326534

Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2016 thực hiện Quyết định 291-QĐ/TU về Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020

326534
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2016 thực hiện Quyết định 291-QĐ/TU về Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020

Số hiệu: 125/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 22/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 125/KH-UBND
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa
Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 22/08/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 08 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 291-QĐ/TU NGÀY 27/5/2016 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XVIII VỀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Ngày 27 tháng 5 năm 2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020 tại Quyết định số 291-QĐ/TU. Để tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích:

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao, lao động lành nghề cho các tỉnh, thành phố trong cả nước và xuất khẩu lao động; phấn đấu đến năm 2020 trình độ nhân lực của tỉnh đạt khá so với các tỉnh, thành phố trong cả nước, đưa năng suất lao động của tỉnh bằng và vượt mức bình quân chung của cả nước.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định thời gian hoàn thành của từng nội dung nhiệm vụ cho các cấp, các ngành, các cơ sở đào tạo trong việc tổ chức thực hiện Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020.

2. Yêu cầu:

- Nâng cao nhận thức, xác định cụ thể trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ sở đào tạo, các đơn vị có sử dụng lao động trong việc thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động xã hội của tỉnh.

- Các cấp, các ngành, các cơ sở đào tạo, các đơn vị có sử dụng lao động tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện thắng lợi Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lp nhân dân về công tác đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

2. Tập trung nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo cho các cơ sở đào tạo; lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh để tập trung đào tạo.

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tập trung đào tạo, thu hút đội ngũ chuyên gia đầu ngành, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

4. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khởi sự, quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ doanh nhân, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.

5. Tập trung đào tạo nghề phục vụ tái cơ cấu kinh tế của tỉnh, phục vụ xuất khẩu lao động.

6. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

7. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

(Chi tiết các nhiệm vụ cụ thể có Phụ lục kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Quyết định số 291-QĐ/TU ngày 27/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và các cơ sở đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thcủa ngành, địa phương, đơn vị mình và phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch; định kỳ, trước ngày 15/11 hàng năm, báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện Kế hoạch gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh,

2. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và các cơ sở đào tạo, Chtịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, có trách nhiệm phối hợp, thực hiện các nhiệm vụ do các cơ quan, đơn vị khác chủ trì nhưng có nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành, địa phương, đơn vị mình nhằm hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ sở đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp tình hình triển khai, kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- TTr Tnh ủy, TTr HĐND tnh (đ b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
VP Tnh ủy, VP Đoàn ĐBQH, VP HĐND tnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ sở đào tạo trong tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 125/KH-UBND ngày 22 tháng 08 năm 2016 của UBND tnh Thanh Hóa)

STT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm của nhiệm vụ

Thời gian hoàn thành

I.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực

 

 

 

 

1

Xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về Chương trình Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Quý III/2016

II.

Nâng cao năng lực đào tạo cho các cơ sở đào tạo

 

 

 

 

1

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, giáo viên đạt chuẩn theo quy định giai đoạn 2016-2020

Các cơ sở đào tạo

Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan

Quyết định của Hiệu trưởng

Quý III/2016

2

Rà soát, đánh giá lại năng lực đào tạo của các cơ sở đào tạo nghề, xác định những ngành nghề có li thế cạnh tranh, tập trung xây dựng thành các ngành đào tạo chất lượng cao, đạt chuẩn quốc gia và khu vc.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các sở, ngành và các đơn vị có liên quan

Báo cáo rà soát, đánh giá, đề xuất phương án

Quý IV/2016

3

Rà soát, đánh giá lại năng lực đào tạo của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; đề xuất, kiến nghị các chuyên ngành cần mở rộng quy mô, các chuyên ngành cn duy trì quy mô, các chuyên ngành giảm quy mô, các chuyên ngành không đào tạo trong giai đoạn tới

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ngành, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các đơn vị có liên quan

Báo cáo rà soát, đánh giá; đề xuất, kiến nghị

Quý IV/2016

4

Đ án xây dựng các khoa, ngành, đào tạo chất lượng cao tại Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trường Đại học Hồng Đức; Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan

Quyết định của Hiệu trưởng

Quý IV/2016

5

Thực hiện kiểm định chất lượng đào tạo và công bố công khai kết quả kiểm định chất lượng đào tạo

Các cơ sở đào tạo

Các trung tâm đánh giá, kiểm định chất lượng đào tạo; các sở ngành, đơn vị có liên quan

Báo cáo đánh giá, kiểm định chất lượng

2016 - 2020

6

Đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở đào tạo, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ sở đào tạo; các sở ngành có liên quan

Quyết định đầu tư các dự án

2016 - 2020

III.

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo, thu hút đội ngũ chuyên gia đầu ngành

 

 

 

 

1

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 tỉnh Thanh Hóa

Sở Nội vụ

Các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Quý III/2016

2

Quy định về việc hỗ trợ kinh phí đi với cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng thay thế Quyết định số 746/2006/QĐ-UBND ngày 20/3/2006 của UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan

Quyết định của UBND tỉnh

Quý III/2016

3

Chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y Hà Nội.

Sở Tài chính

Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Quý III/2016

4

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia đầu ngành tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2020

Sở Nội vụ

Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Quý III/2017

5

Chính sách thu hút đội ngũ chuyên gia đầu ngành về công tác tại tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2020

Sở Nội vụ

Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan

Quyết định của UBND tỉnh

Quý III/2017

IV.

Nâng cao chất lượng đội ngũ doanh nhân

 

 

 

 

1

Đề án phát triển doanh nghiệp đầu năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Quý III/2016

2

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân giai đoạn 2016 - 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

VCCI Thanh Hóa, các Hiệp hội doanh nghiệp

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Quý III/2016

V.

Đào tạo nghề phục vụ tái cơ cấu kinh tế của tỉnh, phục vụ xuất khẩu lao động

 

 

 

 

1

Kế hoạch đào tạo nghề phục vụ tái cơ cấu kinh tế tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Quý III/2016

2

Kế hoạch đào tạo nhân lực phục vụ xuất khẩu lao động (hàng năm)

Thường trực Ban Chỉ đạo xuất khẩu lao động cấp tỉnh, huyện

Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động, các đơn vị có liên quan

Quyết định của Trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện

2016- 2020

3

Xây dựng kế hoạchtổ chức học tập, bi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tác phong làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật cho người lao động

Các cơ quan, đơn vị có sử dụng lao động

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, các cơ sở đào tạo

Quyết định của thủ trưởng cơ quan, đơn vị

2016- 2020

VI.

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực

 

 

 

 

1

Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Quý III/2016

2

Rà soát, sp xếp lại lao động theo từng vị trí việc làm, đảm bảo phù hợp với chuyên ngành đào tạo và năng lực thực tế của người lao động nhm nâng cao hiệu quả công việc

Các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quyết định của thủ trưởng cơ quan, đơn vị

2016 - 2020

VII.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đào tạo và sử dụng nhân lực

 

 

 

 

1

Đề án phát huy giá trị truyền thống của con người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu CNH-HĐHhội nhập quốc tế

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Quý IV/2016

2

Chính sách khuyến khích liên kết đào tạo giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các sở, ngành và các đơn vị liên quan

Quyết định của UBND tỉnh

Quý IV/2016

3

Rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở đào tạo được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, đề xuất chuyển đổi mô hình quản lý sử dụng theo hình thức đối tác công tư đi với các cơ sở đào tạo sử dụng không hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được đầu tư, mua sm

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (đối với các cơ sở đào tạo nghề); Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp)

Các cơ sở đào tạo; các sở ngành có liên quan

Báo cáo đánh giá, đề xuất kiến nghị

Quý IV/2016

4

Rà soát, sắp xếp và nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm dịch vụ việc làm

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các sở, ngành và các đơn vị liên quan

Báo cáo rà soát, đề xuất phương án

Quý IV/2016

5

Thực hiện sáp nhập Trung tâm dạy nghề với Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghnghiệp - Giáo dục thường xuyên

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Quý IV/2017

6

Xây dựng quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Sở Giáo dục và Đào tạo

SLao động, Thương binh và Xã hội, các sở ngành, đơn vị có liên quan

Quyết định của Chtịch UBND tỉnh

Quý IV/2017

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản