326052

Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quản lý hoạt động trang thông tin điện tử trên địa bàn thành phố Hải Phòng

326052
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quản lý hoạt động trang thông tin điện tử trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Số hiệu: 23/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Lê Khắc Nam
Ngày ban hành: 10/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 23/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng
Người ký: Lê Khắc Nam
Ngày ban hành: 10/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của Internet và các trang thông tin điện tử đã góp phần quan trọng vào việc chuyn tải, trao đi, chia sẻ thông tin, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội và đi sống tinh thn của người dân. Hin nay, hthống Cổng Thông tin điện tử của thành phố được công bố bao gồm 1 cng chính và 33 cổng thành phần; 27 trang thông tin điện tử tổng hợp được cấp phép; nhiều trang thông tin điện tử nội bộ, trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành, trang thông tin điện tử cá nhân và mạng xã hội. Các trang thông tin điện tử trên cơ bản hoạt động đúng các quy định của pháp luật vnội dung thông tin; thông tin được cập nhật thường xuyên, tng hợp thông tin vmọi mặt đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của thành ph và đt nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an ninh - quc phòng.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, hoạt động trang thông tin điện tử còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế như: Trang tin điện tử tổng hợp hoạt động không phép hoặc không thực hiện đúng quy định trong giấy phép; nội dung quảng cáo và cung cấp trò chơi điện tử trái phép; vi phạm về sử dụng ngun tin; đăng tải những tin, bài có nội dung tiêu cực, gây bức xúc trong dư luận...

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động trang thông điện tử, chấn chỉnh và làm lành mạnh hóa môi trường thông tin điện tử trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. S Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phi hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật về hoạt động quản lý thông tin điện tử đ đnh hướng, cung cấp thông tin kịp thi đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; hướng dẫn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về sử dụng thông tin trên Internet để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ biết tự sàng lọc, khai thác những nội dung thông tin có lợi, loại bỏ những thông tin xấu, độc hại trên Internet.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử tại thành phố, thực hiện tốt việc thẩm định hồ sơ, cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những sai phạm ca các tổ chức, cá nhân có hoạt động thiết lập, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng để chấn chỉnh, giúp các trang thông tin điện tử phát huy những mặt mạnh, khắc phục những khiếm khuyết trong quá trình hoạt động, đảm bảo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường các biện pháp quản lý việc sử dụng Internet, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước, trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành, trang thông tin nội bộ, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, trang thông tin cá nhân...

- Xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin thường xuyên với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm cung cấp thông tin, hướng dẫn nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện vi phạm. Thiết lập, công bố công khai đường dây nóng, địa chỉ email để tiếp nhận phản ánh từ phía người dân.

- Định kỳ 6 tháng, một năm, SThông tin và Truyền thông sơ kết, đánh giá hoạt động thông tin điện tử và báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về thông tin điện tử tại địa phương về Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Công an thành phố

- Chủ trì, phối hợp với SThông tin và Truyền thông ngăn chặn, xử lý các hành vi cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội làm lộ bí mật nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự xã hội.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông vá các đơn vị liên quan thường xuyên thanh tra, kiểm tra, rà soát, xử lý hoạt động của trang thông tin điện t, mạng xã hội; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

- Kịp thời phối hợp xác minh các đi tượng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin điện tử khi có yêu cầu.

- Tham mưu, hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, nhất là công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong việc cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

3. Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện

- Thực hiện việc cung cấp thông tin trên mạng theo đúng các quy định của pháp luật; kiểm tra, rà soát và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xin cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hp tại Sở Thông tin và Truyền thông đi với trang thông tin điện tử cung cấp thông tin tổng hợp đang hoạt động.

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin rà soát, theo dõi hoạt động của các trang thông tin điện tử tại địa phương; định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo tình hình về Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đảm bảo các điều kiện chủ yếu khi hoạt động thông tin điện tử, bao gồm:

+ Thành lập Ban biên tập; xây dựng quy chế kiểm duyệt thông tin chặt chẽ trước khi đăng, phát thông tin trên trang thông tin điện tử.

+ Phân công cán bộ chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin; cung cấp số điện thoại liên lạc thường xuyên, địa chỉ email cho Sở Thông tin và Truyền thông để phối hp xử lý trong trường hợp cần thiết.

+ Thành lập bộ phận quản lý kỹ thuật đáp ứng quy định tại điểm g, h Khoản 2, Điều 2, Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 ca Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

+ Đảm bảo thời gian, tần suất cập nhật thông tin lên trang thông tin điện tử được quy định tại Điều 12, Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong việc sử dụng Internet, tiếp cận thông tin điện tử và mạng xã hội.

4. Đối vi tchức, doanh nghiệp hoạt động trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội

- Tuân thủ các quy định về bản quyền, về nguồn tin và các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; các quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Thông tư số 09/2014/TT-BTTT ngày 19/8/2014 của Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sdụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội, trong đó lưu ý nội dung của các điều khoản chuyển tiếp; triển khai các điều kiện, thủ tục cần thiết bảo đảm hoạt động cung cấp dịch vụ của đơn vị mình tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

- Các trang thông tin điện tử tổng hợp chấn chỉnh việc tự ý sản xuất tin bài giống cơ quan báo chí, không tuân thủ các quy định về nguồn tin, thay đổi tiêu đề bài viết, cắt xén nội dung, hình ảnh trong bài viết; nội dung thông tin tổng hợp quá rộng, không phù hợp với quy định về giấy phép.

- Nâng cao trách nhiệm tự quản lý thông tin trên mạng, trường hợp tự phát hiện hoặc nhận được phản ánh các nội dung vi phạm, cần triển khai thực hiện ngay quy trình xử lý thông tin vi phạm theo đúng quy định và báo cáo cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ mỗi năm một lần và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ qun lý nhà nước có thẩm quyền. Nội dung báo cáo theo mẫu ban hành tại Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

5. Các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn thành phố

- Các cơ quan báo chí chủ động rà soát toàn bộ hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên fanpage chính thức của cơ quan mình, không để các đối tượng xấu lợi dụng bình luận, tuyên truyền xuyên tạc, gây dư luận xấu.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí và các cá nhân được giao trực tiếp quản trị, điều hành fanpage, thực hiện yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, quản lý chặt chẽ nội dung, tuân thủ nghiêm các quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 09/2014/TT-BTTT ngày 19/8/2014 ca Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Các cơ quan báo chí đăng tải thông tin trên mạng xã hội (Facbook, Twitter), trang Fanpage... tuân thủ đúng quy định của pháp luật, thông tin chính xác như đã đăng tải trên các ấn phẩm của cơ quan báo chí.

- Thường xuyên tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động thông tin điện tử trên mạng.

- Kịp thời phát hiện và đưa tin, bài phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, xúc phạm đến danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức, cộng đồng.

Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:

- Bộ TT&TT (để b/c);
- TTTU, TTHĐND TP (để b/c);
-
CT, các PCT UBND TP;
- Các s, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- Cổng Thông tin điện tử thành phố;
- Đài PT&TH HP, Báo HP, Báo ANHP;
- Các đơn vị hoạt động trang TTĐT;
- CPVP;
- Các phòng CV;
- CV: GD;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản