499062

Công điện 4346/CĐ-BHXH năm 2021 về phát triển người tham gia và đôn đốc thu, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam điện

499062
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công điện 4346/CĐ-BHXH năm 2021 về phát triển người tham gia và đôn đốc thu, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam điện

Số hiệu: 4346/CĐ-BHXH Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Trần Đình Liệu
Ngày ban hành: 28/12/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4346/CĐ-BHXH
Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Người ký: Trần Đình Liệu
Ngày ban hành: 28/12/2021
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4346/CĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN NGƯỜI THAM GIA VÀ ĐÔN ĐỐC THU, NỘP BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ĐIỆN:

Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và kế hoạch thu được BHXH Việt Nam giao, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, vận động, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra để phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Kế hoạch số 2800/KH-BHXH ngày 09/9/2021, Kế hoạch số 3532/KH-BHXH ngày 03/11/2021 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam, trọng tâm là:

1. Tích cực tuyên truyền, vận động người tham gia BHYT hộ gia đình, học sinh sinh viên, người dân trước đây được ngân sách nhà nước đóng BHYT theo nhóm đối tượng người dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; người sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nay không thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ đóng tiền gia hạn thẻ BHYT.

2. Phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động vận động người lao động chấm dứt hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động tham gia BHYT.

3. Huy động cán bộ, viên chức, người lao động, người thân, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

4. Phân công lãnh đạo, cán bộ bám sát, phối hợp các đại lý thu, các nhà trường, đơn vị sử dụng lao động hằng ngày để tuyên truyền, vận động và đôn đốc lập danh sách tham gia, nộp BHXH, BHYT, BHTN đúng thời hạn.

5. Tổng hợp số liệu quyết toán, đề nghị cơ quan tài chính, cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT chuyển hết số tiền chưa đóng, hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện đến hết năm 2021, không để nợ.

Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện các chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao năm 2021. Hằng ngày, báo cáo kết quả phát triển người tham gia, thu nộp BHXH, BHYT, BHTN về BHXH Việt Nam (Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ) trước 16 giờ hằng ngày, để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ngành BHXH Việt Nam./.

 


Nơi nhận:
- Phó TTg Lê Minh Khái (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, Lao động - TBXH, Y tế (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, BT (02b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Liệu

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản