10377

Chỉ thị 25/2005/CT-UBND về thành lập Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức và xây dựng lực lượng tự vệ cơ quan năm 2006 do Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ban hành

10377
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 25/2005/CT-UBND về thành lập Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức và xây dựng lực lượng tự vệ cơ quan năm 2006 do Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 25/2005/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Văn Đảm
Ngày ban hành: 16/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 25/2005/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang
Người ký: Nguyễn Văn Đảm
Ngày ban hành: 16/11/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2005/CT-UBND

Long Xuyên, ngày 16 tháng 11 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG TỰ VỆ CƠ QUAN NĂM 2006

Để thực hiện thành lập Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức và xây dựng lực lượng tự vệ cơ quan theo Pháp lệnh Dân quân tự vệ ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ, Thông tư số 171/2004/TT-BQP ngày 15/12/2004 của Bộ Quốc phòng. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể về thành lập Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức và xây dựng lực lượng tự vệ cơ quan của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các doanh nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp cổ phần mà Nhà nước nắm cổ phần chi phối (gọi chung là doanh nghiệp) trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Giao cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các công ty thành lập Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức và xây dựng lực lượng tự vệ cơ quan theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ Ban Chỉ huy tự vệ cơ quan, tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo vệ cơ quan và sẵn sàng chiến đấu.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung cấp huyện) căn cứ chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị, chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự, các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện thành lập Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức và xây dựng lực lượng tự vệ cơ quan theo chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2006.

4. Ngân sách đảm bảo cho tổ chức xây dựng, huấn luyện và hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức và lực lượng tự vệ cơ quan thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách và Pháp lệnh Dân quân tự vệ, Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ, Thông tư liên tịch số 46/2005/TTLT-BQP-BKH&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 20/4/2005 của Bộ Quốc phòng - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và xã hội .

Nhận được Chỉ thị này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các công ty và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh để xử lý kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp-để b/c
- BTL Quân khu 9;
- TT TU, TT HĐND;
- TT UBND;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các doanh nghiệp Nhà nước;
- Phòng Nội chính;
- Lưu : VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đảm

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản