330679

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2016 về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 do tỉnh Bình Định ban hành

330679
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2016 về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 24/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 13/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 24/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định
Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 13/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/CT-UBND

Bình Định, ngày 13 tháng 10 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII NĂM 2018

Thời gian qua, phong trào thể dục thể thao của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, số người tập thể dục thể thao thường xuyên ngày càng tăng, các hội thao, giải thể thao được tổ chức thường xuyên từ cơ sở đến tỉnh, nhất là trong các dịp lễ, tết; cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 - 2020 được nhân dân hưởng ứng tích cực gn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần tăng cường sức khỏe nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, phong trào thể dục thể thao của tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: phong trào thể dục thể thao quần chúng chưa được duy trì thường xuyên, chất lượng các giải đấu chưa cao; việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ thể dục thể thao nhiều nơi chưa được chú trọng, công tác vận động xã hội hóa thể dục thể thao chưa tương xứng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện Hướng dẫn số 3566/HD-BVHTTDL ngày 07/9/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau đây:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Định lần thứ VIII bảo đảm đúng theo hướng dn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thời gian tổ chức Đại hội:

+ Từ tháng 01/2017 đến tháng 3/2018: tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã, phường, thị trấn;

+ Từ tháng 4/2017 đến tháng 5/2018: tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện, thị xã, thành phố và các ngành;

+ Từ tháng 6/2017 đến ngày 02/9/2018: tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh và vòng chung kết Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Định lần thứ VIII.

- Đại hội Thể dục thể thao các cấp phải đạt được các mục tiêu: thúc đẩy phong trào cơ sở, bổ sung lực lượng các đội tuyển của tỉnh, tăng cường công tác xã hội hóa, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực điều hành của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên thể dục thể thao từ cơ sở đến tỉnh.

- Xây dựng lực lượng tham gia Đại hội Thdục th thao toàn quc ln thứ VIII năm 2018.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh: Phối hợp với Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao ngành giáo dục và thành lập đội tuyển các môn tham gia Đại hội Thdục ththao tỉnh Bình Đnh ln th VIII năm 2018.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Định: Phối hp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan có kế hoạch tuyên truyền Đại hội Thể dục thể thao các cấp; kịp thời đưa tin công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan cân đối nguồn vốn sửa chữa, nâng cấp các công trình thể dục thể thao trọng điểm của tỉnh; thực hiện việc thẩm định, hướng dn theo quy định.

5. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan đảm bảo kinh phí đtổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, hướng dẫn thực hiện việc thanh, quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

6. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng chng cháy nổ trong quá trình tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ VIII năm 2018; đồng thời xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao của ngành Công an và tham gia Đại hội Thể dục thể thao các cấp.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phối hp với Công an tỉnh thực hiện công tác đảm bảo an ninh trong quá trình tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp; xây dựng kế hoạch và tổ chức Đại hội Thể dục thể thao của ngành Quân đội và tham gia Đại hội Thể dục thể thao các cấp.

8. Đề nghị y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của mình phi hợp với các cơ quan liên quan triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng đại hội, đng thời vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia Đại hội Thể dục thể thao các cấp.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao từng cấp; đảm bảo kinh phí, cơ sở vật cht, phấn đấu 100% đơn vị tổ chức Đại hội Thể dục thể thao đúng theo kế hoạch của tỉnh và tham gia đầy đủ các nội dung của Đại hội cấp trên.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các S
: GD&ĐT, KH&ĐT, TT&TT, TC, VHTTDL;
- Công an tỉnh;
- Cảnh sát PC&CC tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Tỉnh đoàn;
- Hội LHPNVN tỉnh;
- LĐ Lao động tỉnh;

- Các Hội: Nông dân; Người cao tuổi, Cựu chiến binh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PT&TH, Báo Bình Định;
- Các trường: ĐHQN, ĐHQT, C
ĐBĐ;
- LĐVP, CV;
- Lưu: VT, K16.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Thanh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản