439727

Chương trình 1376/CTrPH-BVHTTDL-MTTW năm 2020 phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

439727
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chương trình 1376/CTrPH-BVHTTDL-MTTW năm 2020 phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1376/CTrPH-BVHTTDL-MTTW Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Trương Thị Ngọc Ánh
Ngày ban hành: 07/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1376/CTrPH-BVHTTDL-MTTW
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch
Người ký: Trương Thị Ngọc Ánh
Ngày ban hành: 07/04/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1376/CTrPH-BVHTTDL-MTTW

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2020

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHỐI HỢP XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở CƠ SỞ GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 79/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa";

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 07/10/2017 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;

Căn cứ Thông báo số 213/TB-VPCP ngày 19/6/2019 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hp của Chính Phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2018;

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020 - 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đảm bo sự thống nhất trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng thông qua thực hiện quy ước, hương ước để nâng cao chất lượng xây dựng nếp sống văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh; chú trọng phát hiện cách làm hay, gương điển hình để kịp thời biểu dương, nhân rộng trong cả nước.

2. Yêu cầu

- Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phù hợp với điều kiện, nguồn lực của mi bên; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, nhất là các cơ quan, đơn vị đầu mối và cơ chế phối hợp trong quá trình triển khai các nhiệm vụ.

- Các hoạt động phối hợp phải được thực hiện thường xuyên với hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, tránh hình thức và thống nhất triển khai đến cơ sở, địa bàn dân cư; định kỳ hằng năm đánh giá sơ kết thực hiện Chương trình.

3. Phạm vi phối hợp

Chương trình này quy định hoạt động phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc việt Nam trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP PHỐI HỢP

1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân ở khu dân cư thực hiện nội dung quy ước, hương ước của cộng đồng; các quy định về nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tích cực xây dựng gia đình văn hóa ấm no hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình...

- Tuyên truyền nội dung Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” về tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tiêu chuẩn công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; tiêu chuẩn xây dựng đô thị văn minh; tiêu chuẩn công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa đến từng gia đình, khu dân cư.

2. Tổ chức tập huấn, xây dựng các mô hình ở cơ sở

- Hướng dẫn rà soát, bổ sung và hoàn thiện quy ước, hương ước ở các khu dân cư, nhất là đối với các khu dân cư mới sáp nhập (thực hiện theo Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/03/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021).

- Xây dựng, duy trì hoạt động và phát huy vai trò của các tổ chức tự quản cộng đồng khu dân cư; phát huy vai trò của cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng quản lý và tổ chức các hoạt xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn khu dân cư cho Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; nhất là những khu dân cư mới sáp nhập.

- Xây dựng mô hình gắn kết các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới ở thôn (bản), xây dựng đô thị văn minh ở khu phố. Định kỳ hàng năm sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong quá trình thực hiện.

3. Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư (18/11)

- Tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư đảm bảo vui tươi, ý nghĩa, thiết thực:

+ Hằng năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn tổ chức các nội dung hoạt động Ngày hội đm bảo thiết thực, hiệu quả: ôn truyền thống Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; báo cáo đánh giá kết quả xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, gia đình tiêu biểu trong dịp Ngày hội; tổ chức các hoạt động giao ước thi đua ở cộng đồng dân cư...

+ Ngành Văn hóa hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo không khí sôi nổi trong Ngày hội.

- Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tạo điểm nhấn trong dịp kỷ niệm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam hàng năm; chú trọng các hoạt động giao lưu văn hóa mang tính truyền thống, đặc sắc của mỗi địa phương, dân tộc; biểu dương, tôn vinh các di sản văn hóa mang đậm tính đặc trưng, tiêu biểu của từng vùng, miền...

- Đánh giá, khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở cộng đồng dân cư.

4. Nâng cao chất lượng Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa

- Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, các khu dân cư đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Bình xét và đánh giá kết quả danh hiệu văn hóa

+ Đi với việc bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa: Trưởng thôn chủ trì họp Nhân dân bình xét; mời Trưởng Ban công tác Mặt trận tham gia cuộc họp để giám sát việc bình xét và kết quả bình xét.

+ Đối với việc bình xét danh hiệu khu dân cư văn hóa: Chủ tịch UBND xã chủ trì họp bình xét các khu dân cư văn hóa; mời Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư tham dự để giám sát quy trình bình xét và kết quả bình xét.

+ Trong biên bản bình xét ghi rõ thành phần, nội dung ý kiến của Trưởng Ban Công tác Mặt trận (đối với bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa); ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã (đối với bình xét danh hiệu khu dân cư văn hóa).

5. Sơ kết đánh giá Chương trình

- Hàng năm tổ chức đánh giá kết quChương trình phối hợp gắn với báo cáo kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Sau 05 năm tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các cấp phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí, các danh hiệu văn hóa; hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng đời sống văn hóa.

- Hằng năm hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện Chương trình và xây dựng báo cáo, tổng hợp kết quả bình xét các danh hiệu văn hóa trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa”.

- Hướng dẫn triển khai thực hiện tiêu chí đô thị văn minh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Hằng năm hướng dẫn địa phương thực hiện Chương trình phối hợp gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hướng dẫn thực hiện giám sát việc bình xét và công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa theo phê duyệt.

- Phối hp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn triển khai thực hiện tiêu chí đô thị văn minh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên trong việc vận động Nhân dân xây dựng đời sống văn hóa; giám sát quy trình và kết quả bình xét các danh hiệu văn hóa theo quy định. Phối hợp rà soát thống kê các Ban chỉ đạo các phong trào, các cuộc vận động và các danh hiệu thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên chủ trì thực hiện.

3. Cơ chế phối hp thực hiện

Hằng năm, trên cơ sở Chương trình này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xây dựng nội dung, nhiệm vụ cụ thể, đề xuất biện pháp tổ chức thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

IV. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện theo Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL, ngày 30/9/2014 giữa Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các quy định hiện hành.

2. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện theo Thông tư số 121/2017/TT-BTC, ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính về quy định và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các quy định hiện hành.

3. Giao Cục Văn hóa cơ sở, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Phong trào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là đơn vị đầu mối phối hợp tham mưu thực hiện Chương trình này.

Chương trình phối hợp này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Chương trình phối hợp s12/CTrPH-BTTUBTWMTTQVN-BVHTTDL ngày 29/9/2011 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về chỉ đạo nâng cao chất lượng Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng trao đổi, thống nhất để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Thị Ngọc Ánh

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các đồng chí trong BTT y ban TWMTTQVN;
- Bộ trưng Bộ VHTTDL và các TT Bộ VHTTDL;
- VP TW Đảng, VP Chính phủ, VP Quc Hội;
- Ban Dân vận TW, Ban Tuyên giáo TW;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- MTTQVN các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Ban, đơn vị Ủy ban TWMTTQ Việt Nam;
- Tng cục, Cục, Vụ Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT Bộ VHTTDL, VT UBTWMTTQVN.

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản