301839

Kế hoạch 07/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

301839
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 07/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 07/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 12/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 07/KH-UBND
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 12/01/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHONG TRÀO TOÀN DÂN THAM GIA BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh th, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới (sau đây gọi là Chỉ thị số 01) và Hướng dẫn số 7210/HD-BQP ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Bộ Quốc phòng về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ngành, các lực lượng và toàn dân, tạo ra phong trào sâu rộng trong tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quc gia, xây dựng khu vực biên giới, vùng bin của tỉnh hòa bình, n định, hữu nghị, hợp tác và ngày càng phát triển.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện các địa phương, đơn vị cần vận dụng linh hoạt, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung; phát huy ti đa vai trò trách nhiệm của các tập thể, hộ gia đình và cá nhân trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng bin, đảo.

3. Xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với tình hình thực tiễn địa bàn, địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí; không phô trương, hình thức.

II. NỘI DUNG

1. Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quc gia” trên địa bàn hai tuyến biên giới của tỉnh.

2. Hàng năm, UBND tỉnh bố trí một phần ngân sách địa phương đảm bảo cho các hoạt động của phong trào quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

3. Định kỳ 02 năm một lần tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ nòng cốt của phong trào và tổ chức các hoạt động trao đổi, học hỏi kinh nghiệm.

4. Định kỳ 05 năm một lần tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị ở cấp tỉnh và tổ chức tổng kết khi có chỉ đạo của trên.

- Các xã, thị trấn biên giới, bờ biển: Hàng năm tiến hành sơ kết một lần vào dịp “Ngày Biên phòng toàn dân” 03/3 hàng năm.

- Khen thưởng và đề nghị các cấp khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng.

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các địa phương có liên quan kết nghĩa các đơn vị BĐBP tỉnh, có các hoạt động thiết thực, cụ thể, hiệu quả góp phần xây dựng khu vực biên gii, bờ biển của tỉnh ngày càng vững mạnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ủy ban MTTQ VN tỉnh

- Căn cứ vào kế hoạch này và kế hoạch, hướng dẫn của trên chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; các Sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn nội dung, phương pháp xây dựng phong trào và các mô hình tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, vùng biển của tỉnh ngày càng ổn định.

- Chủ trì, phối hợp xây dựng các mô hình nhân dân tự quản trên địa bàn biên giới, vùng biển. Chỉ đạo MTTQ VN xã, thị trấn biên giới, bờ biển tổ chức ký bản cam kết đối với tập thể, hộ gia đình, cá nhân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ nòng cốt của phong trào; tổ chức các hoạt động giao lưu, nhân rộng mô hình tại địa phương.

- Chủ trì phối hp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các Sở, ban ngành có liên quan định kỳ hàng quý ra bản tin thông báo tình hình có liên quan, làm cơ sở cho công tác tuyên truyền, vận động nhân dân.

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị liên quan phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyn lãnh th, an ninh biên giới quốc gia; tổ chức các hoạt động tuyên truyn cho các tầng lp nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới, bờ biển nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng, quản lý, tham gia bảo vệ chủ quyn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

2. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

- Là cơ quan Thường trực giúp UBND tỉnh triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị; định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và những vấn đề vướng mắc, phát sinh, đề xuất biện pháp giải quyết.

- Căn cứ vào Kế hoạch này và Hướng dẫn số 7210/HD-BQP ngày 13/8/2015 của Bộ Quốc phòng để hướng dẫn các địa phương, đơn vị trin khai quán triệt thực hiện có hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc, điều kiện, đối tượng và chính sách theo quy định.

- Đề xuất UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí để đảm bảo cho các hoạt động của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh th, an ninh biên giới quốc gia và sơ kết ngày Biên phòng toàn dân ở các huyện, thị xã; các xã, thị trấn biên giới, bờ biển.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh và các ban, ngành liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và những vấn đề vướng mc, phát sinh, đề xuất biện pháp giải quyết;

- Tham mưu cho UBND tỉnh tiến hành sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm phong trào trên địa bàn; tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng cho các đối tượng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh khu vực biên giới;

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng, bổ sung quy chế phối hp trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở khu vực biên giới, vùng biển.

- Phối hợp với Công an tỉnh để kết hợp nội dung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trong xây dựng “Ttự quản an ninh trật t” tại các thôn... (cấp thôn) ở các xã biên giới.

- Chỉ đạo các đồn Biên phòng ký kết, bổ sung chương trình phối hợp hoạt động với MTTQ VN xã, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội, các cơ quan, ban, ngành cấp xã (huyện) có liên quan; tham mưu cho UBND xã, thị trấn biên giới, bờ bin xác định vnội dung, yêu cu, phạm vi, trách nhiệm, quyn hạn cho từng đối tượng, sát với tình hình, đặc đim của địa phương; bsung quy chế phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền với đồn Biên phòng; tổng hợp đề xuất UBND huyện ra quyết định khen thưởng cho các đi tượng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng bin.

- Đnh kỳ 01 năm một lần, các đồn Biên phòng phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu cho UBND huyện, thị xã; xã, thị trấn biên giới, bờ bin tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các đối tượng tham gia về kiến thức pháp luật, quy định, thủ tục, quy trình liên quan đến việc thực hiện các nội dung quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ tài nguyên, môi trường, lợi ích quốc gia theo quy định của pháp luật, các điều ước và thỏa thuận quốc tế về biên giới đã ký kết với các nước liên quan; giao đồn Biên phòng quản lý hồ sơ đăng ký của tập thể, hộ gia đình và cá nhân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh th, an ninh biên giới quốc gia.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh huy động và phát huy sức mạnh tng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển của tỉnh. Làm tốt công tác tuyên truyền góp phần nêu cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong cơ quan, đơn vị và người dân khu vực đóng quân đi với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

4. Sở Ngoại vụ phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền các hiệp định, thỏa thuận về biên giới mà nước ta ký kết với các nước liên quan, nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ quyền lãnh thổ, biển đảo của Tquốc. Phối hp Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hướng dẫn tchức các hoạt động đối ngoại, giao lưu nhân dân hai bên biên giới.

5. Sở Tư pháp phi hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng kế hoạch định kỳ và dài hạn đtuyên truyn ph biến, giáo dục pháp luật vbiên giới quốc gia; chủ quyền biên giới, biển đảo Tổ quốc nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ kế hoạch này và hướng dẫn của cấp trên chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh khảo sát, rà soát lại quy hoạch bố trí dân cư các xã biên giới theo các Quyết định: số 570/QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2012, số 1178/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2009, số 1179/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định pháp luật hiện hành khác để triển khai tổ chức thực hiện góp phần xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới.

7. BCH BĐBP tỉnh, Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo hoạt động theo nội dung Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

8. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ và các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, chương trình định kỳ và dài hạn để phổ biến, giáo dục nhận thức cho nhân dân về chủ quyền biên giới, biển đảo; cung cấp thông tin về tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương.

9. Ban Dân tộc phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các ngành chức năng thực hiện công tác định canh, định cư; nm chc tình hình, nguyện vọng của đồng bào; bồi dưỡng, lựa chọn những điển hình tập thvà cá nhân tiêu biểu, có uy tín là người dân tộc thiểu s, làm hạt nhân trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

10. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố không có biên giới căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình phi hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ, có các hoạt động thiết thực xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh.

11. Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Huế; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Cổng Thông tin điện tử tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và các mô hình hay, cách làm hiệu quả đ khuyến khích, động viên phong trào.

12. Các huyện A Lưới, Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền và thị xã Hương Trà:

- Căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị triển khai thực hiện ở địa phương; tổ chức cho các tập thể và cá nhân đăng ký tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Hàng năm xét, ra quyết định công nhận đối với các đối tượng đăng ký tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia vào dịp “Ngày Biên phòng toàn dân” 03/3 và ra quyết định khen thưởng cho tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện ở cấp mình và đề nghị cấp trên khen thưởng để cổ vũ, động viên phong trào.

- Giao nhiệm vụ cho các phòng, ban ngành, cơ quan đơn vị có liên quan và các xã, thị trấn biên giới tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hàng năm có chương trình, nội dung công tác hướng về biên giới, biển đảo.

- Kết nghĩa các đơn vị BĐBP; có các hoạt động thiết thực, cụ thể, hiệu quả góp phần xây dựng khu vực biên giới, bờ biển của tỉnh ngày càng vững mạnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch này nếu có vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ngành, địa phương báo cáo UBND tỉnh biết, chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- Bộ Tư lệnh Quân khu 4;
- Ban Thường vụ T
nh ủy;
- Thường trực HĐND t
nh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam t
nh;
- Công an tỉnh, Bộ Ch
huy Quân sự tỉnh;
- Bộ ch
huy BĐBP tnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- HVTV, Đài TRT, Báo TT-Huế;
- VPUB: CVP và PCVP, TBBT CTTĐT tỉnh, các CV
;
- Lưu: VT, KNNC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản