441594

Kế hoạch 13/UBND-NC về công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

441594
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 13/UBND-NC về công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Số hiệu: 13/UBND-NC Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Bùi Văn Khắng
Ngày ban hành: 17/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 13/UBND-NC
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh
Người ký: Bùi Văn Khắng
Ngày ban hành: 17/01/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/UBND-NC

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch số 456/KH-BCĐ138/CP ngày 31/12/2019 của Ban Chỉ đạo 138/CP về thực hiện công tác PCTP năm 2020; Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 08/01/2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2020; Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 24/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Kết luận 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư “Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTP trong tình hình mới” và các Văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP, của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tội phạm (PCTP), tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ). Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác PCTP năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành và đoàn thể trong công tác PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ, nhất là vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân tham gia PCTP, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ các cấp. Phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của các cơ quan bảo vệ pháp luật, chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm do người nước ngoài gây ra, các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm cướp tài sản, giết người, chống người thi hành công vụ, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", xâm hại trẻ em, than, khoáng sản..; xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án trọng điểm, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận.

Không để xảy ra tình trạng tội phạm hoạt động phức tạp, "lộng hành", không đê phát sinh "điểm nóng" về trật tự an toàn xã hội. Giảm 05% số vụ phạm tội về hình sự so với năm 2019, tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%; 100% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận thụ lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%; giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người đặc xá, tha tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện xuống dưới 15%; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh diễn ra trong năm 2020.

3. Công tác PCTP phải gắn liền với các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; nhất là công tác phát động phong trào toàn dân BVANTQ phải gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác giáo dục giúp đỡ các đối tượng tái hoà nhập cộng đồng. Tăng cường đầu tư kinh phí, phương tiện và các điều kiện cần thiết đáp ứng yêu cầu công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và xử lý các tình hình phức tạp có liên quan đến an ninh, trật tự tại địa phương và cơ sở trong tình hình mới.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Công tác chỉ đạo

- Chỉ đạo xây dựng và triển khai các kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện, hội nghị diễn ra trong năm 2020. Trọng tâm là Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; các hoạt động liên quan đến Năm ASEAN 2020; Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41 (AIPA 41); các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 02/9 trên địa bàn tỉnh.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác PCTP. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện nghiêm Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm trong công tác PCTP.

- Tham mưu chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTP trong tình hình mới từ cấp tỉnh đến cơ sở; tổng kết Chương trình PCTP, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020. Tổ chức đánh giá thực trạng tình hình tội phạm và kết quả công tác PCTP, hoạt động của các Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ các cấp.

- Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các Đề án, Dự án đã được phê duyệt thuộc Chương trình PCTP, phòng chống ma túy đến năm 2020; Chương trình 130/CP giai đoạn 2016-2020. Tổ chức triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác PCTP của Ban chỉ đạo 138 các cấp.

2. Công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm

- Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền PCTP trong tình hình mới; thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào toàn dân BVANTQ trong tình hình mới”. Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” hàng năm bảo đảm thiết thực, phù hợp tại khu phố, thôn, bản, trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, tạo động lực thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển và thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân. Tổ chức thực hiện các nghị quyết liên tịch, kế hoạch phối hợp giữa các ngành về công tác PCTP; lồng ghép công tác PCTP với các cuộc vận động, các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” “Xây dựng gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”...; nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, tích cực vận động nhân dân tham gia PCTP...

- Thường xuyên rà soát, phát hiện khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực có liên quan đến an ninh trật tự; nhất là quản lý liên quan hoạt động an ninh, an toàn hệ thống mạng; công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài; dịch vụ viễn thông, hoạt động văn hoá, quản lý báo chí, xuất bản; kiểm tra chấn chỉnh, xử lý các vi phạm tại các điểm kinh doanh quán bar, karaoke, vũ trường, điểm kinh doanh Internet, bài trừ các loại văn hoá phẩm độc hại, đồi trụy, bạo lực, lợi dụng mạng để hoạt động phạm tội. Tăng cường công tác quản lý tạm trú, lưu trú, các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn trọng điểm để có biện pháp phòng ngừa không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Đặc xá (sửa đổi), Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý giam giữ can phạm nhân, không để xảy ra đánh nhau, bỏ trốn, đưa ma túy, vũ khí, vật cấm... vào buồng giam. Thực hiện tốt Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Chỉ đạo tổ chức tốt các biện pháp quản lý, giáo dục cảm hoá, tạo điều kiện giải quyết, hỗ trợ tạo việc làm, thu nhập cho người lầm lỗi, chấp hành xong án phạt tù; người sau cai nghiện, đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng trở về địa phương. Tăng cường các biện pháp quản lý theo quy định pháp luật đối với số đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng thi hành án ngoài hình phạt tù, đối tượng tạm đình chỉ thi hành án; số người nghiện ma túy nhất là số có biểu hiện "ngáo đá" bị mất hoặc hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi; các đối tượng có nguy cơ cao vi phạm pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về cải cách thủ tục hành chính, không để xảy ra tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (cả tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và đường hàng không), tăng cường kiểm tra hướng dẫn và xử lý nghiêm các vi phạm, duy trì trật tự giao thông, trật tự công cộng, PCTP lợi dụng tuyến giao thông để hoạt động. Đề cao trách nhiệm của thủ trưởng các ngành, cơ quan đơn vị và chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương; các phường xã, thị trấn trong chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

- Tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng chống cháy, nổ tại các cơ quan, doanh nghiệp, các chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, quán karaoke, nhà hàng, khách sạn; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm với phương châm "Đảm bảo thượng tôn pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai, bức cung, nhục hình và vi phạm pháp luật". Đề cao tinh thần trách nhiệm, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực, chất lượng công tác của đội ngũ điều tra viên và cán bộ điều tra; chú trọng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót và sai phạm trong công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm, kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm tố tụng; tập trung nâng cao chất lượng kiểm sát viên và thẩm phán toà án các cấp, đáp ứng yêu cầu công tác truy tố, xét xử và thi hành án trong tình hình mới; kiên quyết không để xảy ra sai phạm lớn trong các hoạt động tư pháp phải xử lý pháp luật.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 96/2015/QH13 ngày 26/6/2015 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự. Tiếp tục phối hợp duy trì thực hiện tốt công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm theo kế hoạch liên ngành.

3. Công tác đấu tranh trấn áp tội phạm

- Triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh trấn áp tội phạm; liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ở các tuyến, địa bàn trọng điểm; từng bước kiềm chế các loại tội phạm và không để hình thành các băng, nhóm tội phạm hoạt động phức tạp, kéo dài, các tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, kinh tế, TNXH gây bức xúc trong nhân dân; tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội; kiềm chế và kéo giảm tội phạm về hình sự; chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, cụ thể:

+ Đối với tội phạm về trật tự xã hội: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” và Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

Tập trung đấu tranh với tội phạm gây án nghiêm trọng, tội phạm hoạt động theo ổ nhóm, sử dụng vũ khí, hung khí gây án, tội phạm liên tuyến, liên tỉnh, tội phạm trong độ tuổi thanh thiếu niên, tội phạm khu vực biên giới; kiên quyết không để hình thành các đường dây, tổ chức, các băng, nhóm tội phạm hoạt động manh động, công khai, nguy hiểm, theo kiểu “xã hội đen” và các tụ điểm phức tạp về hình sự, TNXH gây bức xúc trong nhân dân, Các loại tội phạm liên quan đến hoạt động thanh toán, trả thù lẫn nhau “đâm thuê chém mướn”, “bảo kê”, “siết nợ”, đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng; tội phạm giết người đặc biệt là giết người do nguyên nhân xã hội, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, xâm hại phụ nữ, trẻ em, mua bán người, các đường dây, tổ chức đưa người đi nước ngoài bất hợp pháp, hoạt động đánh bạc, mại dâm.

Có giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, vi phạm pháp luật trong các cơ sở giáo dục, phòng, chống xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại tình dục. Tiếp tục tổ chức tốt công tác truy bắt đối tượng truy nã, trốn thi hành án (nhất là số truy nã trốn lâu năm), Làm tốt công tác thống kê, tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố; nâng cao chất lượng đánh giá, dự báo tình hình và tham mưu xử lý tội phạm.

+ Đối với tội phạm về kinh tế và chức vụ, môi trường: Tập trung phòng ngừa các vi phạm, sai phạm trong các lĩnh vực trọng điểm; tăng cường các biện pháp quản lý tài sản, quản lý kinh tế, ngân sách; tổ chức tốt việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, rà soát lại các quy trình, quy định quản lý kinh tế, tài chính, tài sản, chủ động phát hiện khắc phục sơ hở, thiếu sót, không để lợi dụng tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp giữa các lực lượng, nhất là trong phòng chống buôn lậu qua biên giới, buôn lậu trên tuyến biển và đường thủy nội địa. Kiên quyết không để hình thành các đường dây, tụ điểm, ổ nhóm buôn lậu lớn và các hoạt động bảo kê, tiếp tay, bao che cho buôn lậu. Tập trung đấu tranh quyết liệt với các vi phạm trong khai thác, chế biến, tập kết, vận chuyển, kinh doanh tiêu thụ than, cát, sỏi, đá, đất, đất sét và tài nguyên khác; hoạt động tàng trữ, vận chuyển, buôn bán các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, đồ chơi nguy hiểm, thẩm lậu hàng hoá thông qua hoạt động tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan...

+ Đối với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường: Tiếp tục tập trung công tác điều tra cơ bản những lĩnh vực, địa bàn trọng điểm như khai thác tài nguyên, khoáng sản hủy hoại môi trường; hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp, xả thải trực tiếp không qua xử lý ra môi trường; hoạt động xuất nhập khẩu phế liệu, máy móc đã qua sử dụng, giống cây trồng, vật nuôi; môi trường trong các dự án đầu tư lớn; xâm hại động vật hoang dã quý hiếm; lĩnh vực du lịch; chế biến, nuôi trồng thủy sản và an toàn thực phẩm... để chủ động phát hiện, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu chỉ đạo phòng ngừa và xử lý các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

+ Đối với tội phạm ma túy: Chủ động triển khai Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”; tăng cường tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh, nhất là tội phạm buôn bán ma túy từ nước ngoài, tỉnh ngoài vào Quảng Ninh và buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới; không để xảy ra hoạt động sản xuất ma túy và không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ma túy và các đường dây buôn bán ma túy lớn; hạn chế hoạt động trung chuyển ma túy qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh; phát hiện bắt giữ, xử lý kịp thời các hoạt động tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở đầu tư kinh doanh có điều kiện như vũ trường, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn...; phấn đấu số vụ án ma túy phát hiện, bắt giữ, khởi tố cao hơn so với năm 2019.

Thường xuyên tiến hành rà soát, thống kê người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh để xác định chính xác số người nghiện ma túy thực tế. Phối hợp rà soát, thống kê có biện pháp quản lý chặt số đối tượng nghiện ma túy nặng, đối tượng “ngáo đá”, tâm thần, không để các đối tượng có hành vi gây nguy hại cho xã hội. Tổ chức tốt việc rà soát, lập hồ sơ, ra quyết định và đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc, đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, đưa vào giáo dục tại xã, phường; tăng cường phối hợp vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh và các hình thức cai nghiện khác (tại cộng đồng, gia đình, điều trị thay thế nghiện bằng Methadone). Áp dụng tốt biện pháp quản lý sau cai nghiện đối với những người có nguy cơ tái nghiện cao. Bảo vệ tuyệt đối an toàn Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, không để ma túy thẩm lậu, không để xảy ra trốn cai nghiện và các tiêu cực vi phạm khác.

+ Đối với tội phạm mua bán người: Tập trung triển khai và sơ kết kế hoạch hành động PCTP mua bán người giai đoạn 2016-2020 theo chỉ đạo của Chính phủ và BCĐ tỉnh; trong đó: Thực hiện 100% thông tin liên quan đến tội phạm mua bán người được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý; 100% tuyến, địa bàn trọng điểm mua bán người được các lực lượng chức năng áp dụng biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn; 100% số vụ mua bán người được đưa ra truy tố, xét xử do Viện kiểm sát, Tòa án thụ lý.

4. Tăng cường công tác phối hợp và hợp tác quốc tế về PCTP

- Mở rộng quan hệ phối hợp với các địa phương trong nước và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về PCTP; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc phối hợp PCTP qua biên giới giữa tỉnh Quảng Ninh và Quảng Tây (Trung Quốc) nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao... Thực hiện tốt công tác tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù với các nước đảm bảo phù hợp với yêu cầu công tác PCTP trong tình hình mới.

- Phát huy hiệu quả hoạt động của Văn phòng liên lạc PCTP và ma túy qua biên giới với tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc (Văn phòng BLO). Tích cực tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế trong PCTP, phòng chống ma túy, mua bán người.

5. Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTP các cấp, các ngành; hỗ trợ nguồn lực

- Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ cấp huyện và cấp xã; duy trì nề nếp hoạt động và chế độ giao ban của Ban Chỉ đạo theo quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các thành viên và các đơn vị, địa phương; tham mưu tích cực nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương về công tác PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ trên địa bàn.

- Bố trí, dự toán ngân sách hợp lý hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho các cơ quan, đơn vị, lực lượng PCTP nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao trong tình hình mới.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh: Chủ trì theo dõi đôn đốc thực hiện Chỉ thị sổ,48, Chỉ thị số 46, Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, Kết luận số 05 và Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư và các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về công tác đảm bảo ANTT, PCTP và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ ở các ngành, đoàn thể, địa phương. Tham mưu sơ kết công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội theo Kế hoạch số 5215/KH-UBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh gắn với sơ kết thực hiện Đề án 3 “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội”. Chủ trì tham mưu triển khai hiệu quả Đề án 2 "Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia" và Dự án 04 về “Đấu tranh PCTP xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh, Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với các sở, ban, ngành liên quan trong công tác điều tra xử lý các vụ án, vụ việc liên quan đến người nước ngoài. Xây dựng và ký quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, kinh doanh tài chính trên địa bàn tỉnh.

2. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục PCTP, TNXH trong đoàn viên, hội viên, nhân dân, cán bộ công nhân viên theo chuyên đề phụ trách; vận động đoàn viên, hội viên, công nhân, người lao động và nhân dân tích cực tham gia phong trào PCTP, chấp hành Hiến pháp, pháp luật; Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư”, gắn với đẩy mạnh vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn xã hội, nhất là an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; không mua bán, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ trái phép...Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện công tác PCTP và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để góp phần hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

Chủ trì, tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 1 “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”. Phối hợp ngành Công an, Giáo dục, Nội vụ và các đơn vị liên quan thực hiện tốt Dự án về “Đấu tranh PCTP xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người”; Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số mục tiêu, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trong thanh niên, thiếu niên trên địa bàn tỉnh; nâng cao trách nhiệm trong công tác giáo dục, bảo vệ trẻ em, vận động nhân dân, các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm Luật Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, không để xảy ra các vụ việc bạo hành, ngược đãi, xâm hại quyền và lợi ích của trẻ em.

3. Trung tâm Truyền thông tỉnh; Sở Tư pháp, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện (nhất là trên mạng Internet, các trang mạng xã hội...) để nhân dân chủ động cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, tội phạm; tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Nâng cao chất lượng, thời lượng phát tin bài trên chuyên mục “Phổ biến - giáo dục pháp luật”, “PCTP”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “An ninh - trật tự”... trên truyền hình, phát thanh, báo viết, website và các phương tiện thông tin đại chúng khác của tỉnh và địa phương. Ngành Tư pháp chỉ đạo thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý và theo dõi hướng dẫn thi hành pháp luật; có kế hoạch nâng cao chất lượng mô hình hoạt động của tổ hòa giải và hòa giải viên hỗ trợ phòng ngừa tội phạm, vi phạm.

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiệu quả Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet” trong Chiến lược quốc gia PCTP của Chính phủ giai đoạn 2016 - 2025. Đặc biệt chú trọng phòng ngừa các hoạt động lợi dụng các loại hình thông tin, nhất là hệ thống mạng để đưa tin phản tuyên truyền, vi phạm pháp luật...; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện tốt chức năng thường trực quản lý nhà nước về công tác phòng, chống TNXH, cai nghiện ma túy, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. Tổ chức tổng kết Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh. Tổng kết Chương trình phòng chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 1502/KH-UBND ngày 24/3/2015 của UBND tỉnh về về tăng cường công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy. Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 144/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách thực hiện cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Tham mưu với UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 213/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của HĐND tỉnh “về việc hỗ trợ kinh phí nâng cao chất lượng công tác PCTP và TNXH giai đoạn 2015- 2020”. Chủ trì tăng cường hoạt động xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm và nâng cao chất lượng của các Đội công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp chặt chẽ với Ngành Y tế trong triển khai thực hiện Thông tư số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/7/2015 của Liên ngành Y tế - Lao động - Công an quy định về “Thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy” đảm bảo theo đúng quy định.

5. Sở Giáo dục - Đào tạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020” và Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên”. Tham mưu triển khai có hiệu quả Quyết định số 1229/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”. Tăng cường chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh - trật tự trong các cơ sở giáo dục; kiên quyết không để xảy ra tình trạng bạo lực học đường và các hành vi có tính bạo lực, gây phản cảm, bức xúc trong phụ huynh và dư luận; phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi gây gổ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, vi phạm ATGT, sử dụng “bóng cười”, ma túy tổng hợp; truy cập các trang mạng xã hội phản động, đồi trụy; mua bán, sử dụng trái phép pháo nổ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, hung khí nguy hiểm...Có các giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

6. Sở Y tế: Tổ chức thực hiện Đề án 15 “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế”. Chủ trì phối hợp ngành Công an, Lao động - TBXH tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tân dược vi phạm pháp luật (thuốc giả, thuốc không đảm bảo phẩm cấp...); tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/7/2015 của Liên ngành Y tế - Lao động - Công an quy định về thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy; chủ trì, phối hợp các ngành Lao động, Công an tham mưu UBND tỉnh kiến nghị, sửa đổi Thông tư số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BC cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Làm tốt chức năng Cơ quan thường trực tham mưu chỉ đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai kế hoạch nâng công suất và hiệu quả hoạt động điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone cho người nghiện tại các cơ sở điều trị methadone trên địa bàn tỉnh. Tham mưu và thực hiện thường xuyên việc kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

7. Sở Xây dựng: Tổ chức thực hiện Đề án: “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản”. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức ngành xây dựng, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả; hạn chế thấp nhất sai phạm, tội phạm trong lĩnh vực xây dựng. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra tập trung vào các dự án, lĩnh vực có khả năng xảy ra tham nhũng, thất thoát, lãng phí cao. Chủ động có kế hoạch phòng ngừa và phòng, chống các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt; đảm bảo sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí. Phối hợp Công an tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tiêu chí số 19 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, phục vụ phòng ngừa tội phạm, vi phạm nảy sinh trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chỉ đạo Chi cục kiểm lâm phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng; phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ động phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường; nhất là xử lý chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường, vi phạm về an toàn thực phẩm, sử dụng hóa chất độc hại trong trồng trọt, chất cấm trong chăn nuôi, ngăn ngừa tình trạng khai thác trái phép tài nguyên, khoáng sản, than, cát, sỏi, đất,...; Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, nhất là thẩm định các chỉ tiêu môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường, các đề án, dự án bảo vệ môi trường; thường xuyên kiểm tra việc bảo vệ môi trường của các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền. Tổ chức thu thập, quản lý, thống kê, lưu trữ và cung cấp dữ liệu về môi trường; xây dựng, cập nhật, duy trì, vận hành hệ thống thông tin, tư liệu, cơ sở dữ liệu môi trường trên địa bàn tỉnh; xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường; tổ chức đánh giá, dự báo và cung cấp thông tin về ảnh hưởng của ô nhiễm và suy thoái môi trường đến con người, sinh vật; tổng hợp và công bố thông tin về môi trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Chủ động nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về môi trường đối với người dân, doanh nghiệp...

10. Sở Công Thương: Chủ trì phối hợp các ngành liên quan tổ chức thực hiện tốt Đề án “Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm”. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật khác, nhất là phòng ngừa phát hiện các vi phạm, sai phạm trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Tập trung phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, bình ổn thị trường; không để hành vi thao túng, làm nhiễu loạn thị trường, nhất là những dịp lễ, tết. Chỉ đạo phối hợp với các ngành liên quan (Công an, Hải quan, Y tế, Nông nghiệp) tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp, y tế và đấu tranh chống tội phạm liên quan đến lĩnh vực này.

11. Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về ATGT; hạn chế thấp nhất số vụ vi phạm pháp luật về trật tự ATGT phải khởi tố, truy tố, xét xử. Tăng cường phối hợp rà soát, đề xuất khắc phục kịp thời các điểm mất an toàn giao thông; khảo sát đề xuất lắp đặt hệ thống cảnh báo, đèn tín hiệu giao thông, hệ thống đèn chiếu sáng, lắp đặt camera giám sát giao thông tại các nút giao phức tạp trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác quản lý trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Phối hợp lực lượng Công an kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực bến, bãi, các tuyến giao thông trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động giao thông vận tải để phạm tội và các loại tội phạm hoạt động trên tuyến. Duy trì số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông, vi phạm, tội phạm trên các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh.

12. Sở Giao thông vận tải: Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải”. Tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư, xây dựng hạ tầng giao thông, vận tải; làm tốt công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông. Khai thác hiệu quả dữ liệu xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông để bảo đảm không cấp giấy phép lái xe cho lái xe trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe. Tăng cường quản lý công tác đào tạo, cấp giấy phép điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa; Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực trong công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa.

Tăng cường kiểm đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, trước hết là các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô và đường thủy nội địa để xảy ra nhiều vi phạm trật tự an toàn giao thông và xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng; phối hợp với chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ các phương tiện thủy nội địa và các bến thủy nội địa; kiên quyết đình chỉ bến, phương tiện chưa đáp ứng đầy đủ quy định về an toàn khi tham gia hoạt động vận tải.

Tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện, không để xảy ra vi phạm về kích thước thành, thùng xe. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để xử lý chủ xe, lái xe có các hành vi vi phạm về tốc độ, hành trình, công bố doanh nghiệp có nhiều xe vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

13. Thanh tra tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa các sai phạm, tiêu cực trong thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế. Tập trung chỉ đạo thanh tra làm rõ, đề xuất xử lý nghiêm những vụ việc tham nhũng, nhất là những vụ nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

14. Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Thực hiện tốt công tác phối hợp trong lĩnh vực thi hành án dân sự; nhất là giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật thi hành án dân sự, quản lý thi hành án hành chính, đôn đốc thi hành án hành chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thi hành án dân sự, quản lý thi hành án hành chính, đôn đốc thi hành án hành chính theo quy định của pháp luật. Thường xuyên rà soát khắc phục những hạn chế, vi phạm, thiếu sót trong công tác thi hành án dân sự; Kiểm soát chặt chẽ số vụ việc thụ lý thi hành, kết quả thi hành án dân sự, đảm bảo chính xác, thực chất về số việc có điều kiện thi hành và số việc chưa có điều kiện thi hành. Khẩn trương giải quyết, dứt điểm các hồ sơ đủ điều kiện thi hành; không để xảy ra khiếu kiện trong hoạt động thi hành án...

15. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp các ban, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục PCTP cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Huy động lực lượng phối hợp triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự khi có yêu cầu. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình cụm địa bàn liên kết an toàn về quốc phòng, an ninh.

16. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm ở khu vực biên giới, tuyến biển, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, mua bán người. Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân khu vực biên giới, biển đảo tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải và nâng cao cảnh giác đấu tranh chống "Diễn biến hòa bình" của các thế lực, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên khu vực biên giới. Phát động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh chống các loại tội phạm, bài trừ TNXH, văn hóa phẩm độc hại, xây dựng cơ quan, đơn vị, cụm dân cư, bản làng gia đình an toàn, đoàn kết, xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư khu biên giới... Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng tổ chức thực hiện Đề án 06 “Tăng cường hiệu quả công tác phối hợp PCTP ở khu vực biên giới, trên biển”.

17. Cục Hải quan tỉnh: Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại khu vực cửa khẩu, cảng biển; nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hoá trái phép qua biên giới; làm tốt công tác phòng, chống ma túy, kiểm soát các loại tiền chất, chất hướng thần, chất gây nghiện tại các khu vực cửa khẩu, tuyến biển, tuyến hàng không trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các ngành Công an, Công thương, Thuế... tổ chức thực hiện Đề án 7 “ Phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp PCTP trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hành vi chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp”; Đề án 8 “Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm”.

18. Cục Quản lý thị trường tỉnh: Thực hiện tốt chức năng đấu tranh phòng chống vi phạm trong hoạt động kinh doanh thương mại; tăng cường quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh; chủ động nắm, dự báo tình hình, tham mưu mở các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát, phòng, chống các hành vi buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh; chống các vi phạm về giá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

19. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh: Tăng cường thực hành quyền công tố và kiểm sát việc thụ lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, Nâng cao chất lượng giải quyết việc truy tố, xét xử các vụ án, không để xảy ra kết án oan, sai, bỏ lọt tội phạm; hạn chế thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của cơ quan tư pháp. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng để nhanh chóng đưa ra xét xử các vụ án nghiêm trọng, án điểm phục vụ yêu cầu chính trị địa phương và răn đe, phòng ngừa tội phạm chung. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Thuế, Kiểm lâm, Thanh tra, Quản lý thị trường tỉnh thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

20. Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Thường trực Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ của tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh dự toán kinh phí hỗ trợ công tác PCTP, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, phòng chống TNXH và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ; công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp trọng điểm về an ninh trật tự, công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm trong thanh, thiếu niên; cân đối ngân sách bổ sung của tỉnh đảm bảo các hoạt động trên trong năm 2020; đồng thời phối hợp giám sát việc quản lý sử dụng kinh phí đúng quy định, đạt hiệu quả.

21. Các sở, ngành thành viên khác của BCĐ tỉnh tập trung chỉ đạo quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về PCTP, TNXH. Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, PCTP, tệ nạn cho cán bộ, đảng viên tại cơ quan, đơn vị mình. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương theo quy định; có giải pháp khắc phục những sơ hở trong địa bàn, lĩnh vực ngành phụ trách.

22. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ tình hình thực tế địa phương và kế hoạch của UBND tỉnh để nghiên cứu, xây dựng kế hoạch chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp công tác PCTP năm 2020. Đồng thời, đưa nội dung nhiệm vụ công tác PCTP vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và là tiêu chí để đánh giá hiệu quả, chất lượng hoạt động của cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, đoàn thể, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Định kỳ báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường trực Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ của tỉnh (Công an tỉnh) để chỉ đạo.

2. Giao Công an tỉnh giúp UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này và tham mưu có kế hoạch kiểm tra tại các ngành, địa phương trọng điểm; thực hiện chế độ báo cáo với các Bộ, ngành, Ban Chỉ đạo Trung ương và Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an, BCĐ 138/CP;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, P4;
- Các thành viên BCĐ PCTP, TNXH và XDPTTDBVANTQ tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- V0, V2, NC;
- Lưu: NC, VT.
10 bản, KH 01

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khắng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản