạn 2011-2020

ĐVT: Số tổ chức

TT

Chỉ tiêu

 

Năm

Tổng số

Ghi chú (tích vào các Liên đoàn đã thành lập tại địa phương)

1.

2011

 

 Liên đoàn Bóng đá,

 Liên đoàn Bóng chuyền,

 Liên đoàn Điền kinh,

 Liên đoàn Thể dục,

 HH Thể thao dưới nước,

 Liên đoàn Bắn súng,

 Liên đoàn Bóng bàn,

 LĐ Xe đạp - Mô tô thể thao,

 Liên đoàn Đua thuyền,

 Liên đoàn Võ thuật cổ truyền,

 Liên đoàn Cầu mây,

 Liên đoàn Taekwondo,

 Liên đoàn Judo,

 Liên đoàn Bóng rổ,

 Liên đoàn Cầu lông,

 Liên đoàn Vovinam,

 Liên đoàn Cờ vua

 Liên đoàn Cờ tướng

 Liên đoàn Quần vợt,

 Liên đoàn Bóng ném,

 Hiệp hội Golf,

 Hiệp hội Câu cá thể thao,

 Hội thể thao điện tử giải trí,

 Hội thể thao Bridge và Poker,

 Liên đoàn Quyền anh,

 Liên đoàn Cử tạ, Thể hình,

 Liên đoàn Yoga

 Liên đoàn Vật

 Liên đoàn Võ thuật tổng hợp

……………………….

2.

2012

 

3.

2013

 

4.

2014

 

5.

2015

 

6.

2016

 

7.

2017

 

8.

2018

 

9.

2019

 

10.

2020 (ước đạt)

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ………..…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Phụ lục 14.

Tổng hợp số câu lạc bộ thể dục thể thao giai đoạn 2010-2020

ĐVT: Số Câu lạc bộ

 

Chỉ tiêu

 

Năm

Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

Câu lạc bộ thể thao tại khu dân cư

Câu lạc bộ thể thao trường học

Câu lạc bộ thể thao trong cơ quan, đơn vị

1.

2011

 

 

 

 

2.

2012

 

 

 

 

3.

2013

 

 

 

 

4.

2014

 

 

 

 

5.

2015

 

 

 

 

6.

2016

 

 

 

 

7.

2017

 

 

 

 

8.

2018

 

 

 

 

9.

2019

 

 

 

 

10.

2020 (ước đạt)

 

 

 

 


 

ĐƠN VỊ………..…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Phụ lục 15.

Biểu mẫu thống kê chỉ tiêu phát triển thể dục thể thao trường học giai đoạn 2011-2020 (Áp dụng với Bộ Giáo dục và Đào tạo)

ĐVT: %

TT

Tiêu chí

 

 

 

 

 

Năm

Số trường phổ thông thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục thể chất nội khóa

Số trường học phổ thông có câu lạc bộ thể dục, thể thao, có hệ thống cơ sở vật chất đủ phục vụ cho hoạt động thể dục, thể thao

Số trường học phổ thông có đủ giáo viên và hướng dẫn viên thể dục, thể thao, thực hiện tốt hoạt động thể thao ngoại khóa

Số học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể

Số trường phổ thông đưa môn Bơi vào chương trình học ngoại khóa

Tỷ lệ học sinh, sinh viên thực hiện giáo dục chính khóa

Tỷ lệ học sinh, sinh viên thực hiện giáo dục ngoại khóa

1.

2011

 

 

 

 

 

 

 

2.

2012

 

 

 

 

 

 

 

3.

2013

 

 

 

 

 

 

 

4.

2014

 

 

 

 

 

 

 

5.

2015

 

 

 

 

 

 

 

6.

2016

 

 

 

 

 

 

 

7.

2017

 

 

 

 

 

 

 

8.

2018

 

 

 

 

 

 

 

9.

2019

 

 

 

 

 

 

 

10.

2020 (ước đạt)

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ………..…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Phụ lục 16.

Biểu mẫu thống kê chỉ tiêu phát triển thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang giai đoạn 2011-2020

(Áp dụng với ngành Quân đội và Công an)

ĐVT: %

TT

Chỉ tiêu

 

Năm

Số cán bộ chiến sỹ kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo từng quân, binh chủng

Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ tập luyện TDTT thường xuyên

Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực

Ghi chú

1.

2011

 

 

 

 

2.

2012

 

 

 

 

3.

2013

 

 

 

 

4.

2014

 

 

 

 

5.

2015

 

 

 

 

6.

2016

 

 

 

 

7.

2017

 

 

 

 

8.

2018

 

 

 

 

9.

2019

 

 

 

 

10.

2020 (ước đạt)

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản