437827

Kế hoạch 1480/KH-BCT năm 2020 về hỗ trợ, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia do Bộ Công thương ban hành

437827
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 1480/KH-BCT năm 2020 về hỗ trợ, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 1480/KH-BCT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 04/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1480/KH-BCT
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Công thương
Người ký: Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 04/03/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1480/KH-BCT

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ, PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP KHU VỰC VÀ CẤP QUỐC GIA

Thực hiện Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu; Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT; trong những năm vừa qua, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều kỳ bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biu cấp khu vực, cấp quốc gia; để hỗ trợ, phát triển sản phẩm, Bộ Công Thương ban hành kế hoạch hỗ trợ, phát triển cho 135 sản phẩm CNNT tiêu tiêu biểu cấp khu vực (còn hiệu lực Giấy chứng nhận đến hết năm 2020) và 110 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia (còn hiệu lực Giấy chứng nhận đến hết năm 2022) như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Triển khai đồng bộ các giải pháp, hỗ trợ các cơ sở CNNT có sản phẩm được cấp chứng nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, cấp quốc gia phát trin sản xuất, xúc tiến thương mại nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân.

2. Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cần chủ động, quan tâm nội dung, các giải pháp cụ thể đxây dựng chương trình hỗ trợ giúp các cơ sở CNNT phát triển các sản phẩm CNNT tiêu biểu.

II. Nội dung hỗ trợ, phát triển sản phẩm cho các cơ sở CNNT

Cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT tiêu biểu được công nhận cấp khu vực năm 2018, cấp quốc gia năm 2019, được xem xét, hỗ trợ phát triển sản phẩm theo các nội dung chính như sau:

- Được hỗ trợ, cung cấp thông tin, tư vấn hướng dẫn cách tiếp cận chính sách ưu đãi, htrợ của Nhà nước, tư vấn lập dự án đầu tư mở rộng sản xuất, tiêu chuẩn, quy chun, chế biến, bảo quản, điều kiện bảo đảm an toàn, kiểm nghiệm, nhãn hàng hóa thực phẩm.

- Xét ưu tiên hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP.

- Giới thiệu về sản phẩm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương và các đơn vị truyền thông trực thuộc Bộ.

- Hỗ trợ, kết nối sản phẩm CNNT tiêu biểu vào các hệ thống phân phối hàng hóa bán buôn, bán lẻ trên toàn quốc (Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi, các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP...)

- Hỗ trợ tham gia các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, xúc tiến đầu tư phát triển và xây dựng, quảng bá, phát triển thương hiệu; trưng bày, giới thiệu sản phm ở trong và ngoài nước

- Tư vấn, hỗ trợ cơ sở CNNT phát triển thương mại điện tử và ứng dụng kinh tế số cho công tác phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu.

III. Tổ chức thực hiện

1. Cục Công Thương địa phương

- Đầu mối tổng hợp kết quả hỗ trợ, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu của Bộ Công Thương. Định kỳ cung cấp danh sách sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, cấp quốc gia đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết đchủ động triển khai kế hoạch hỗ trợ, phát triển sản phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Công Thương tập trung xây dựng đề án khuyến công hỗ trợ các sở CNNT phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP.

- Chủ trì, xây dựng đề án về công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm CNNT tiêu biểu của các cơ sở CNNT trên sóng Đài truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam và các cơ quan truyền thông khác ở Trung ương.

2. Cục Xúc tiến Thương mại

Chủ trì triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phm CNNT tiêu biểu tham gia Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại hàng năm; hỗ trợ xây dựng, phát trin thương hiệu, nâng cao năng lực thiết kế, phát triển nhãn mác, bao bì phù hợp với thị trường mục tiêu, góp phần gia tăng giá trị thương hiệu cho sản phẩm CNNT tiêu biểu.

3. Vụ Thị trường trong nước

- Chủ trì, giới thiệu, sản phm CNNT tiêu biểu trên chuyên trang quảng bá điểm bán sản phẩm OCOP.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền và kết nối sản phẩm CNNT tiêu biểu vào các hệ thống phân phối hàng hóa bán buôn, bán lẻ trên toàn quốc.

4. Vụ Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phi hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan htrợ các cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT tiêu biểu hoàn thiện hồ sơ và làm thủ tục tự công bố; bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa đối với các sản phm, nhóm sản phm thuộc lĩnh vực Bộ Công Thương quản lý và các sản phẩm CNNT tiêu biu theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT tiêu biểu nghiên cứu, đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong sản xuất; hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước trong khu vực và trên thế giới.

5. Cục Thương mại điện tử và kinh tế số

Chủ trì, phối hp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hỗ trợ các cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT tiêu biểu triển khai các giải pháp trực tuyến nhằm xây dựng hình ảnh, thương hiệu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường nội địa thông qua kênh thương mại điện tử, đồng thời mở cửa thị trường xuất khẩu ra nước ngoài thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới đối với các sản phẩm phù hợp tại Gian hàng Việt trên các sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước; tăng cường giao dịch trực tuyến; tìm cơ hội xuất khu sản phẩm ra nước ngoài; ứng dụng giải pháp truy xuất nguồn gốc xuất xứ cho các sản phẩm CNNT tiêu biểu. Tư vấn, hỗ trợ cơ sở CNNT phát triển tại chỗ nguồn nhân lực có kỹ năng thương mại điện tử, triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp, cơ sở CNNT.

6. Văn phòng Bộ

Chủ trì, phối hp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh việc tổ chức công tác thông tin truyền thông, giới thiệu các sản phẩm CNNT tiêu biểu của cơ sở CNNT trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương.

7. Báo, Tạp chí Công Thương và các đơn vị truyền thông khác

Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, giới thiệu sản phẩm CNNT tiêu biểu của các cơ sở CNNT trên báo in, báo điện tử (cả phiên bản tiếng nước ngoài) và các hình thức truyền thông phù hợp khác.

8. Tổng cục Quản lý thị trường

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quy định về nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật.

9. Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp

Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt cho các đơn vị v htrợ, phát trin sản phm CNNT tiêu biu; chủ trì tng hợp dự toán kinh phí báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định, phân bvà giao dự toán trên cơ sở kinh phí Bộ Tài chính giao và khả năng cân đối các nhiệm vụ khác của Bộ Công Thương.

10. Sở Công Thương các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

Chủ động, phối hợp với các đơn vị trc thuộc Bộ Công Thương triển khai Kế hoạch hỗ trợ, phát triển các sản phẩm CNNT tiêu biểu của các cơ sở CNNT tại địa phương đã được bình chọn, cấp giấy chứng nhận sản phm CNNT tiêu biu.

11. Triển khai thực hiện và chế độ báo cáo

- Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện hàng năm và gửi đến Cục Công Thương địa phương để tổng hợp.

- Theo định kỳ 06 tháng một ln (vào tháng 7 và tháng 01 của năm sau), các đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện đến Cục Công Thương địa phương đ tng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ Công Thương.

Trên đây là Kế hoạch hỗ trợ, phát triển sản phm công nghiệp nông thôn tiêu biu cấp khu vực, cấp quốc gia của Bộ Công Thương, đề nghị các đơn vị chủ động trin khai thực hiện các nhiệm vụ được giao./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưng (để b/c)
- T
ng cục QLTT; các Cục, Vụ, cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ tại Kế hoạch (đ th/h);
- Lưu: VT, CTĐP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản