Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 35/2004/CT-UB

Long Xuyên, ngày 15 tháng 10 năm 2004 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP XÃ ĐỂ THÀNH LẬP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Trong những năm qua, các huyện, thị xã, thành phố đã đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã để thành lập xã, phường, thị trấn mới ở nhiều nơi. Tuy nhiên, việc đề nghị cùng lúc nhiều xã thuộc cùng địa bàn nhưng chưa chuẩn bị đủ các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, nhân sự cũng như hồ sơ thủ tục theo quy định đã làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nhằm nâng cao hiệu quả và phát huy tác dụng của việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã để thành lập xã, phường, thị trấn trong tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1- Việc điều chỉnh, thành lập các đơn vị hành chính theo các tiêu chí của Quyết định 64b/HĐBT ngày 12/4/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) dựa trên yếu tố về diện tích, dân số là không còn phù hợp. Hiện nay Chính phủ đã có dự thảo Nghị định về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn và sẽ ban hành trong thời gian tới.

Yêu cầu của việc điều chỉnh, thành lập xã, phường, thị trấn phải xuất phát từ nhu cầu bức xúc của địa phương, sự cần thiết phải điều chỉnh để khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng cụm, vùng trọng điểm mang tính đặc thù của từng địa phương và phải phù hợp với định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Đối với thành lập phường: Phải đảm bảo các yếu tố cơ bản của một đô thị về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm, phúc lợi xã hội, khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, lao động các ngành nghề... là đơn vị hành chính trực thuộc đô thị trung tâm của tỉnh.

- Đối với thành lập thị trấn: Phải đảm bảo các tiêu chuẩn của đô thị loại V theo Nghị định 72/2001/NĐ.CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị. Phải có quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đô thị loại V và quyết định phê chuẩn quy hoạch chung về xây dựng.

2- Từ nay về sau các huyện, thị xã, thành phố muốn chia, tách, thành lập xã, phường, thị trấn phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết trước khi đề nghị điều chỉnh, thành lập như sau:

- Có quy hoạch tổng thể được duyệt, nhất thiết phải có mặt bằng khu trung tâm hành chính được san lấp, đủ tiêu chuẩn quy mô diện tích nằm trong quy hoạch được duyệt và có kế hoạch đầu tư xây dựng theo từng giai đoạn.

- Đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện phương tiện làm việc cho hệ thống chính trị hoạt động được ngay khi có Nghị định thành lập.

- Phải chuẩn bị lực lượng, nguồn cán bộ, công chức đủ số lượng và năng lực, trình độ để quản lý điều hành theo quy định.

3- Lập đầy đủ hồ sơ theo trình tự quy định của Luật Tổ chức HĐND và UBND, Nghị định của Chính phủ về dân chủ cơ sở như: Xây dựng phương án, họp dân từng ấp, khóm; hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo tại kỳ họp HĐND cấp xã, cấp huyện và có tờ trình báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh. Hồ sơ phải đảm bảo tính chính xác, tính thống nhất và tính pháp lý đồng thời có kèm các bản đồ chi tiết.

4- Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thẩm định, tổng hợp lập tờ trình giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo và thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy góp ý trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét và lập hồ sơ trình Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ.

Giám đốc, Thủ trưởng Sở, ban ngành có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị này, trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo và phản ảnh về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh - để b/c
- Sở, ban ngành cấp tỉnh
- UBND huyện, thị, TP
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văm Đảm

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản