407707

Kế hoạch 18/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020

407707
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 18/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020

Số hiệu: 18/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 14/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 18/KH-UBND
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình
Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 14/02/2019
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 14 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN DỰ ÁN “NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 8014/QĐ-BCA-H01 ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phê duyệt Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” thuộc Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, liên tục của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, từ đó huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy thông qua việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đảng, cơ quan chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở.

2. Nâng cao năng lực Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ ở cấp cơ sở; đồng thời tăng độ bao phủ các hoạt động của Dự án do Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thực hiện nhằm nâng cao năng lực cơ bản trong các lĩnh vực: tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia phòng, chống ma túy ở cơ sở, phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý đối tượng, quản lý địa bàn và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.

3. Tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy và giảm mức độ phức tạp của xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy. Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh triệt phá các đường dây, tụ điểm về ma túy, nhất là ma túy tổng hợp; giải quyết cơ bản tình hình phức tạp về ma túy tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp; tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống ma túy trên phạm vi toàn tỉnh.

4. Công tác phòng, chống ma túy cần được lồng ghép với việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống tội phạm nói chung, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác trên cùng một địa bàn nhằm phát huy tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác này.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về phòng, chống ma túy được chuyển tải thành tài liệu tuyên truyền tới 100% các xã, phường, thị trấn.

2. Đến hết năm 2020 đạt 100% cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách thực hiện công tác phòng, chống ma túy cấp xã có kiến thức chỉ đạo, hướng dẫn chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy; trên 80% cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền ở cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy.

3. Phấn đấu mỗi huyện, thành phố mỗi năm xây dựng được 01 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn. Hằng năm tổ chức các đợt tuyên truyền phòng, chống ma túy, nhất là “Tháng cao điểm phòng, chống ma túy” bằng các hoạt động như: mít tinh diễu hành, hội diễn văn nghệ, thi tìm hiểu pháp luật về PCMT...

4. Đối với xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy: Giảm theo từng năm, phấn đấu đến hết năm 2020 giảm 5% số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy, đồng thời giảm mức độ phức tạp của xã, phường, thị trấn trọng điểm so với giai đoạn 2012 - 2015.

5. Đối với xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy: Duy trì, không để phát sinh tệ nạn ma túy.

6. 100% người trong nhóm nguy cơ cao được tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy; ngăn chặn đà gia tăng người nghiện ma túy. Hằng năm giảm từ 5% đến 10% người nghiện ma túy ngoài xã hội.

7. Hằng năm 100% người nghiện và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý, trong đó 80% được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện. 100% số người đã cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện ở các cơ sở cai nghiện trở về cộng đồng được quản lý, giáo dục, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng.

8. Hằng năm phấn đấu triệt xóa từ 50% trở lên số điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh không có điểm nóng về ma túy.

9. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy. Không để phát sinh hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy và tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy.

III. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và UBND cấp xã trong công tác phòng, chống ma túy

- Thường xuyên kiện toàn và nâng cao năng lực cho Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ cấp cơ sở; tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống ma túy nói riêng.

- Ban hành các kế hoạch chỉ đạo và huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn và nhân dân tham gia công tác phòng, chống ma túy.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa các chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch của cấp trên về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của các tổ chức đảng, đảng viên đối với công tác phòng, chống ma túy; định kỳ có bình xét làm căn cứ để phân loại thi đua.

2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy

Các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy phải được tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức cho phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, cụ thể:

- Phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng như Đài PT&TH tỉnh, Báo Ninh Bình, hệ thống loa truyền thanh 3 cấp để tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy ở các xã, phường, thị trấn.

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy; phát huy vai trò của Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, trưởng thôn xóm, người có uy tín, chức sắc tôn giáo nhằm hình thành một mạng lưới tuyên truyền rộng khắp đến mọi nhà, mọi người trong cộng đồng dân cư, đến tận các đối tượng có nguy cơ cao.

- Tổ chức các cuộc thi về chủ đề phòng, chống ma túy cho cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên, hội viên các tổ chức xã hội, các đoàn thể và toàn dân; đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền trực tiếp trong các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, trường học và trong nhân dân; mở các đợt cao điểm phát hiện tố giác tội phạm ma túy.

- Xây dựng bảng tin, căng treo băng zôn, pa nô, phát hành tờ rơi tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các địa điểm đông người qua lại và ở trung tâm các xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động cá biệt, tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao như đối tượng có quá khứ vi phạm và phạm tội liên quan đến ma túy; học sinh, sinh viên; thanh thiếu niên, nhất là thanh thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật...

3. Tăng cường năng lực chuyên môn cho người tham gia công tác phòng, chống ma túy ở xã, phường, thị trấn

- Củng cố, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về phòng, chống ma túy trong lực lượng Công an xã, phường, thị trấn, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể và trong các nhà trường.

- Thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ tham gia công tác phòng, chống ma túy ở xã, phường, thị trấn nhằm trang bị kiến thức nghiệp vụ trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm ma túy; quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện; tiếp cận, tư vấn tâm lý, thực hiện các biện pháp quản lý sau cai, tái hòa nhập cộng đồng và phòng chống tái nghiện.

4. Rà soát, thống kê, phân loại tình trạng tệ nạn ma túy tại xã, phường, thị trấn; phân loại người nghiện ma túy và lập hồ sơ quản lý

- Phát động quần chúng phát hiện, cung cấp thông tin về người sử dụng trái phép chất ma túy. Khuyến khích người nghiện tự khai báo.

- Rà soát, phát hiện người nghiện mới, xác minh thông tin về các trường hợp nghi nghiện, thu thập thông tin về người nghiện đang sinh sống ngoài xã hội, phân loại lập hồ sơ quản lý.

- Phối hợp, hỗ trợ hoạt động của các cơ sở cai nghiện, cơ sở điều trị Methadone trên địa bàn.

- Định kỳ có kế hoạch tổng điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, làm rõ nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tệ nạn ma túy để điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống ma túy phù hợp với từng thời điểm, từng địa bàn.

- Xác định, phân loại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy theo Quyết định 3122/2010/QĐ-BCA ngày 09/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành tiêu chí phân loại và đối tượng cần tập trung các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh.

5. Tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm về ma túy, không để hình thành các điểm nóng về ma túy ở cơ sở

- Huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp chủ động phòng ngừa, phát hiện và triệt xóa kịp thời các điểm, tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Lựa chọn các vụ án nổi cộm, được dư luận quan tâm để đưa vào giải quyết theo chế độ án trọng điểm và tổ chức xét xử lưu động phục vụ công tác tuyên truyền, răn đe tội phạm.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các loại hình kinh doanh nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ các đối tượng lợi dụng để hoạt động mua bán, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy như: nhà hàng, vũ trường, quán bar, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn...

- Phối hợp lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, xây dựng các chốt lưu động kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy và địa bàn có nguy cơ phát sinh phức tạp về ma túy.

- Đẩy mạnh công tác lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện. Đồng thời quản lý chặt chẽ các loại đối tượng tại địa bàn cơ sở, chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất việc tái phạm.

- Củng cố, duy trì và nâng cao hiệu quả thu thập thông tin liên quan đến tệ nạn ma túy qua “đường dây nóng”, “hòm thư tố giác tội phạm”; tạo điều kiện cho nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm ma túy và người nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư.

- Tiếp tục chỉ đạo nhân rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả của 10 mô hình, phong trào bảo vệ ANTQ đang phát huy tác dụng trong công tác phòng, chống ma túy tại địa bàn cơ sở.

6. Tổ chức điều trị nghiện, cai nghiện ma túy và quản lý, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện

- Thành lập hoặc củng cố Tổ công tác cai nghiện ma túy tại xã, phường, thị trấn (theo Điều 17, Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng).

- Chỉ đạo xây dựng các điểm cắt cơn, tư vấn cai nghiện tại cộng đồng; nghiên cứu triển khai nhân rộng các mô hình cai nghiện có hiệu quả, nhất là mô hình cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.

- Tổ chức cho người nghiện đăng ký tình trạng nghiện ma túy và hình thức cai nghiện.

- Tiến hành xem xét, đánh giá về tình trạng nghiện, hoàn cảnh gia đình, nhân thân của người nghiện ma túy để lập kế hoạch cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; quản lý, theo dõi và hỗ trợ người nghiện cai nghiện tại gia đình.

- Tổ chức tập huấn cho các thành viên Tổ công tác cai nghiện về cách thức tư vấn, quản lý người nghiện tại gia đình và cộng đồng.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tổ công tác cai nghiện thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao và các hoạt động xã hội khác nhằm giúp người cai nghiện ma túy phục hồi sức khỏe, nhân cách và hòa nhập cộng đồng.

- Tạo điều kiện cho người sau cai nghiện được học nghề, có việc làm, vay vốn sản xuất, kinh doanh và tiếp cận với các dịch vụ y tế, xã hội, phòng chống tái nghiện. Xây dựng các mô hình quản lý sau cai hoạt động hiệu quả.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham gia thực hiện Kế hoạch có trách nhiệm:

- Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Dự án theo từng thời gian, đồng thời hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, đặc biệt là đối với các địa phương được lựa chọn thực hiện mô hình điểm.

- Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình tệ nạn ma túy ở các xã, phường, thị trấn. Hướng dẫn lực lượng Công an, các ban, ngành chức năng, tổ chức xã hội cấp huyện thống kê phân loại xác định các xã, phường, thị trấn theo từng cấp độ: “không có tệ nạn ma túy”, “xã, phường, thị trấn ít phức tạp về ma túy” và “xã, phường, thị trấn trọng điểm loại I, II, III về ma túy” để xây dựng kế hoạch thực hiện cũng như làm cơ sở phân bổ kinh phí phòng, chống ma túy cho xã, phường, thị trấn.

- Chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy; đấu tranh mạnh với các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; tăng cường quản lý cư trú, các cơ sở kinh doanh tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy như vũ trường, quán bar, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn và các nhà cho thuê trọ; hạn chế thấp nhất việc các đối tượng lợi dụng để ẩn náu, hoạt động phạm tội về ma túy.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về thực hiện Dự án cho cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở. Biên tập và in tài liệu hướng dẫn công tác phòng, chống ma túy ở các xã, phường, thị trấn để cấp phát cho các đơn vị, địa phương.

- Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, nhất là Thông tư số 23-TT/TU ngày 04/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện phong trào “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”; quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư; đảm bảo ANTT tại các bệnh viện, trong đó chú trọng phát huy vai trò của các đồng chí Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, xóm và người có uy tín trong công tác xây dựng các xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy.

- Tham mưu cho UBND tỉnh cấp phát và có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí phòng, chống ma túy của xã, phường, thị trấn.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan kiểm tra, đánh giá, định kỳ sơ kết, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện Dự án.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị chức năng tham gia công tác xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, nhất là triệt phá các tụ điểm ma túy trên địa bàn đứng chân, quản lý; phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương thực hiện tốt chương trình quân dân y kết hợp cai nghiện tại cộng đồng cho người nghiện ma túy. Nghiên cứu xây dựng một số mô hình điểm về tham gia xây dựng xã, phường, thị trấn không ma túy.

3. Sở Y tế

Chủ trì tập huấn, cấp chứng chỉ xác định tình trạng nghiện cho lực lượng y tế xã, phường, thị trấn. Tổ chức tốt công tác điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone. Chỉ đạo các Trung tâm Y tế huyện, thành phố, đặc biệt là y tế xã, phường, thị trấn tổ chức tốt việc phối hợp với các ngành và địa phương trong việc xét nghiệm xác định tình trạng nghiện của người nghiện ma túy, thực hiện phác đồ cai nghiện ma túy và thuốc hỗ trợ cắt cơn, phục hồi sức khoẻ cho người cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh về ban hành quy chế phối hợp lập hồ sơ, quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy và tổ chức cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; thực hiện tốt công tác quản lý, tuyên truyền, giáo dục học viên trong cơ sở cai nghiện.

5. Sở Tài chính

Phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan báo cáo UBND tỉnh phân bổ kinh phí (từ nguồn kinh phí do Trung ương cấp) để thực hiện Dự án. Đồng thời căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu cho UBND tỉnh cân đối kinh phí để thực hiện kế hoạch theo quy định.

6. Các Sở: Tư pháp; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Du lịch

Chỉ đạo đơn vị cơ sở trực thuộc triển khai các hoạt động phòng, chống ma túy trong cơ quan, đơn vị; đồng thời chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống và kiểm soát ma túy, lồng ghép với các chuyên đề khác trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó tập trung vào các địa bàn trọng điểm và nhóm lứa tuổi thanh thiếu niên.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình

Chỉ đạo đội ngũ phóng viên, cộng tác viên tăng cường viết tin bài, xây dựng phóng sự, mở chuyên mục, đồng thời tăng cường thời lượng đăng tải, phát sóng tuyên truyền, cảnh báo về hiểm họa, tác hại của tệ nạn ma túy, kết quả bắt giữ, xử lý tội phạm ma túy của các lực lượng chức năng, gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống ma túy... nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong công tác đấu tranh ngăn chặn, bài trừ tội phạm và tệ nạn ma túy.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội

8.1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

- Hướng dẫn và kiểm tra Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ động lồng ghép các hoạt động của Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống ma túy, tổ chức cai nghiện ma túy, quản lý, giáo dục người nghiện sau cai và phòng, chống tội phạm về ma túy ở xã, phường, thị trấn.

- Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố chỉ đạo điểm tại một số xã, phường, thị trấn; tổ chức hội nghị biểu dương những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy.

8.2. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội

Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội người cao tuổi tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh:

- Có kế hoạch chỉ đạo hướng dẫn, động viên đoàn viên, hội viên tích cực tham gia công tác xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy.

- Tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở về phòng, chống ma túy; chỉ đạo xây dựng một số mô hình điểm về tham gia xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy.

- Tham gia vận động và giáo dục người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện hoặc cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; tư vấn hỗ trợ cho người nghiện học nghề, có việc làm, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.

- Nghiên cứu xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả về phòng, chống ma túy như: “Chi hội Phụ nữ không có tệ nạn ma túy”, “Phụ nữ không có chồng, con nghiện ma túy”, “Chi, tổ Hội nông dân 5 không về ma túy”…

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo lực lượng Công an chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức rà soát, phân loại tình trạng tệ nạn ma túy tại xã, phường, thị trấn theo từng cấp độ: “không có tệ nạn ma túy”, “xã, phường, thị trấn ít phức tạp về ma túy” và “xã, phường, thị trấn trọng điểm loại I, II, III về ma túy” để xây dựng kế hoạch thực hiện.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn lập kế hoạch thực hiện các nội dung phòng, chống ma túy thuộc chức năng, nhiệm vụ của xã, phường, thị trấn; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

- Xây dựng nội dung, chương trình, hướng dẫn xã, phường, thị trấn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phòng, chống ma túy cho cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn; tổ chức tập huấn cho báo cáo viên, tuyên truyền viên ở xã, phường, thị trấn.

- Chỉ đạo việc tổ chức ký cam kết xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy. Định kỳ hằng năm tổ chức bình xét, cấp giấy chứng nhận xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

+ Chỉ đạo Công an xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ

Giúp Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ cấp xã chủ trì về công tác phòng, chống ma túy; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các mặt công tác phòng, chống ma túy; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ở các cụm dân cư, cơ quan, đơn vị.

Tiến hành rà soát, lập danh sách thống kê người nghiện ma túy và các đối tượng liên quan.

Tổ chức phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm pháp luật có liên quan đến ma túy.

Tổ chức tuần tra kiểm soát phòng ngừa tội phạm ma túy, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

Tham gia quản lý, giáo dục người nghiện ma túy và đối tượng sau cai nghiện.

Lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện ma túy; tham gia bảo vệ, giữ gìn ANTT cho công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và các cơ sở khác trên địa bàn.

Tổ chức xây dựng và duy trì hoạt động của hòm thư tố giác tội phạm và người liên quan đến ma túy.

+ Chỉ đạo Trạm Y tế xã, phường, thị trấn tham gia tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng, thực hiện tư vấn và tham gia quản lý cai nghiện ma túy tại gia đình cho các đối tượng có nhu cầu.

+ Chỉ đạo khối Văn hóa - Xã hội, Tư pháp xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ: xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng, chống ma túy phù hợp với từng địa bàn dân cư, trình độ dân trí và đến được các đối tượng có nguy cơ cao. Tham gia hướng dẫn, tư vấn về pháp luật, phương pháp cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và giải quyết các vấn đề sau cai nghiện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phạm vi, thời gian thực hiện

- Phạm vi thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Đến năm 2020.

2. Căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Đồng thời chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về Chủ tịch UBND tỉnh (qua Phòng Tham mưu Công an tỉnh), cụ thể như sau.

- Báo cáo 6 tháng: Gửi trước ngày 17/5 của năm;

- Báo cáo năm: Gửi trước ngày 17/11 của năm;

- Báo cáo tổng kết Dự án: Gửi trước ngày 01/12/2020.

3. Giao Công an tỉnh chịu trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này và tập hợp kết quả báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Dự án của Trung ương theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Ban Quản lý dự án Trung ương (C04 - BCA);
- Tỉnh ủy Ninh Bình (để báo cáo);
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo 138 tỉnh,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, VP2, VP5, VP7, VP6.
Tr02/138

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản