9685

Chỉ thị 24/1999/CT-UB về việc điều tra, đánh giá, xử lý và xây dựng kế hoạch khắc phục ảnh hưởng \"Sư cố năm 2000\" do Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

9685
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 24/1999/CT-UB về việc điều tra, đánh giá, xử lý và xây dựng kế hoạch khắc phục ảnh hưởng \"Sư cố năm 2000\" do Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 24/1999/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lâm Thanh Tùng
Ngày ban hành: 04/08/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 24/1999/CT-UB
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang
Người ký: Lâm Thanh Tùng
Ngày ban hành: 04/08/1999
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24/1999/CT-UB

Long Xuyên, ngày 04 tháng 08 năm 1999 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ, XỬ LÝ VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC ẢNH HƯỞNG "SƯ CỐ NĂM 2000"

Thực hiện Chỉ thị số 43/1998/CT-TTg ngày 31/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc đề phòng, xử lý và khắc phục ảnh hưởng "sự cố năm 2000" (viết tắt là SC2000) trong các lĩnh vực có sử dụng công nghệ thông tin, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Thông báo số 29/TB-UB ngày 20/03/1999 yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong tỉnh có sử dụng máy tính và các thiết bị có điều khiển điện tử cần tiến hành việc điều tra, xử lý và xây dựng kế hoạch khắc phục SC2000 tại cơ quan, đơn vị mình và gửi các báo cáo kết quả điều tra cũng như tiến độ triển khai về Sở Khoa học-Công nghệ-Môi trường tổng hợp trình ủy ban Nhân dân Tỉnh.

Tuy nhiên, cho đến nay, số lượng các cơ quan, đơn vị có gửi báo cáo kết quả điều tra về Tỉnh còn ít và chưa có cơ quan, đơn vị nào báo cáo tiến độ khắc phục SC2000 của cơ quan, đơn vị mình về Tỉnh.

Để thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, ủy ban Nhân dân Tỉnh chỉ thị cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có sử dụng máy tính và thiết bị có điều khiển điện tử trên địa bàn tỉnh khẩn trương thực hiện các công việc như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh An Giang chưa hoàn thành việc kiểm kê, đánh giá và xây dựng kế hoạch khắc phục SC2000 cần khẩn trương hoàn thành trước ngày 25/8/1999 và gửi về Sở Khoa học-Công nghệ-Môi trường tổng hợp.

2. Tất cả các cơ quan, đơn vị phải tiến hành khắc phục SC2000 theo đúng kế hoạch và thời hạn mà Ban Chỉ đạo khắc phục sự cố năm 2000 của Chính phủ đã quy định (trước 30/10/1999); trong đó, các cơ quan, đơn vị thuộc các ngành sau cần phải đặc biệt quan tâm: Ngân hàng (các ngân hàng); Tài chánh (quản lý ngân sách, kho bạc, thuế, bảo hiểm,...); Công nghiệp (Điện lực, các hệ thống thiết bị điều khiển điện tử trong các nhà máy sản xuất, chế biến công nghiệp,...); Y tế (máy tính, các thiết bị điện tử chuyên dùng trong điều trị, chẩn đoán, theo dõi bệnh nhân,...); An ninh; Quốc phòng; Quản lý Nhà nước; Bưu chính Viễn thông (các hệ thống công nghệ thông tin và các hệ điều khiển điện tử trong bưu chính viễn thông); Giao thông Vận tải.

3. Các cơ quan, đơn vị phải xây dựng và thử nghiệm xong kế hoạch dự phòng để đối phó với các bất trắc và rủi ro có thể xảy ra trước, trong và sau khi chuyển sang năm 2000 trước ngày 15/11/1999.

4. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị là người chịu trách nhiệm chính trước Chủ tịch UBND tỉnh về SC2000 trong cơ quan, đơn vị mình.

5. Kinh phí dành cho khắc phục SC2000, thực hiện theo công văn số 3269 TC/HCSN của Bộ Tài chánh về "Cơ chế tài chánh cho việc khắc phục sự cố năm 2000".

Do tầm quan trọng của việc khắc phục SC2000, ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh khẩn trương thực hiện tốt nội dung chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể
- UBND huyện, thị, TP
- Các CQ, DNNN đóng trên địa bàn AG
- Văn phòng Tỉnh uỷ
- Ban Chỉ đạo Chương trình CNTT Tỉnh
- Lưu VT + TTLT&CNTT.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 



Lâm Thanh Tùng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản