259525

Chỉ thị 23/2014/CT-UBND thực hiện Luật Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

259525
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 23/2014/CT-UBND thực hiện Luật Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 23/2014/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Đỗ Hữu Nghị
Ngày ban hành: 10/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 23/2014/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận
Người ký: Đỗ Hữu Nghị
Ngày ban hành: 10/10/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2014/CT-UBND

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 10 tháng 10 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT TIẾP CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

Luật Tiếp công dân được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. Ngày 26 tháng 6 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. Để triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân, Nghị định của Chính phủ về tiếp công dân trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Giám đốc các sở, ban, ngành; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Tiếp công dân năm 2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý và người dân trên địa bàn để biết và thực hiện đúng quy định. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với nội dung, hình thức thiết thực, phù hợp với từng đối tượng;

b) Bố trí nơi tiếp công dân (trụ sở, địa điểm tiếp công dân) thuận lợi, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ việc tiếp công dân tại cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý; ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân; thực hiện nghiêm túc lịch tiếp công dân; lựa chọn và phân công cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP.

c) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành thuộc quyền quản lý thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình;

d) Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác tiếp công dân gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ và Chính phủ theo quy định.

2. Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ nêu tại mục 1 Chỉ thị này, các cơ quan sau đây có trách nhiệm:

a) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn tổ chức, bộ máy, bố trí cán bộ có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm làm công tác tiếp công dân và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để tổ chức thi hành nghiêm túc Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP;

b) Thanh tra tỉnh:

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về công tác tiếp công dân; phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ công tác tiếp công dân; tham mưu thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tiếp công dân.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện rà soát các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành để tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản không còn phù hợp nhằm bảo đảm thực hiện công tác tiếp công dân đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong phạm vi toàn tỉnh để kết nối với cơ sở dữ liệu của Thanh tra Chính phủ;

c) Sở Tư pháp:

- Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp công dân và các văn bản pháp luật có liên quan bằng nhiều hình thức phù hợp để người dân biết, thực hiện đúng quy định.

- Phối hợp với Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện rà soát các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành để tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản không còn phù hợp nhằm bảo đảm thực hiện công tác tiếp công dân đúng quy định của pháp luật;

d) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Ban Tiếp công dân tỉnh, Ban Tiếp công dân huyện và các chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân theo quy định;

đ) Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, huyện và địa điểm tiếp công dân của các cơ quan, tổ chức, đơn vị;

e) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trực thuộc tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định pháp luật. Giám sát trách nhiệm về tiếp công dân và phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

4. Tổ chức thực hiện:

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành. Yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện và tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Nghị

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản