329237

Kế hoạch 1645/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật Phí và Lệ phí do tỉnh Phú Thọ ban hành

329237
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 1645/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật Phí và Lệ phí do tỉnh Phú Thọ ban hành

Số hiệu: 1645/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Bùi Văn Quang
Ngày ban hành: 05/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1645/KH-UBND
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ
Người ký: Bùi Văn Quang
Ngày ban hành: 05/05/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1645/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 5 tháng 5 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ

Căn cứ Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 và Văn bản số 1553/BTC-CST ngày 04/02/2016 của Bộ Tài chính về việc triển khai thi hành Luật phí và lệ phí, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ xây dựng Kế hoạch triển khai Luật phí và lệ phí, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích

Triển khai kịp thời, đồng bộ các quy định của Luật phí và lệ phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phí và lệ phí;

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật phí và lệ phí đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh;

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tiến hành thực hiện triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh.

1.2. Yêu cầu

Việc tổ chức triển khai thi hành Luật phải bảo đảm kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, tiết kiệm;

Xác định cụ thể trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động của cơ quan quản lý nhà nước là sở, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật phí, lệ phí. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thi hành Luật; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

Quy định cụ thể về thời gian, nội dung công việc cần triển khai thực hiện bảo đảm thi hành Luật trong giai đoạn chuyển tiếp để bảo đảm từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 Luật được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

II. Nội dung thực hiện.

1. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật phí và lệ phí; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật phù hợp với Luật phí và lệ phí:

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến Luật phí và lệ phí. Phân loại, lập danh mục kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới thay thế những văn bản có nội dung không còn phù hợp, cụ thể:

1.1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành rà soát các khoản phí, lệ phí theo Nghị quyết HĐND tỉnh gồm:

+ Khoản phí, lệ phí có tên trong danh mục kèm theo Luật Phí và lệ phí, báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về phí, lệ phí.

+ Khoản phí, lệ phí có tên trong danh mục kèm theo Pháp lệnh Phí và lệ phí, nay không có tên trong danh mục phí, lệ phí, báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết dừng thu.

+ Khoản phí có tên trong danh mục kèm theo Pháp lệnh Phí và lệ phí, nay thuộc danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá đề nghị thực hiện theo quy định của pháp luật về giá báo cáo UBND tỉnh.

1.2. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị báo cáo các khoản phí, lệ phí đang triển khai thực hiện thu, kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý sử dụng, mức thu, tỷ lệ % để lại,…; kiến nghị hình thức, thẩm quyền định giá đối với các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá thuộc phạm vi sở, ngành, địa phương quản lý. Tiến hành phân loại tổ chức thực hiện thu theo các hình thức: Cơ quan nhà nước, chia ra cơ quan không được khoán chi phí hoạt động và cơ quan được khoán chi phí hoạt động; Đơn vị sự nghiệp; tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao. Thực hiện từ 01/01/2017 đảm bảo quản lý thống nhất nguồn thu từ phí, lệ phí; phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Luật Phí và lệ phí.

1.3. Các sở, ngành, UBND cấp huyện thực hiện xây dựng văn bản, phương án thu phí, lệ phí thuộc phạm vi ngành, địa phương gửi Sở Tài chính tổng hợp, lấy ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí, lệ phí để triển khai thực hiện thu từ 01/01/2017. Đồng thời xây dựng phương án giá dịch vụ công thuộc phạm vi ngành, địa phương trình thẩm định và phê duyệt của UBND tỉnh theo quy định pháp luật về giá.

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II - Quý IV/2016.

2. Tham gia góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật phí và lệ phí của các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu cụ thể.

3. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phí và lệ phí:

a) Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật phí, lệ phí; các văn bản quy định liên quan của Trung ương, của tỉnh cho cán bộ, đại diện các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ các tổ chức, đoàn thể các huyện, thị xã, thành phố; công chức thuộc cấp xã.

b) Tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết, Quyết định bằng các hình thức biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu nội dung Luật; thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phổ biến Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính tham mưu tổ chức các hội nghị tuyên truyền tại cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hội nghị triển khai tại cấp huyện và tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Thọ; các cơ quan thông tin và truyền thông, cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phân công nhiệm vụ:

- Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan liên quan; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí (Ủy ban nhân dân cấp huyện sao gửi Kế hoạch cho cấp xã trên địa bàn). Chủ động xây dựng phương án thu phí, phương án giá dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương. Phối hợp tham gia nghiên cứu đề xuất xây dựng cơ chế chính sách phí, lệ phí; giá dịch vụ công trên địa bàn tỉnh.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của ngành và địa phương trong việc triển khai thi hành Luật phí và lệ phí, các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện; theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các kiến nghị, đề xuất (nếu có) của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện:

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ Ngân sách nhà nước theo phân cấp về quản lý ngân sách hiện hành.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thành, thị;
- CVP, các PCVP;
- CV NCTH;
- Lưu: VT, TH2 (H.120b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Quang

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản