326331

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2016 thực hiện Luật Thống kê 2015 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

326331
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2016 thực hiện Luật Thống kê 2015 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 19/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 17/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 19/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội
Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 17/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THỐNG KÊ 2015

Ngày 23 tháng 11 năm 2015, Quốc hội đã thông qua Luật thống kê số 89/2015/QH13 (Luật thống kê 2015); Luật có hiệu lực thi hành ktừ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Đtriển khai Luật thống kê 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê 2015; Nghị định s 95/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê và Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia, các Nghị định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Đây là các văn bản pháp lý quan trọng đối với hoạt động thống kê và công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thống kê trên địa bàn Thành phố.

Để triển khai thực hiện Luật thống kê 2015 và các văn bản liên quan, đồng thời tăng cường quản lý Nhà nước về công tác Thống kê trên địa bàn Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện các nội dung công việc sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật thống kê 2015 và các văn bản liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý với nội dung, hình thức phù hợp tùy theo đi tượng.

2. Thông qua tuyên truyền, phổ biến Luật thống kê 2015 và các văn bản liên quan, tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động thng kê, qua đó tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về thống kê, đảm bảo thu thập, tổng hợp được những thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, chỉ đạo và hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước.

3. Cục Thống kê thành phố Hà Nội có trách nhiệm tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật thống kê 2015 và các văn bản liên quan cho các đối tượng trên địa bàn Thành phố theo Kế hoạch trin khai của Tng cục Thng kê.

4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến theo đúng thẩm quyền đã quy định, qua các phương tiện thông tin trên địa bàn. Tạo điều kiện để ngành thống kê hoàn thành nhiệm vụ tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê 2015 theo kế hoạch đến các đối tượng trong phạm vi điều chỉnh của Luật tại địa phương mình.

5. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, báo Hà Nội Mới, báo Kinh tế và Đô thị có trách nhiệm phi hợp với Cục Thng kê thành phố Hà Nội tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật thng kê 2015 và các văn bản liên quan.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này. Giao Cục Thng kê Thành phố theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ KH&ĐT (TCTK);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường
trực HĐND TP;
- Chủ tị
ch UBND TP;
- Các Phó chủ tịch UBND TP;
- UBMTTQ, LĐLĐ và các tổ chức đoàn thể TP;
- VPTU, VP HĐNDTP;
- Các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc TP;
- Đài PT&TH HN, Báo Hanoimoi, KTĐT;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, các PCVP, các Phòng CV;
- Lưu: VT,
KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản