258751

Kế hoạch 1082/KH-BGDĐT-TWĐTN năm 2014 phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho thanh thiếu niên trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành

258751
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 1082/KH-BGDĐT-TWĐTN năm 2014 phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho thanh thiếu niên trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1082/KH-BGDĐT-TWĐTN Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Mạnh Dũng
Ngày ban hành: 27/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1082/KH-BGDĐT-TWĐTN
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Nguyễn Mạnh Dũng
Ngày ban hành: 27/11/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1082/KH-BGDĐT-TWĐTN

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014

 

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG, KHAI THÁC THÔNG TIN TRÊN INTERNET CHO THANH THIẾU NIÊN TRONG TRƯỜNG HỌC

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho thanh thiếu niên trong trường học phục vụ việc nghiên cứu, học tập, giải trí lành mạnh, thiết thực. Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, định hướng cho lực lượng thanh thiếu niên trong trường học khai thác, sử dụng thông tin trên Internet, sử dụng mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác đúng quy định, phục vụ việc nghiên cứu, học tập, giải trí lành mạnh, thiết thực. Hạn chế các tác động tiêu cực đến thanh thiếu niên trong trường học từ các nội dung xấu, không lành mạnh trên Internet.

2. Rà soát, triển khai thực hiện các văn bản pháp lý để quản lý và hoàn thiện mạng lưới báo điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trong ngành Giáo dục và các cấp bộ Đoàn trên Internet, bảo đảm việc cung cấp và sử dụng thông tin trên Internet lành mạnh, hữu ích, đạt hiệu quả cao.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Các hoạt động tuyên truyền

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho lực lượng thanh thiếu niên trong trường học các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng Internet, báo điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet.

- Tăng cường công tác truyền thông, giới thiệu những tấm gương thanh thiếu niên tiêu biểu, điển hình trong trường học trên Internet.

- Phối hợp với các đơn vị thông tin truyền thông, đặc biệt là các cơ quan báo chí điện tử, mạng xã hội và truyền thông khác trên Internet để thông tin kịp thời và đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành Giáo dục và công tác thanh thiếu niên; đồng thời nắm bắt và xử lý kịp thời các thông tin phản hồi để tạo niềm tin đối với thanh thiếu niên trong trường học và toàn xã hội.

2. Các hoạt động giáo dục

- Hướng dẫn việc cung cấp kiến thức, trang bị kỹ năng cho thanh thiếu niên trong trường học thông qua Internet phục vụ việc nghiên cứu, học tập, giải trí lành mạnh, thiết thực thông qua hoạt động của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

- Tổ chức tập huấn khai thác, sử dụng Internet hiệu quả cho các cán bộ, cộng tác viên tham gia hoạt động quản lý, cung cấp một số nội dung cập nhật cho website của các cơ sở giáo dục, cơ sở Đoàn.

- Tổ chức các hoạt động thông qua các website, diễn đàn trên mạng Internet nhằm nâng cao nhận thức, phản bác những thông tin sai trái, tiêu cực, độc hại trên Internet; khai thác, sử dụng Internet một cách hiệu quả, thiết thực; nghiên cứu tham mưu phương thức giáo dục, tập hợp thanh thiếu niên trong trường học thông qua Internet phù hợp với tình hình mới.

3. Công tác bồi dưỡng đội ngũ

- Xây dựng đội ngũ cộng tác viên tích cực, nòng cốt tại các cơ sở giáo dục, cơ sở Đoàn trên cả nước để nắm bắt và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; đồng thời định hướng thông tin, dư luận trong các nhóm đối tượng quản lý.

- Phát huy năng lực đội ngũ cán bộ quản lý website của các cơ sở giáo dục, cơ sở Đoàn nhằm đáp ứng tốt về chuyên môn, nghiệp vụ, vững vàng về tư tưởng chính trị, đảm bảo an ninh mạng và an toàn thông tin.

4. Công tác giám sát, kiểm tra

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra website của các đơn vị thuộc ngành Giáo dục và các cấp bộ Đoàn; đảm bảo việc cung cấp thông tin, kiến thức cho thanh thiếu niên trong trường học trên Internet đúng quy định, hữu ích.

- Thường xuyên cập nhật, tổng hợp thông tin trên các trang website có nội dung liên quan đến ngành Giáo dục, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên; tình hình phát triển, sử dụng website, blog, diễn đàn của các tổ chức, đơn vị thuộc ngành Giáo dục và các cấp bộ Đoàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

1.1. Vụ Công tác học sinh, sinh viên

- Là đơn vị đầu mối, rà soát, đề xuất ban hành các văn bản chỉ đạo; chủ trì việc hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai kế hoạch này.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các cơ quan hữu quan để nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình tư tưởng của thanh thiếu niên trong trường học thông qua các website, diễn đàn và các trang mạng xã hội. Đề xuất các biện pháp tuyên truyền, định hướng về tư tưởng chính trị cho thanh thiếu niên trong trường học thông qua mạng Internet.

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan hữu quan xây dựng đội ngũ cộng tác viên nòng cốt; đề xuất giải pháp tập hợp thanh thiếu niên trong trường học thông qua Internet phù hợp với tình hình mới.

- Nghiên cứu đề xuất xây dựng website với nội dung chuyên sâu về các hoạt động của thanh thiếu niên trong trường học; tăng cường đăng tải, tuyên truyền các tấm gương tiêu biểu, xuất sắc để nhân rộng toàn xã hội. Đồng thời, chủ trì tham mưu, đề xuất xử lý các vi phạm về khai thác và sử dụng thông tin trên mạng Internet liên quan đến thanh thiếu niên trong trường học.

- Chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin dự toán kinh phí hàng năm để triển khai các nội dung của kế hoạch.

1.2. Cục Công nghệ thông tin

- Rà soát, đề xuất ban hành các văn bản có tính pháp quy về xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống và nội dung các website ngành Giáo dục.

- Chủ trì việc hướng dẫn, kiểm tra và xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý các website của các cơ sở giáo dục.

- Tham mưu đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin; xây dựng chiến lược quản lý tài nguyên, quản lý tên miền, bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin của ngành Giáo dục.

- Phối hợp với Vụ Công tác học sinh, sinh viên dự toán kinh phí hàng năm để triển khai các nội dung của kế hoạch.

1.3. Văn phòng Bộ

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị thông tin truyền thông, đặc biệt là các cơ quan báo chí điện tử, mạng xã hội và truyền thông khác trên Internet để thông tin kịp thời và đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và ngành Giáo dục đến thanh thiếu niên trong trường học.

- Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch về tăng cường quản lý mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet.

1.4. Báo Giáo dục và Thời đại

- Tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và ngành Giáo dục; tuyên truyền biểu dương các điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục. Định hướng dư luận, đấu tranh chống lại các thông tin sai trái, phản động, độc hại trên Internet.

- Phối hợp với hệ thống báo chí của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức các cuộc thi hữu ích trên Internet.

- Tổ chức thăm dò dư luận xã hội và đề xuất với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và đăng tải kết quả thăm dò dư luận xã hội về giáo dục, nhà giáo, đời sống học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh, sinh viên.

- Phát hiện những thông tin độc hại, trái với định hướng phát triển giáo dục, đào tạo của Đảng và Nhà nước; đề xuất hướng giải quyết với các đơn vị chức năng.

1.5. Các sở giáo dục và đào tạo

- Phối hợp với các tỉnh, thành đoàn ban hành kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho thanh thiếu niên trong trường học.

- Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện với hình thức phù hợp.

1.6. Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Thủ trưởng các cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm ban hành kế hoạch cụ thể và chỉ đạo, triển khai đối với thanh thiếu niên trong trường học.

Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở đào tạo, các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) theo định kỳ 6 tháng (trước ngày 30 tháng 6) và 1 năm (trước ngày 31 tháng 12).

2. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

2.1. Các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn

* Ban Thanh niên trường học, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn

- Ban Thanh niên trường học chủ trì cùng với Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn phối hợp với các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn, các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị khác liên quan kịp thời nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của thanh thiếu niên trong trường học thông qua mạng Internet, trên các website, diễn đàn, mạng xã hội. Tham mưu, đề xuất các biện pháp tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh thiếu niên thông qua mạng Internet.

- Tiếp tục củng cố, tăng cường hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh thiếu niên; đề xuất giải pháp tập hợp thanh thiếu niên trong trường học thông qua Internet phù hợp với tình hình mới.

- Chủ trì tham mưu, đề xuất xử lý các vi phạm (nếu có) về khai thác và sử dụng thông tin trên mạng Internet đối với các đơn vị báo chí thuộc Trung ương Đoàn có nội dung liên quan đến thanh thiếu niên trong trường học.

* Văn phòng Trung ương Đoàn: Tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn phương án kinh phí để triển khai kế hoạch và tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho thanh thiếu niên trong trường học.

* Các ban, đơn vị khác thuộc khối phong trào Trung ương Đoàn

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho đoàn viên, thanh thiếu niên trong trường học.

* Các đơn vị báo chí thuộc Trung ương Đoàn

- Tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng tôn chỉ mục đích; tích cực phản biện xã hội, đấu tranh chống lại các thông tin sai trái, phản động, độc hại trên Internet.

- Tăng cường tuyên truyền về các tấm gương người tốt, việc tốt trong xã hội; các tấm gương đoàn viên, thanh thiếu niên tiêu biểu, xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

- Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu niên thông qua báo chí.

- Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện các nội dung được phân công.

2.2. Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương

Chỉ đạo Hội Sinh viên, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho thanh thiếu niên trong các trường trên địa bàn; tăng cường phản biện xã hội, đấu tranh chống lại các thông tin sai trái, phản động, độc hại trên Internet.

2.3. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc

- Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho thanh thiếu niên trong trường học.

- Ban Thường vụ các Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp này.

- Xây dựng báo cáo đánh giá định kỳ 6 tháng (trước ngày 30 tháng 6) và 1 năm (trước ngày 31 tháng 12) gửi về Trung ương Đoàn (qua Ban Thanh niên trường học, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn).

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (qua Ban Thanh niên trường học, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn) để phối hợp giải quyết.

 

TM. BAN BÍ THƯ
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Mạnh Dũng

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW Đảng, Ban Tuyên giáo TW, Ban Dân vận TW (để b/c);
- UBTW MTTQ Việt Nam;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ GDĐT;
- Ban Bí thư TW Đoàn;
- Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT;
- Các ĐH, HV, trường ĐH, CĐ, TCCN;
- Các Sở GD&ĐT;
- Các Ban, đơn vị thuộc TW Đoàn;
- Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc;
- Lưu:
+ Trung ương Đoàn: VP, BTG;
+ Bộ GDĐT: VP, VP BCS, Vụ CTHSSV.

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản