47214

Chỉ thị 26/2000/CT-TTg về nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 -2005 của các Bộ, ngành, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

47214
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 26/2000/CT-TTg về nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 -2005 của các Bộ, ngành, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 26/2000/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 13/12/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/01/2001 Số công báo: 2-2
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 26/2000/CT-TTg
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 13/12/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/01/2001
Số công báo: 2-2
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26/2000/CT-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2000

 

CHỈ THỊ

VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2001 - 2005 CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Ngày 19 tháng 9 năm 2000, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 16/2000/CT-TTg về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005. Qua các cuộc làm việc của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ với một số Bộ, ngành và địa phương, việc chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005 tuy có nhiều cố gắng và có nơi đã chuẩn bị khá tốt, nhưng vẫn còn nhiều nơi thực hiện chưa tốt, chưa đáp ứng yêu cầu, thể hiện trên mấy mặt sau đây:

1. Phần tổng kết, đánh giá thực hiện kế hoạch 5 năm 1996 - 2000 còn thiên về thành tích đạt được, chưa chỉ ra đầy đủ, sâu sắc các mặt yếu, nguyên nhân và trách nhiệm của từng ngành, từng cấp để từ đó rút ra kinh nghiệm cho việc xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch 5 năm tới.

2. Nội dung dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005 trên nhiều lĩnh vực chưa bám sát đường lối, quan điểm đổi mới của Đảng, dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005 của Trung ương để vận dụng phù hợp vào thực tế của ngành, địa phương mình. Chưa thể hiện được tính liên ngành, liên vùng; chưa có sự phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng kế hoạch ngành, vùng, lãnh thổ.

Dự báo các cân đối và tính toán các nguồn lực phát triển trong từng ngành, từng vùng, từng địa phương chưa đầy đủ hoặc thiếu tính xác thực. Việc xây dựng và bố trí các phương án kế hoạch chưa rõ, thiếu căn cứ khoa học, thiếu tính khả thi; nhiều số liệu mâu thuẫn nhau...

Việc xác định các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển ngành, lĩnh vực, vùng lãnh thổ trong kế hoạch 5 năm còn thiếu cụ thể, thiếu tinh thần tiến công, tính tự lực tự cường yếu, chưa xác định rõ và có giải pháp thiết thực để phát huy tiềm năng lợi thế của từng ngành, từng địa phương.

Nguyên nhân chủ yếu của việc chuẩn bị xây dựng kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 của nhiều Bộ, ngành, địa phương chưa đạt yêu cầu là do lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương đó chưa quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 16/2000/CT-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005. Lãnh đạo chủ chốt của một số Bộ, ngành và địa phương chưa trực tiếp và thật sự tập trung chỉ đạo công tác nghiên cứu và xây dựng kế hoạch 5 năm 2001 - 2005, còn khoán trắng cho cơ quan chức năng.

Để chuẩn bị tốt việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005 của cả nước, đồng thời thiết thực góp phần quan trọng vào phục vụ cho nội dung Đại hội Đảng các cấp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải dành thời gian thích đáng cho công tác này, trực tiếp chỉ đạo các Sở, Ban, ngành căn cứ Chỉ thị số 16/2000/CT-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ để xem xét, rà soát lại các nội dung kế hoạch 5 năm 2001-2005 của địa phương mình; xác định rõ mục tiêu phát triển, cơ cấu kinh tế, các lĩnh vực ưu tiên; dự báo và tính toán khả năng khai thác các nguồn lực của địa phương, xây dựng danh mục các dự án đầu tư phát triển... Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới của từng địa phương phải phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005 của cả nước, phát huy tinh thần tự lực tự cường, khai thác tối đa mọi tiềm năng của từng địa phương; các giải pháp thực hiện đề ra phải thật cụ thể, sát thực tế, có tính khả thi cao.

2. Thủ trưởng các Bộ, ngành Trung ương trực tiếp chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu xây dựng kế hoạch và tổng hợp kế hoạch từ cơ sở lên; thiết lập danh mục các dự án đầu tư; xác định các mục tiêu ưu tiên, các lĩnh vực và sản phẩm ưu tiên, tính toán kỹ các cân đối, đặc biệt là cân đối các nguồn vốn.

3. Các Bộ, ngành và các địa phương có trách nhiệm phối hợp với nhau trong việc xây dựng kế hoạch, kết hợp chặt chẽ kế hoạch ngành và lãnh thổ nhằm phát huy tối đa những lợi thế so sánh để phát triển nhanh và bền vững.

4. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện và có kiến nghị, hướng dẫn cụ thể để bảo đảm nội dung, tiến độ việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005 đã đề ra.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản