237157

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và an toàn vận hành các nhà máy thủy điện do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

237157
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và an toàn vận hành các nhà máy thủy điện do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 19/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 12/06/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 19/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 12/06/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 06 năm 2014

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ AN TOÀN VẬN HÀNH CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý an toàn đập thủy điện trong mùa mưa lũ năm 2014; Chỉ thị số 13/CT-BCT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ Công Thương về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014; Chỉ thị số 15/CT-BCT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc thực hiện công tác cảnh báo trong vận hành hồ chứa và nhà máy thủy điện để bảo đảm an toàn cho vùng hạ du các dự án thủy điện; Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu:

1. Các sở, ban ngành liên quan, chủ đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh khẩn trương lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện đảm bảo nội dung và tiến độ theo yêu cầu.

2. Sở Công Thương

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện theo các quy định hiện hành và sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương; giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh công tác chỉ đạo điều hành, giải quyết kịp thời các vấn đề tồn tại, khó khăn và phát sinh trong quá trình quản lý, vận hành các công trình điện, thủy điện trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra các chủ đập trên địa bàn về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập;

- Đôn đốc các chủ đập thủy điện xây dựng phương án bảo vệ đập; đầu tư trang bị hệ thống giám sát tự động, hệ thống cảnh báo xả lũ hạ du cho các hồ chứa thủy điện để hỗ trợ quản lý, vận hành và chỉ đạo ứng phó trong trường hợp khẩn cấp.

- Đôn đốc các chủ đập lập Phương án phòng chống lụt bão công trình năm 2014 trình Bộ Công Thương phê duyệt.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo các chủ đập thủy điện thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành hồ chứa và quy chế phối hợp với chính quyền địa phương trong việc tổ chức vận hành hồ chứa, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du đập đảm bảo an toàn cho công trình và thực hiện kế hoạch vận hành cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt vào mùa khô;

- Đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập trong tình huống xả lũ hồ chứa hoặc sự cố đập năm 2014 theo đúng quy định;

- Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và tình hình quản lý, khai thác đảm bảo an toàn công trình thủy điện, tổng hợp báo cáo kịp thời khi có sự cố xảy ra;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn và địa phương kiểm tra an toàn công trình thủy điện trước mùa mưa lũ, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chỉ đạo, đôn đốc các chủ đập thủy điện xây dựng và triển khai thực hiện phương án cắm mốc giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập thủy điện, hành lang bảo vệ hồ chứa theo đúng quy định.

5. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và TKCN tỉnh

- Chỉ đạo, phối hợp với các chủ đập thủy điện xây dựng Quy chế phối hợp vận hành thủy điện trong mùa lũ giữa Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và TKCN tỉnh với các nhà máy thủy điện;

- Tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các hồ thủy điện.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

- Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông và các Sở, Ban ngành liên quan tăng cường tuyên truyền, cảnh báo tới người dân phía hạ du các nhà máy thủy điện trong công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó với thiên tai;

- Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa chính quyền địa phương và chủ đập thủy điện trong việc tổ chức vận hành hồ chứa theo quy trình được phê duyệt.

7. Các Chủ đập thủy điện Hương Điền, Bình Điền, A Lưới, Tả Trạch

- Thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành hồ chứa đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời tổ chức rà soát quy trình vận hành hồ chứa và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, hiệu chỉnh nội dung không hợp lý của quy trình (nếu có);

- Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các cơ quan liên quan trong công tác vận hành hồ chứa, phòng chống lụt, bão và thiên tai;

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các chủ đập trên cùng lưu vực sông và địa phương trong công tác phòng chống lụt bão. Đặc biệt công tác thông báo, cảnh báo, cảnh giới trong quá trình vận hành hồ chứa, chạy máy và xả lũ;

- Kiểm tra, đánh giá tình trạng đập, các thiết bị, công trình xả lũ, nhận nước bảo đảm khắc phục kịp thời các khiếm khuyết trước mùa mưa, bão, lũ;

- Xây dựng phương án phòng chống lụt, bão bảo đảm an toàn đập; phương án bảo vệ đập; phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập trong tình huống xả lũ hồ chứa hoặc sự cố đập năm 2014 và tổ chức diễn tập theo phương án được duyệt; thực hiện kiểm định an toàn đập và cắm mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập theo quy định;

- Rà soát, lắp đặt, bổ sung hệ thống giám sát tự động, hệ thống cảnh báo xả lũ phía hạ du đập để cảnh báo người dân trong quá trình vận hành xả lũ và phát điện;

- Thực hiện hoặc hợp đồng với cơ quan chuyên môn quan trắc, thu thập các thông tin về khí tượng, thủy văn trên lưu vực hồ chứa theo quy định để phục vụ công tác vận hành hồ chứa an toàn, hiệu quả;

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thông số thủy văn hồ chứa: mực nước thượng lưu, mực nước hạ lưu hồ; lưu lượng vào hồ, lưu lượng xả, lưu lượng tháo qua tuốc bin, tổng lưu lượng về hạ lưu đập; dự tính khả năng gia tăng mực nước hồ khi tính theo lưu lượng đến hồ về Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão - tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Công Thương, Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh (theo Quyết định số 17/2011/QĐ-TTg ngày 14/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ).

- Chuẩn bị nguồn lực, vật tư cho công tác phòng chống lụt, bão bảo đảm an toàn đập và công tác phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập thủy điện theo phương án đã được phê duyệt;

- Tổ chức trực ban nghiêm túc và thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin liên quan đến hồ chứa theo đúng quy định; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

8. Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế

Phối hợp, cung cấp thông tin các lần quan trắc, đo đạc mực nước, lượng mưa thuộc lưu vực hồ chứa; cung cấp các bản tin cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ cho các nhà máy thủy điện phục vụ vận hành hồ điều tiết giảm lũ cho vùng hạ du.

9. Các cơ quan báo chí, truyền hình, truyền thanh Trung ương và địa phương

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp chấp hành pháp luật trong công tác bảo vệ an toàn vận hành các nhà máy thủy điện.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và bảo đảm an toàn vận hành các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; giao Sở Công Thương chủ trì giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình và kết quả thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Công Thương (b/c);
- TVTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Tổng cục NL - Bộ CT;
- Các CQ, ĐV được giao nhiệm vụ;
- UBND các huyện, Thị xã và TP Huế;
- Báo TTH, Đài HVTV, Đài TRT;
- Cổng thông tin điện tử;
- VP: CVP, các Phó CVP;
- Lưu: VT, CT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản