10001

Chỉ thị 19/2005/CT-UBND về việc tổ chức triển khai phát hành công trái giáo dục, trái phiếu chính phủ, trái phiếu kho bạc trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2005 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

10001
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 19/2005/CT-UBND về việc tổ chức triển khai phát hành công trái giáo dục, trái phiếu chính phủ, trái phiếu kho bạc trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2005 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 19/2005/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Thế Trung
Ngày ban hành: 05/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 19/2005/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An
Người ký: Nguyễn Thế Trung
Ngày ban hành: 05/05/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19/2005/CT-UBND

Nghệ An, ngày 05 tháng 05 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI PHÁT HÀNH CÔNG TRÁI GIÁO DỤC, TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ, TRÁI PHIẾU KHO BẠC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2005.

Để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát hành Công trái giáo dục, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Kho bạc năm 2005 theo Pháp lệnh phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc số 12/1999-UBTVQH10 ngày 27/4/1999 của ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 09/2002/QH11 ngày 28/11/2002 và Nghị quyết số 414/2003/QH11 ngày 29/8/2003 của Quốc hội khóa XI; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 24/9/2003 của Bộ Chính trị, Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 29/3/2005 của Chính phủ, Chỉ thị số 07/2005/CT-TTg ngày 31/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 25/2005/TT-BTC ngày 5/4/2005 và Công văn số 4012 TC/KBNN ngày 06/4/2005 của Bộ Tài chính nhằm huy động tối đa nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất trường học; Đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước, ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu :

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, xác định chủ trương ban hành công trái, trái phiếu của Đảng và Nhà nước là một nhiệm vụ trọng tâm; coi việc tích cực tham gia mua công trái, trái phiếu theo chỉ tiêu vận động được giao là nội dung quan trọng để đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm của đơn vị mình. Vì vậy yêu cầu các đơn vị phải tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân, viên chức, nhân dân hưởng ứng, tham gia mua công trái, trái phiếu đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, căn cứ khả năng cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, phối hợp với ủy ban MTTQ huyện để giao chỉ tiêu vận động mua công trái, trái phiếu sát thực tế. Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân... vận động mọi người cùng thực hiện thắng lợi việc mua công trái, trái phiếu của địa phương. Tuy nhiên không nên phân bổ chỉ tiêu vận động một cách bình quân, không giao chỉ tiêu kế hoạch vận động đối với các tổ chức còn khó khăn về tài chính, các xã nghèo, các đối tượng dân cư có thu nhập thấp.

2. Các cơ quan thông tấn, báo chí : Đài Phát thanh và Truyền hình, các báo trên địa bàn trong phạm vi chức năng của mình, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia mua công trái, trái phiếu. Đồng thời thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước làm tốt công tác thông tin về kết quả phát hành để biểu dương kịp thời các tổ chức và cá nhân có thành tích trong việc mua công trái, trái phiếu. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, vận động cán bộ, giáo viên trong ngành tự giác đi đầu trong phong trào mua công trái giáo dục.

3. Kho bạc Nhà nước chuẩn bị đầy đủ số lượng và các loại phiếu công trái, trái phiếu để tạo điều kiện cho người tham gia mua công trái, trái phiếu nhanh chóng thuận lợi, an toàn. Đồng thời định kỳ báo cáo kết quả phát hành công trái, trái phiếu trên địa bàn cho UBND tỉnh biết để chỉ đạo.

4. Thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh phối hợp với Sở Tài chính, ủy ban MTTQ tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan liên quan nghiên cứu để có hình thức biểu dương khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, đơn vị, tổ chức có thành tích tốt trong việc vận động và mua công trái, trái phiếu.

Giám đốc các Sở , Ban, Ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai nghiêm túc Chỉ thị này và định kỳ gửi báo cáo kết quả mua công trái, trái phiếu về UBND tỉnh (qua Kho bạc NN tỉnh) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính theo quy định.

 

 

TM.UBND TỈNH NGHỆ AN
CHỦ TỊCH
 Nguyễn Thế Trung

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản