381015

Kế hoạch 100/KH-UBND về kiểm tra cải cách hành chính năm 2018 do thành phố Hà Nội ban hành

381015
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 100/KH-UBND về kiểm tra cải cách hành chính năm 2018 do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 100/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 02/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 100/KH-UBND
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội
Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 02/05/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/KH-UBND

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018

Thực hiện Quyết định số 8956/-UBND ngày 28/12/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của thành phố Hà Nội, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch Kiểm tra CCHC năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Đôn đốc, hướng dẫn, chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố về tiến độ, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc: Kế hoạch CCHC năm 2018; Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 26/2/2018 về Triển khai thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 14/3/2018 về Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2018; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 16/4/2018 về Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2018 của Chủ tịch UBND Thành phố.

- Đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, hạn chế, nguyên nhân và những khó khăn, vướng mắc của các địa phương, đơn vị trong tổ chức thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác CCHC, qua đó xác định những vấn đề cần tập trung chỉ đạo hoặc bổ sung, điều chỉnh trong thời gian tiếp theo.

2. Yêu cầu

- Hoạt động kiểm tra đảm bảo đúng pháp luật, chính xác, khách quan và trung thực; không làm cản trở hoạt động chuyên môn bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng được kiểm tra.

- Hình thức kiểm tra linh hoạt, cách thức tổ chức đoàn kiểm tra cơ động, gọn nhẹ; nội dung kiểm tra bám sát vào các nhiệm vụ theo các Kế hoạch, Chỉ thị của UBND Thành phố.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung kiểm tra

a) Việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2018 của cơ quan, đơn vị.

b) Việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Thành phố giao tại Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24/8/2016 của UBND Thành phố về công tác CCHC giai đoạn 2016 - 2020.

c) Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 26/02/2018 của UBND Thành phố về “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”.

d) Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 14/3/2018 của UBND Thành phố về cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2018.

e) Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 16/4/2018 về Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2018.

2. Hình thức kiểm tra

a) Kiểm tra có báo trước: Đoàn kiểm tra làm việc 1 lần theo lịch báo trước tại trụ sở cơ quan, đơn vị đối với các nội dung tại tiết a, b, c mục 1 phần II của Kế hoạch này.

b) Kiểm tra đột xuất không báo trước: Đoàn kiểm tra kiểm tra đột xuất nhiều lần tại trụ sở cơ quan, đơn vị; các địa điểm giải quyết thủ tục hành chính, địa điểm tiếp công dân; các phòng, ban, bộ phận, đơn vị trực thuộc của đơn vị được kiểm tra đối với nội dung tại tiết d, e mục 1 phần II của Kế hoạch này.

3. Thời gian kiểm tra: Từ tháng 5/2018 đến 30/12/2018.

4. Đối tượng kiểm tra

a) Đối với hình thức kiểm tra có báo trước, Đoàn Kiểm tra của Thành phố dự kiến kiểm tra tại các đơn vị sau:

- Sở, ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Du lịch; Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Hà Nội.

- UBND quận, huyện: Tây Hồ, Phú Xuyên, Sóc Sơn, Đông Anh.

- Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Thành phố: Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch; BQL Dự án đường sắt đô thị; BQL DA ĐTXD công trình dân dụng và CN; BQL DA ĐTXD công trình giao thông; BQL DA ĐTXD các công trình NN& PTNT; BQL DA ĐTXD các công trình văn hóa; BQL DA ĐTXD cấp nước, thoát nước và môi trường...

Đoàn kiểm tra thông báo lịch kiểm tra cụ thể đối với từng đơn vị; Căn cứ điều kiện cụ thể, Đoàn kiểm tra của Thành phố điều chỉnh hoặc bổ sung các đơn vị được kiểm tra với hình thức kiểm tra có báo trước.

b) Đối với hình thức kiểm tra đột xuất không báo trước: Các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố; các đơn vị, bộ phận trực thuộc Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị sự nghiệp; các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc trên địa bàn Thành phố.

Căn cứ điều kiện cụ thể, Đoàn kiểm tra của Thành phố tiến hành kiểm tra 1 lần hoặc nhiều lần đối với các cơ quan, đơn vị, bộ phận được kiểm tra đột xuất không báo trước.

5. Kinh phí

Kinh phí hoạt động của Đoàn kiểm tra được đảm bảo từ nguồn ngân sách của UBND Thành phố bố trí cho hoạt động của Sở Nội vụ năm 2018. Việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch này áp dụng các quy định tại Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính và các văn bản có liên quan khác.

III. T CHỨC THC HIỆN

1. Giao Sở Nội vụ là cơ quan thường trực Kế hoạch Kiểm tra

- Giám đốc Sở Nội vụ quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra công tác CCHC của Thành phố, gồm đại diện: Sở Nội vụ, Văn phòng UBND Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn kiểm tra. Tùy theo nội dung kiểm tra, đối tượng kiểm tra, thời gian kiểm tra để tổ chức Đoàn hoặc chia các Tổ kiểm tra phù hợp.

- Tổ chức thực hiện kiểm tra theo các nội dung của Kế hoạch này.

- Tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả kiểm tra vào cuối năm 2018. Trong trường hợp cần thiết, Đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo, tham mưu UBND Thành phố xử lý, chấn chỉnh kịp thời các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và các cá nhân trong thực thi công vụ.

2. Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Thành phố

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; chủ động thực hiện kiểm tra, chú trọng hình thức kiểm tra đột xuất không báo trước.

- Báo cáo công tác kiểm tra CCHC của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố lồng ghép trong Báo cáo công tác CCHC hàng quý và cuối năm.

3. Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra

- Đối với hình thức kiểm tra có báo trước, xây dựng báo cáo gửi Đoàn Kiểm tra trước ngày kiểm tra 3 ngày; bố trí lãnh đạo và công chức có liên quan làm việc trực tiếp với Đoàn Kiểm tra.

- Báo cáo, cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin, tài liệu, nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

- Tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các cơ quan hành chính Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại Thành phố;
- VPUBTP: CVP, PCVP P.C.Công; Các phòng: NC, TKBT, HCTC, KSTTHC;
- Lưu: VT, NC(B), SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản