375514

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2017 về tăng cường biện pháp trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng do tỉnh Lai Châu ban hành

375514
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2017 về tăng cường biện pháp trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng do tỉnh Lai Châu ban hành

Số hiệu: 17/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Lê Trọng Quảng
Ngày ban hành: 28/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 17/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu
Người ký: Lê Trọng Quảng
Ngày ban hành: 28/11/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Lai Châu, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

Trong những năm qua, công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền; ý thức trách nhiệm của các chủ rừng và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã được nâng lên; svụ cháy rừng và diện tích rừng bị thiệt hại ngày càng giảm. Tuy nhiên tình trạng chặt phá rừng, khai thác lâm sản trái phép, xâm lấn đất rừng, mua bán vận chuyn lâm sản trái phép và cháy rừng vẫn còn xảy ra tại một số địa phương; theo dự báo của cơ quan Khí tượng - Thủy văn Trung ương, thời tiết ngày càng din biến phức tạp, nng nóng, khô hạn có khả năng kéo dài trong suốt mùa khô, nguy cơ cháy rừng luôn tiềm ẩn ở mức độ cao.

Để chủ động trong công tác bảo vệ rừng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/2016/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP, ngày 08/8/2017 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chương trình hành động số 15-CTr/TU, ngày 18/4/2017 của Ban chp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về thực hiện Chỉ thị s 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương; Kế hoạch 1628/KH-UBND, ngày 30/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết s71/NQ-CP, ngày 08/8/2017 của Chính phủ.

- Tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở vquản lý bảo vệ rừng theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg, ngày 08/02/2012 của Thtướng Chính phủ về Ban hành một số chính sách tăng cưng công tác bảo vệ rừng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; gắn trách nhiệm của các chủ rừng và Nhân dân trong công tác bảo vệ rừng với việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã tăng cường kiểm tra, quản lý, giám sát chặt chẽ việc chuyn đi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác trên địa bàn.

- Củng c, kiện toàn Ban chỉ đạo Kế hoạch bảo vệ & Phát triển rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng các cấp; phân vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao; rà soát, điều chỉnh phương án, kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm bốn tại chỗ phù hợp với thực tế tại địa phương. Chỉ đạo UBND cấp xã và các chủ rừng thực hiện các biện pháp xử lý thực bì, làm giảm vật liệu cháy; làm mới, tu sửa đường băng cản lửa tại khu vực trọng điểm, diện tích rừng trồng có nguy cơ cháy cao; duy trì hoạt động các lực lượng nòng cốt và tổ đội chuyên trách bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; thực hiện chế độ trực 24/24 giờ trong thời gian cao điểm của mùa khô hanh; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc phòng cháy chữa cháy rng, chủ động và sẵn sàng ứng cứu kịp thời các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Địa phương nào để xảy ra cháy rng, khai thác rừng trái phép do buông lỏng quản lý, chủ quan, thiếu trách nhiệm thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố nơi đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, vận động qun chúng Nhân dân và chủ rừng thực hiện các quy định về bảo vệ rừng và PCCCR. Tích cực đấu tranh chống các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng; kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân, chủ rừng vi phạm các quy định về bảo vệ rừng và PCCCR; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Lai Châu theo dõi, dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Chỉ đạo, phân công cán bộ thường trực 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin cảnh báo cháy rừng của Trung tâm Khí tượng - Thủy văn Trung ương, Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: http://www.kiemlam.org.vn thông tin tình hình thời tiết, dự báo nguy cơ cháy rừng đến các huyện, thành phố, các chủ rừng và Nhân dân để chủ động các biện pháp PCCCR phù hợp. Kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng, tuyệt đi không để cháy lan trên diện rộng; trường hợp cháy lớn vượt quá tm kiểm soát của cơ sở hoặc chủ rừng phải kịp thời báo cáo cấp trên đtổ chức ứng cứu; phối hợp cơ quan chức năng tiến hành điều tra xử lý nghiêm mọi hành vi gây cháy rừng theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố, các chủ rng trên địa bàn thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR theo các quy định hiện hành tổ chức lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách theo Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn Nhân dân thực hiện các hoạt động canh tác nương rẫy đúng vùng quy hoạch và tuân thủ quy định về PCCCR.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ rừng, PCCCR tại cơ sở; tổng hợp báo cáo và đề xuất xử lý đi với các tập thể cá nhân thiếu trách nhiệm trong việc triển khai công tác bảo vệ rừng và PCCCR. Đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này tng hợp báo cáo kết quả thực hiện, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo gii quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

3. Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh.

Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát hoạt động của Ban Chỉ đạo cơ sở các địa phương và chủ rừng về công tác quản lý, bảo vệ rừng và triển khai thực hiện phương án, kế hoạch PCCCR.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, các Đồn Biên phòng, các đơn vị quân sự nòng ct trên địa bàn các huyện, thành phố chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm, chủ rừng làm tốt công tác bảo vrừng PCCCR.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, thực hành diễn tập tình huống, chuẩn bị phương án đảm bảo lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật và hậu cần sẵn sàng ứng cứu khi được huy động.

- Chỉ đạo các Đồn Biên phòng phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm, chủ rng tăng cường công tác tuần tra rừng, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi khai thác g, vận chuyn, buôn bán lâm sản trái phép gắn với bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

5. Công an tỉnh

Chỉ đạo các Png nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tổ chức lực lượng sn sàng ứng cứu chữa cháy rừng; phối hợp với chính quyền địa phương các Hạt Kiểm lâm, chủ rừng, lập các chuyên án, chủ động tấn công, trấn áp những đối tượng có những hành vi khai thác, buôn bán, vn chuyển, tàng trchế biến lâm sản trái phép; điều tra làm rõ nguyên nhân, truy tìm thủ phạm gây ra các vụ cháy rừng và khai thác lâm sản trái phép, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

6. S Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng và PCCCR theo quy định.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến về công tác bảo vệ rừng, PCCCR trong các trường học.

8. Đài Phát thanh - Truyền hình tnh và Báo Lai Châu

Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng và PCCCR; nêu gương các cá nhân, tổ chức làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, phản ánh những hạn chế đkhắc phục ở địa phương, đơn vị; tăng thời lượng phát sóng, đăng tin bài... và cảnh báo cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể thành viên

Chỉ đạo các cấp hội, các tổ chức thành viên phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn; phát động phong trào thi đua, ký cam kết làm tốt công tác bảo vệ rừng và PCCCR, tham gia các t, đội chữa cháy rừng tại địa phương.

Căn cứ nội dung Chỉ thị này và chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- BCĐ Nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng (Cục Kiểm lâm);
- TT, Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Ch tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh: LĐ, TT.TH-CB;
- Lưu: VT, NLN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trọng Quảng

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản